Fillértár mindennemű közhasznú isméretek terjesztésére 1834-1835 (1. évfolyam, 1-51. szám, Pozsony, 1834)

1835-01-31 / 49. szám

tol lett volna. De hihető, hogy a’ zsákmánnyal terhelt h­unnok’ hazakivánkozása, ’s az éghaj­latnak ártalmas befolyása, melly nagy halan­dóságot szült a’ táborban, valának tulajdon­ként J­okai Attila’ engedékenységének. Hazatérése után nőjeinek számát a’ szép Ildikóval vagy Hildegundával, sajdíthatólag a’ burgundi király’ leányával, nevelte, de a’ me­nyék­, ő’ éjjelén eleredt és torkába folyt véré­ben megfult’ 453. mintegy 50 esztendős korában Jornandes vastag fejűnek, tompa orrúnak, szé­les vállának, zömök termetűnek, büszke járá­súnak ’s hathatós szavának írja le. Durvasága, kegyetlensége ’s mértéktelensége korának ’s ne­veltetésének hibái. Lelkének felsőbsége, aka­ratjának eltökélettsége, eszének élessége, mellyel oly sok, egymástól szerfelett különböző szilaj és zabolátlan nemzeteket össze ’s függésben tudott tartani, köztök rendet és hrányosságot szabni, személyes tulajdonságai valának. Halála után három íjjal meg nem tudván egymással egyezni a’ roppant birodalmon, el­enyészett a’ hunnok’ hatalma. Több mint 1400 évek repültek el sírja felett mostanig, de ezen iszonyú időközben sem hangzottak el a’ nemzetek’ jajszavai, a’ pusztításnak és rémülésnek képei, mellyet neve ezen hóditónak még korunkban is feltámaszt; de talán sokat is fogtak rá, mert több irók mondják, hogy nem csak önkezével soha sem öldöklött, hanem a’ könyörgők, ’s mind azok, kik neki hódoltak és hűséget fogadtak, rendesen kegyelmet nyertek tőle; sőt titkos el­lenségeinek is több ízben nemes lelküleg meg­engedett. Annyi bizonyos, hogy a’ világ nagy rettegésben volt tőle , mert Isten’ ostorának és a’ föld’ félelmének nevezte. A’ Berry h­erez­eg’ gyilkosa. Créger Epén száz nap folyt el Louvel’ elfogadtatása után, midőn felszól­tatott a’ tömlöczház can­­cellanájába, perbeli ad­áit megtekinteni. Ezen régen óhajtva várt híradást meghallván, reszke­tett örömében , a’ legnagyobb sietséggel fel­rónia kaputját és csizmájit, ’s két emberre tá­maszkodva, lehető gyorsasággal felmászott a’ cancellariába vezető lépcsőn. Itt általadaték neki nagy rakás perbeli ad­ája, mellyet hóna alá veve, ’s oly sebesen mint jött, ment vissza tömlöczébe. Az első ac­adarabok, mellyeket ke­resett, testvérjeinek vallomásai valának, ezek első tudósítások voltak neki, róluk. „Szegény Martiale­­ah mint sira ő ! És az én jó Theréziám, gondolta volna ő valaha, hogy kis Louisra oly tettet követend el? neki igen szerencsétlennek kell lennie , neki, ki engemet oly nagyon sze­retett és oly jól oktatott.“ Azután minden papi­rost keresztül futa egymásután a’ legnagyobb figyelemmel, ’s fontosságuk szerint rendbe ra­kosgatta, mi mellett néhány felett, mellyeknek hazudozásuk vagy izetlenségök egy egy mo­solyt csalt ki tőle, csufolódni nem tartóztathatta meg magát. Majd a’ vélt öszveesküdteken nevetett, kik Elba szigetből mondattak által jöt­­teknek, majd a’ Rochellebe küldött emberek’ ügyetlenségén, kiknek a’ gyilkot csináló kovácsot kellett vala kikutatniok. Bethbly asszonynak, a’ Berry h­erczegné’ udvari dámájának vallomása megható mély érzésével és igazságával. Ezen ad­áknak olvasása foglalatoskodtatta első estve nagy éjszakáig, ’s elébb le nem feküdt, mint míg az egész papiroshalmot ágyának lábához gondosan rendbe nem rakta. Mihelyt a’ napvi­lág engedé az olvasást, felkelt és elkezdé, hol tegnap elhagyá, ’s ezen munkát még két egész nap a’ leglelkiismeretesebb gondossággal foly­tatta. Már mikor olvasni kezdett, ’s még in­kább , midőn abban tovább haladt, arezvonásai oly vidámságot nyertek, mellyet elvesztésének napjáig megtartottak, „ Nyolcz nap múlva “ monda , ,, mindennek vége. “ Másnap reggel, midőn ügyészei meg akarók látogatni, nagyobb gondot fordított mint máskor öltözetére. A’ legfinomabb fejérruhát, melly kis ruhatárában volt, vette elő, ’s a’ kevés ruhát, melly abban vala, elegyengeté, ’s mintha észrevenné maga is ezen fáradság’ nevetséges helyezetében, mondá: „valóban, én ezt mind úgy rendelgetem, mintha még száz évig kellene élnem.“ Tizenegy óra felé jelenté neki a­ töm­­löcztartó, hogy felmehet a’ cancellariába, ügyé­szeivel beszélni. Itt elébb elolvasák előtte a’ tanuk’ neveit, kiknek ügyében meg kellett hall­­gattatniok, mit ő figyelve és nyugodtan halla, csak egyszer vette észre, hogy egy gályára-

Next