Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-07-18 / 29. szám

—a —ouxlébi szerint, — »noha ezt hiteles helyről még nem erősítették meg«, — Szeleczky Zita a jövő szezonban a Vígszínházhoz szerződik, Tolnay Klári pe­dig százestés vendégszerep­lést vállal a Nemzeti Szín­házban. Gyorsan kérdést intéztünk Szeleczkyhez, Tol­­nayhoz, valamint a Nemzeti és a Vígszínházakhoz is eb­ben az ügyben. Mind a négy fél kategorikusan megcáfolta a híreszte­lést. SZELECZKY ZITA nevében, minthogy a mű­vésznő tudvalevőleg bete­gen fekszik, nővére Sze­leczky Olga közvetítette Zi­tának a következő nyilat­kozatát: — Egy betű nem igaz az egészből! Annyi­val kevésbbé, mert én a cikk megjelenése idejében szerződtem le egész szezonra a Madách Színházhoz. 107 SZERZŐDÖTT ÍAY KLÁRIT ! Filmiroda mit­találtuk meg, t­ndotta: — Nem igaz a szóban­­forgó lap-közlemény. Nem szerződtem a Nemzeti Szín­házhoz. A NEMZETI SZÍNHÁZ részéről a következő nyilat­kozatot kaptuk: — A Nemzeti Színház nem folytat szerződ­tetési tárgyaláso­kat Tolnay művész­nővel, ilyen irányú terv nem is merült fel ná­lunk. Végül a VÍGSZÍNHÁZ­­ nevében Harsány­ Zsolt a következőket mondotta: — Szó sincs róla, hogy Tolnay Klári kivál­nék a Vígszínház köteléké­ből. Szerződése erre az évadra is hozzánk köti és remélem, hogy nálunk fog­ja eddigi sikereit gyarapí­tani ... BARKA Az új filmhíradóban van egy kedven je­lenet: a Kormányzó Úr családja körében, Kenderesen, a Horthy-kúria parkjában. A fel­vétest nyilván a kenderesi Hősi Emlékmű leleplezése alkalmával készíthette a Film­iroda, mert a gyönyörű parkban, amelynek hátterében ott fehérükt impozáns boltívei­vel Nagyurunk úri magyar hajléka, magas­­rangú egyházi és állami méltóságok sü­rög­­nek-forognak s egy pillanatra valameny­­nyien ott csoportosulnak egy bölcső kö­rül . . . Hallaná csak a Kormányzó Úr, hogy milyen tapsviharban tör ki a nézőtér, ami­kor a kicsi gyermek műfűre arcocskája a vásznon megjelenik, hogy röpködnek az el­bűvölt megjegyzések, ahogy a máris hatá­rozati arcvonásokkal bíró, kis mongolarcú fejedelemfi kíváncsian és szemlélődve, fel­húzott szemöldökkel szigorúan szembenéz a felnövegésgel — s teljes a nézők boldog­sága, mikor az áldott szépségű, fehér se­lyemhajú, királynői Nagyasszony mosolyog rá szerelmesszépen és szívcsorduló napsü­téssel kis unokájára. . . Nincs az a film, amelyet rendező jobban, megindítótbban, szíves tapogatókban s szándékosan így megrendezhetett volna, s talán éppen azért, mert érzik rajta, hogy ezt a jelenetet egy kicsit az élet s a pillanat rendezte így, ilyen természethűen . .. Mindenesetre két kézzel gratulálunk a Filmirodának, ez a néhány másod­perces kis jelenet remekmű, amelyre büszkék tehetnek! ... -k Vitéz Kolosváry Korcsa Mihály, a Sajtó­­kamara elnöke nyári szabadságát feleségé­vel együtt Erdélyben tölti. Ők A Színművészeti Kamara hétfői választ­mányi ülésén foglalkozott az erdélyi szí­nészek első csoportjának felvételi kérésé­vel. A Kamara tagjai lettek: Balogh Jú­lia, Borsos Mária, Palusz Vilma, Koós Zsófia, Turai-Turócz Margit, Borbély Lili, Tóth Hús, Bereczky Magda, Kőszeghy Anna, Kőszeghy Manyi­, Tóth Elek, Szé­­thy Ödön, Herényi Béla, Lantos Béla, Szakáts Andor, Orbán Sándor, Deésy Jenő, C­soka József, ('senye// Alartar, Szabados Árpád, Stephan­ides Károly, Jódy Károly, Végh József, Radóczy István, Szentes Fe­renc.­­ A társadalmi és politikai élet sok kivá­lósága utazott Szonátára nyaralni. Ott fogja tölteni nyári pihenőjét Kérészi­es­ Fischer Ferencné, a belügyminiszter fele­sége is. Ij. Ifjabb gróf Bethlen István hosszabb ideje értékes tevékenységet fejt ki a Wol­fram lámpagyárban. A múlt héten a fiatal Bethlen grófot a vállalat igazgatósága cég­vezetővé nevezte ki.* A balatonfüredi szanatórium finom hab­­jában, de főleg az esti kerthelyiségben rövidesen, úgy látszik, miniszterközi konfe­renciát lehet tartani, annyi kegyelmes úr nyaral és víkendezik itt. Itt ül minden este Hómon Bálint társaságával,­­reményi- Schneller csúcsminiszter (aki egész nap a Balatonon van a hajóján és csak este néz be a »városba«). Kedden délben érkezett meg autóján Bárdossy László miniszter­elnök édesanyja, gyönyörű fehérhajú ilama és a leánya, Mária.­ ­­ Mindig divatos kalapot vehet elő »Buda­pest kalapdobozából«. Friedmann cég VI., Király u. k­r. Fiók nincs. Néhány nappal ezelőtt megkezdte nyara­lását Mezey Mária is; a Tátrába utazott pihenni. Dr. Fanpe­ro Ferenc, aki annak idején a Földhitelbanknak volt az elnöke, mint halljuk, ismét bekapcsolódik a gazdasági életbe, gyógynövény-nagykereskedést nyit. * Hiába, a szép és tehetséges fiatal magyar moziszínésznőknek a híre eljutott már b­ül­földre is, nagy a konjunktúrájuk. Hidvéghy Vali például, amint értesülünk, 40.000 lírát kap első filmszerepéért a Cina Cittától.. . A művésznő egyébként szorgalmasan tanul olaszul éppen a Film-Színház-Iroda­l­o­m munkatársától, Fü­si Józseftől, aki melléke­sen olasz nyelvtanár is . . . Változás lesz jövőre a Pódium Kabaré tulajdon­jogában, amennyiben Komjáthy Károly, érdekeltségének majoritását 18.000 pengőért eladta Hindy Andrásnak, a Mar­ton-féle színházi ügynökség jelenlegi társ­tulajdonosának.­­ Vulin Elek miniszteri tanácsos, akinek kinevezéséről molt számunkban megemlé­keztünk, nyolcnapos nyári szabadsága alatt is dolgozik, az erdélyi újságokat lá­togatja meg. A dió rúzsnak elsősorban tartósnak kell lennie. De éppen ilyen fontos a rúzs színe is. Mind a két követelménynek százszáza­lékosan eleget tesz az új rúzs­csoda, a ROUGE FLORETTE. Háromféle típusban kerül forgalomba: mint diszkrét­ebb színű reggel­i rúzs — a ROUGE NATURELL — mint élénkebb színű nappali rúzs — a ROUGE NORMAL — és mint briliáns vörös estélyi világításhoz való rúzs _ a ROUGE ELECTRIC. Mindegyik rúzstípus­ból számtalan színárnyalat készül — a toa­lettnek és az arcbőr színének megfelelően. * Szombaton esküszik örök hűséges Nagy Alice Végh Sándor hegedűművésznek a Jaki kápolnában. Tanuk lesznek: Dolmá­nyi Ernő és Kodály Zoltán. Békeffy László Nagyváradra utazott ven­dégszerepelni Szombathelyi Blankával. Kis jeleneteket adnak elő és Békeffy konfe­rál is.* Dayka Margit költözik, a Bimbó-útról a Herman Ottó-útra, ahol egy villában bérelt új lakást.* Gedényi Mihálynak, a kitűnő fiatal író­nak az őszi könyvpiacon jelenik meg »Üs­tökös a viharban« című regénye. A regény mindvégig szatirikus hangon állítja pel­lengére a középosztály félszegségeit és kü­lön érdekessége, hogy igen sok közszereplő ember fog az egyes alakokban magára ismerni...* Július 11-én nagy esemény lesz a me­gyeri lóversenypályán. Az Űrlovasok Szö­vetkezete hölg­y verseny­t rendez. Német, dán és magyar úrlovasnők szerepelnek a versenyen. S i­­; ;■ ; r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék