Film Színház Irodalom, 1942. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1942-03-06 / 10. szám

De megnyugodott, midőn a Wu2 Haj­­isjító Cream-hirdet­­tést meglátta. Egyik bájos szub­­rettünk kétségbe­esetten vette ész­re, hogy haja szá­raz és törik. Ag­gódni kezdett szín­padi sikereiért és főleg jövője miatt. Nem tétovázott, hanem azonnal meg­kezdte a Wu2 Haj­­isjító Cream-pako­­lást és még be sem fejeződött a kúra, midőn száraz, töré­­ keny haja újjáéledt. A WU­­HAJlFJlTO CREAM a legtökéletesebb hajápolószer. Az egészséges, szép haj titka. Fa malomba hozza: Vienna lerakat. Budapest, komolyan mondom, hogy nekem is hátra kellene kötni a sarkamat. Beleestem nyakig a mostani divatba és operettdél­­utánt csinálok a Zeneakadémián, még­pedig most vasárnap délután, hn azonban még messzebbre megyek vissza, mint a Király Színház. A régi Népszínházba me­gyek, az igazi nagyokhoz. A tSuhand­, a­­­i Komevillex harangok, a »Madarász*, a f. »Királyfogása, a »Szultánt melódiáival­­ akarom a mai szíveket egy kicsit simo­gatni. Na ne ijedj meg, édes öcsém. Egyed — nem én fogom őket énekelni, de Raffay Erzsi, meg Déry Sári, meg Sárdy János. Olyikat én is. Tudod, úgy a magam módja szerint. Ne nevess ki, de konferálni fogok. Persze azt is csak úgy, a magam módja szerint. Ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy így, egészen közelről beszélgessek a közönséggel, rivalda és reflektorok mikor. Egy olyan színházról szeretnék beszélni, melyben Bluháné volt a primadonna, meg Pálmai Ilka, meg Hegyi Aranka, Kopácsy Juliska, Küry Klára, Komáromi Mariska, Gazsi Mariska. De egyszerre, egy időben, édes öcsém, Egyed!!! Ezek az igazi nagyok engem ifjú leánykoromban kollégájuknak tartottak és nem haragudtak rám azért, amiért el is hittem, hogy az vagyok. Nagy fába vágom a fejszémet vasárnap délután. Szorítsd a hüvelykujjadat, édes öcsém, Egyed­i­ öreg barátodért, aki nem más, mint vigalmi munkás.* »Tisztelt Film, tisztelt Színház és tisztelt Irodalom! Felhívom figyelmüket, hogy semmiféle házassági gondolattal nem fog­­lalkozom. Sőt ellenkezőleg. Nagypapa ké­szülök lenni! Lehet, hogy mire e sorok napvilágot látnak, már az is vagyok. Tisz­telettel: Harsányi Zsolt* * A tavaszi korzó közönségre most is a nép­szerű Semler szövetüzlet tavaszi ruha­­anyag nevűt jelentő kirakatsorát tekinti a korzó egyik legvonzóbb részének. Igaz történet, mely egyben interim minden nő számára Németh Antal, mint értesülünk, teljesí­tette Jávor Pál kérését és megadta a kitűnő színművésznek a kért szabadságot. Hat hétig maradhat távol. Szabadsága április 7-én kezdődik. Ez alatt Olaszországba uta­zik filmezni.* Pataky Kálmán gyönyörű szerepre ké­szül az Operaházban. Giordano olasz zene­szerző *Andrea Cheniera című, a francia forradalomban játszódó opera címszerepét fogja énekelni. Március végén lesz a be­mutató előadás.* Keresztessy Mária nyilatkozott a napok­ban a V­itat­eremről, melynek csodás ha­tása, szerinte, »minden képzeletet felül, múll. A Városi gyógyszertár, Váci­ u. 31. szerezte meg a kitűnő készítmény vezér­­képviseletét.* Viharos közgyűlést rendezett a héten a magyar zeneszerzők és szövegírók egye­sülete. A többség, sőt az erős többség Muszka Jenő további elnöksége mellett foglalt állást és a kiváló zeneszerzőt lelke­sen ünnepelte. Alakult egy fellebbviteli bi­zottság néhány tag állítólagos panaszának orvoslására. Ez a bizottság fogja majd megállapítani a szerzők tantrém-igényének mértékét is. A bizottság elnöke Dohnányi Ernő, egyik tagja vitéz Náray Antal, a rádió elnöke.* A Wu 2 Hajifjító Krém a száraz, fakó, fénytelen halak pótolhatatlan orvossága. * Egészen rendkívüli sikerrel fut a Fórum­ban Gáll Bea első filmje, a­­Haláltánc*. Mulasztást pótolunk, amikor megállapítjuk, hogy az érdekes, izgalmas filmet Kalmár László, a magyar filmrendezői gárda egyik legkitűnőbb tagja rendezte körültekintés­sel, nagystílűen és tehetségesen. Azt is meg kell írni, hogy a »fiató’tánc izgalmasan drámai zenéjét Polnár Tibor, a kitűnő zeneszerző komponálta. Végül itt említ­jük meg, hogy vasárnap Szegeden vendég­szerepelt Gold Bea. Fellépését nagy ér­deklődés előzte meg. Zsúfolásig megtelt a szegedi színház és a közönség rengeteget tapsolt a fiatal művésznő pompásan elő­adott táncszámainak. * Szemalatti ránctalanítás Vera Kozmetika. * Március második, felében nyílik meg Bu­dapest legújabb színháza, a Nagymező­utcai Vidám Színház. Meglátogattuk Szüle Mihály igazgatót. Megmutatta nekünk az építkezést és közölte, hogy pontosan 298 férőhely lesz a színházban. Eisemann-ope­­rettet próbálnak a megnyitóra. »Leány a talpán« a címe és Kiss Manyi játssza a női főszerepet. E héten Manyika vidéken ven­dégszerepelt és csak szerdán érkezett haza. A darabot, amelyet utazásáig Szüle igaz­­gató lakásán próbálták, most már rende­sen és gondosan készítik elő. A férfi fősze­repre szerződtetett színész nem más, mint Kertész Dezső, a Royal Színház volt igaz­­gatója (és mint ilyen, Szüle Mn­edy volt főnöke), akit Szegedről szerződtettek ismét vissza Budapestre, a neki való szerepre. * Fogsorát csillogóvá, lehelletét üdévé va­rázsolja a Piana-fogkrém. Naponta hasz­náljunk Diana-fogkrém­et. * A Magyar Művelődtő Háza vasárnap esti »zeneparádéján« nagy feltűnést keltett Sá­­gody Ottmár zeneszerző három gyermeke: Hajnal, Lőrinc és Ambró, akik artisztikus xilofon számaikkal viharzó tapsokat arattak, elragadtatva minden szakértőt és a közön­séget. A varietékben annyira népszerű hangszeren klasszikust játszottak és ezzel új lehetőséget nyitottak e virtuóz művé­szetnek. UaJ jtcAáezzt, ózcoz e£ céeéhtcrccc 'Ual te-tPcvuzcó? éy í/itceccjéeiu etyüJ é&uux tártd/Z, JfdecjUt /xO/eciJt£r£zAe.cGl*e£c f u. /A). vagy mr-V a*- ermuéut^ oUujA.n­zzaj -mead­ZcL^ ill /Copy d. teatA- tuj'o itt Az- nOeJ zAzrf/cuzz . dkzr&A, AtSt/tépázz, a Ar&azzz, *zzzU&l y dczczze A múlt héten mutatta be Budapesten a Corvin-filmszínház a Tobis Bismarck film­­jét ünnepélyes keretek között. A nagy né­met államférfi életének viharos fix eszten­dejét dolgozta fel a film, amely a könig­­rötzi­ csatát követő békekötéssel fejeződik be. Bismarcknak, a második birodalom zseniális kancellárjának élete azonban annyira az érdeklődés homlokterében áll, hogy életének második és éppoly izgalma­­san érdekes szakaszáról is filmet készít a Tobis. Ezt az új Bismarck-filmet január közepe óta forgatják. Érdekes, hogy a má­sodik Bismarckjára főszerepét nem Paul Hartmann játssza, hanem Emil Jannings. * Télen a száraz arcbőr ápolása fokozott gondot igényel. Tegyen egy próbát, Asszo­nyom, a Hermoeith B. krémmel, a hatása meglepően jó és gyors. * Az egyik varieté-színházból száműzött, majd újra feltámadt dizőz és táncosnő, Diana Clayton most a Royal szállóban ven­­d­égszerepel. Esténkint zsúfolt terem hall­gatja érdekes műsorát... * Bajor Gizi, a festők lelkes támogatója, folytatja műterem-aukcióját. Március 20-a körül Bernáth Aurélnál lesz sorsolással egybekötött műteremlátogatás. * Velosa pezsgő fenyőfürdő frissít. * Nagy sikerrel tartotta meg premierjét e héten Dán Klári, a kedves, fiatal dizőz az intim hangulatú Parisette kávéházban. A premier érdekessége az volt, hogy csaknem valamennyi pesti dizőz képviseltette magát részben férjekke­l, részben vőlegényekkel, vagy udvarlókkal, akik, mint a közönség többi része, lelkesedéssel tapsoltak Dán Klárinak. A 100%-os gyapjúszőttes különlegességek Fótinál. A felállítandó szabadkai Vöröskereszt­kórház javára rendez estélyt Anna Suli több fővárosi művész társaságában a Szabadkai Magyar Olvasókör nagytermében. Az es­tély március 17-én lesz abban a teremben, amely a megszállás 22 éve alatt a magyar­ság egyetlen kulturális találkozóhelye volt. Csortos Gyuláról mesélik a következő kedves történetet: A kiváló színművész igen nagy szakértője a jó konyhának és így természetes, hogy minden vendéglő, kávéház, ahol megjelenik, gondosan szol­gálja ki és minden tulajdonos megtisztelve érzi magát, ha látogatásával kitünteti. A minap Csortos Gyula egy olyan vendéglőbe ment el vacsorázni, ahol azelőtt még so­hasem étkezett. A tulajdonos és a főpincér illő tisztelettel fogadták és mondták is, bol­dogok, hogy Csortos végre eljött hozzájuk is A művésznek jól esett ez a fogadtatás, bement az étterem közepére, ott meglátott egy asztalt, leült, kezébe vette az étlapot, hogy rendeljen. — Bocsánat, művész úr, — dadogta za­vartan a főpincér — nem is tudom, hogy mondjam meg... rettenetesen boldogok vagyunk, de ... ne tessék haragudni ... ez az asztal foglalt... Csortos felnézett és így válaszolt: — Foglaltt... az asztalt... hát... ak­kor ... tessék ... elhúzni ... * Legszebb kalapújdonságokkal várja a hölgyeket Friedmann cég, VI., Király­ u. 10. (Fiók nincs.) Itt Daróczy József most készíti elő legújabb filmjét: egy repülőfilmet. Páger Antal játssza a férfifőszer­epet. A külső felvéte­­len egy részét Kassán készítik el, annál is inkább, mert a filmben a kassai dóm is szerepelni fog. te m­u­r Aaa (Hurwa ! ! A TAVASZ NÉVJEGYE : WOLLNER szűcs róka- és képp­ajdonságai V., BÉCSI­ UTCA 9

Next