Film Színház Muzsika, 1962. január-június (6. évfolyam, 1-26. szám)

1962-01-19 / 3. szám

VlZettfiSZTTŐL - ARÁNYLAKODALOMIG... Milyen lesz a Déryné Színház új magyar drámája alig egy éve, hogy "-/1' Orsi Ferenc közöl­te színházunkkal, mély emlékei, élményei fűződ­nek egy témához; megír­ná az Állami Déryné Színháznak egy asszony életének útját 1903— 1953-ig, menyegzőtől az aranylakodalomig. Kicsit a magyar falu évszáza­dos, sok viharral, fordu­lattal teli, világosodó ho­rizontú krónikájának szánja. — Örömmel fo­gadtuk Örsi Ferencnek ezt az igényes, izgalmas tervét. Hónapról hónapra egyre érettebb, egyre megkapóbb változata bon­takozott ki eredeti elkép­zelésének. Meglepő követ­kezetességgel tudott el­szakadni nyolc-tíz évvel előbb írt regényétől, amely tulajdonképpen csak címében azonos, és néhány motívumában, alapjában rokon színpadi koncepciójával. Író, dramaturg és ren­dező sorozatos megbeszé­lései, egyetértésbe oldódó szenvedélyes eszmecseréi építgették a készülő da­rabot, hol az igazgatósági szobában, hol pesti, vagy pécsi eszpresszók mélyén. Igen, Baranyában is jár­tunk mindhárman, hogy az ormánsági viseletet, szokásokat, a miliőt dísz­let- és jelmeztervezőnk­­­kel Sostarics Zsuzsával és Rimanóczy Yvonne­­val együtt a helyszínen szemlélgessük. Régi-régi esküvői képeket is fény­képeztem ott (ezek ide­haza még a plakátterve­zőt is inspirálták a ké­pes plakát készítésekor). Az impressziók egész so­rát hoztuk magunkkal erről az útról. Új isme­rősök, régi bútorok, az asszonyok életét szinte évtizedenként más és más színben kísérő szép fej­díszek, könyvkötők emlé­kén kívül beszédjük, szó­képeik jó ízét is. Emlék­szünk Kémes községben tett utunkra, egy öreg néni szavaira, aki hatvan év előtti esküvői képét, férje forradásos arcát magyarázta: ,,a bodonyi búcsúban víttak”. Orsi Ferenc drámai krónikának nevezi szín­művét. E tíz képből álló színjáték, egy húszéves parasztlánynak, Nanicá­­nak a lakodalmával kez­dődik. Embermilliók sor­sát eldöntő időket érin­tenek a legfőbb jelene­tek. És végig egyetlen kis parasztszobában, tíz egy­néhány szereplővel. Csu­pán az ablakon át látszó facsemete felcseperedé­se, fatörzzsé erősödése, s a függönyök, a haszná­latban elkopott tárgyak kicserélése, no meg Na­­nicáék szürkülő haja ér­zékelteti látható eszkö­zökkel az idő múlását. A rendezői elgondolás­nak számolnia kellett a krónika-jelleg, s a sok­képes darabok veszélyé­vel, a mozaikszerűséggel. Orsi éppen ezért szíve­sen fogadta azt a ren­dezői tervet, hogy a da­rab anyagában fel-fel bukkanó kalendárium le­gyen a mű képi, szinte jelképi kerete. Az éven­ként változó, függöny előtt megjelenő kalendá­riumot díszítő színes raj­zok fejezzék ki minden új színpadi fejezet meg­előző pillanatát. A meg­előzőjét, mert ha ennél többet, időben előbbre ha­ladóbbat pendít, akkor kicsit elárulja, gyengíti a következő jelenetsor ki­bontakozását. Ellenkező előjelű szerkesztési mód is elképzelhető lenne, ha a közjátékoknak epikus, elsősorban az értelemre ható, a brechti elidegení­tési effektushoz hasonló funkciója lenne. De mi a színmű érzelmi-drámai ritmusát szándékozzuk erősíteni, építeni e „kü­lönös” közjátékokkal, amelyekben fontos sze­repe jut a zenének is. Szeretném megemlí­teni, hogy egyetértek azokkal, akik elítélik a mindenáron való zenésí­­tést. Sokszor egy-egy ki­fejezőerejű szöveg töb­bet mondana zene nél­kül. A feleslegesen alkal­mazott, beszédet aláfestő zene az író gondolatának értelmét homályossá, az érzelmet érzelgőssé tor­zíthatja. — Kétségtelen, hogy más jó esetben, a szöveg alatti zene szinte tudatalatti asszociáció­kat, ösztönös képzelete­ket ébreszthet. Sajnos, sokszor elhanyagolják a zene és színmű stílus­­egységének kérdését. Nem egy, különben értékes előadás gyengítő momen­tuma a zene szokványos alkalmazása. Jó az, hogy a polgári dráma, s a „tiszta színház” merev elképzelése, zenétlenítő dogmája egyre túlhala­­dottabb álláspont. Csak az a kár, hogy a felsza­badult zenésítési kedv néha a pusztán zajfogás­ra szolgáló kénytelen köz-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék