Film Színház Muzsika, 1963. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1963-04-13 / 15. szám

EGY DÉLUTÁN, KITÜNTETETT MŰVÉSZEKKEL (folytatás) VASS ÉVA Jászai-díjas Pontosan öt évvel ezelőtt, Anna Frank-alakítása u­tán vette át az első Jászai Mari-díjat. Sokan kérdezték akkoriban: vajon a fiatal színésznő újabb szerepeiben hogyan tud majd megküzdeni e színészi remeklés em­lékeivel? — Igen — feleli most Fass Éva, kezében a Jászai Mari-díj első foko­zatának plakettével —, ez valóban küzdelem volt. Élt bennem Anna Frank, ez az egyszeri szerep. S hiába volt egyik legcsodálatosabb élmé­nyem, mégis meg kellett szabadul­nom tőle. Kerestem a magam stílu­sát, megkíséreltem, hogy érzelmeim — okos érzelmek legyenek. Úgy ér­zem, ez leginkább A vágy villa­mosa Stellájánál sikerült. Aztán Ophélia következett, s végre egy szatirikus hangvételű szerep a Tan­ner John házasságában. Régi vágyam volt vígjátékban is játszani! A szí­nésznek is szüksége van a műfajok sokoldalúságára. Évek óta szinte minden este szín­padon van, nagy széria-sikerek ré­szese. S ezt már nem ő mondja el, hanem a krónikás. Vass Éva a száza­dik előadás után is meg-megújítja szerepét, pontosan érzi, hogy a gé­piesség milyen veszélye lehet a s­zín­­játszásnak. Lelkiismeretes, kitűnő művész, mindig elégedetlen önmagá­val, keresi a megoldási formákat, a szépséget és az egyszerűséget. S amikor kisiet az Újságíró Klub­ból, még visszanéz: — Ilyenkor, ugye, mindenki a bol­dogságról beszél. Nem hat ez sablon­­nak? Pedig higgye el, így igaz. Elhisszük. (mer) HERSKÓ ANNA Balázs Béla-díjas Nemrégiben mutatták be azt a kis­­filmet, amelyet Herskó Anna operatőr legutóbb készített Kis József rende­zővel együtt. A címe: „Külváros 1902.” Ez a film képviselte a Mar del Plata-i fesztiválon hazai kisfilm­­gyártásunkat. Ez is, mint a többi filmje, az úgynevezett rejtett­ kamera módszerével készült. Énről beszél­gettünk. — Nem állítom, hogy ez az egye­düli módszere a hiteles dokumentum­film készítésnek. Én azonban nagyon szeretem, így készült Kolonits Ilona rendezésében az „Ellesett percek”. És így a „Szentkút” is. Hosszú éve­ken keresztül a híradónál dolgoztam. Talán itt szoktam meg, hogy elles­sem az eseményeket. Félreértés ne essék, én sohasem orvul filmezek. Világszerte vita folyik arról, hogy erkölcsös-e a kamera elrejtése. Én azokkal értek egyet, akik azt állítják, hogy a „lencsevégre kerülőknek" mindig tudniok kell arról, hogy filme­zik őket. — Akkor hát nem is helyes a „rej­tett” szó használata? — Nem! Én inkább „szoktatott” kamerának nevezném. Az én módsze­remet csak akkor lehet alkalmazni, s a vászonra kerülés pillanatában csak akkor hat természetesen, ha fényképezés közben az elém kerülő­ket egy másfajta munka, egy más­fajta izgalom köti le. — És az operatőr „rejtett” vágyai? — Egyszer rendezni is szeretnék... 1. é. Herskó Anna a kamerával Ésszerűbben... — Vita a peremelőadásokról — fe­rvek, ellenérvek csap­a­­táznak a színházak táj- és peremelőadásairól. Abban mindenki egyetért, hogy hasznosak ezek a szín­házi előadások: kitűnő do­log, hogy a peremkerületek és azok a falvak, melyek eddig el voltak zárva ettől a lehetőségtől, most művé­szi színházi előadásokban gyönyörködhetnek. A buda­pesti és vidéki színházak számára azonban ezek a perem-, illetve tájelőadások nagy erőfeszítést, komoly problémát jelentenek. A probléma kettős, egyrészt a kellő technikai felszerelés, s a színészek számára elen­gedhetetlen egészségügyi és munkafeltételek hiá­nya miatt, másrészt a fá­rasztó ide-oda utazás ren­geteg időt rabol el az amúgy is túlterhelt színé­szektől. — A perem- és tájelő­adások ügye most rövide­sen fordulóponthoz­ ér — mondja Kazimirsné Lovászi Magda. — A Színházművé­szeti Szövetség és a Szín­házi Dolgozók szakszerve­­zetének elnöksége közös bi­zottságot alakított a prob­léma megoldására. Az az álláspontunk, hogy csök­kenteni kell az előadások helyének sz­ámát, vagyis ki kell alakítani vidéken a színházi tájközpontokat. A színházi előadásokat a na­gyobb és jobban felszerelt kultúrotthonok­ba kell el­vinni és a környező falvak­ból, tanyákból ide kell be­hozni a nézőket. Ez azt je­lenti, hogy esetleg csökken az előadások száma, de ugyanakkor egy-egy elő­adást többen tekinthetnek meg. — Hogyan kívánják meg­oldani a közönség odaszál­­lítását? — A legelfogadhatóbb ja­vaslatnak látszik a győri Kisfaludy Színház társula­tának bevált módszere, hogy tsz-vona­tokat indíta­nak, autóbuszon hozzák be a falvakból a közönséget ás a jegy árába beleszámítják a költségeket. — És Budapesten? — Közismert dolog, hogy több olyan épületben tarta­nak színházi előadást a peremkerületekben — itt említhetném meg a MOM kultúrházat is —, amely nem megfelelő erre a célra. Sajnos, még most is az a gyakorlat, hogy a kultúr­­otthonok színpadának épí­tésénél nem kérik ki a szak­emberek véleményét. Így történt meg, hogy egyes he­lyeken nem építettek öltö­zőket, vagy lebetonozták a színpadot. A közös bizott­ság feladata most az, hogy ilyen szempontból felül­vizsgálja a kultúrotthono­­kat. Igen figyelemre méltó kezdeményezésnek tartjuk a Nemzeti Színház pest-­ erzsébeti kamarás­zínház­­megoldását, vitatkozni le­het azonban rajta, hogy ér­demes-e ezt fenntartani, s nem lenne-e helyesebb autóbuszokkal a nagyszín­házba behozni a közönsé­get. De még egyszer ismét­lem: mit csak javaslatot ké­szítünk elő, a döntést majd a Művelődésügyi Miniszté­rium mondja ki. (p. j.) .

Next