Film Színház Muzsika, 1988. július-december (32. évfolyam, 27-53. szám)

1988-11-19 / 47. szám

SZÍNHÁZ HÁRY JÁNOS A réges-régi rekruta­­anekdota szerint a kato­nának, aki Budweistől Klagenfurton át Mailandig szolgált a kétfejű sas fennhatósága alatt, két né­met szót feltétlenül tudnia kellett, nevezetesen azt, hogy „meldige”, meg azt, hogy „bittige”. Az elsőt, ha jelentenivalója akadt, a másikat, ha kérni próbál­kozott valamit. Persze, mindegyik után illett hoz­záfűzni, hogy „kórsamA többit aztán magyarul is mondhatta — úgysem hallgattak rá. Jól tudta ezt Garay Já­nos hőse, a Háry János, emelgeti is sűrűn, miköz­ben a pipafüstös, borgőzös nagyabonyi kocsmában fölidézi ámuló hallgatósá­gának kalandjait, Napó­leon fogságba ejtésének és szabadon bocsátásának históriáját. A legfonto­sabb tanulság belőle, hogy a magyarok mindig győz­nek (sajnos, csak a mesé­ben!), mindig lovagiasak, mindig hűek Örzséjükhöz, kis falujuk kéttornyos templomához, és naiv op­timizmussal mindig elhi­szik, amit bemesélnek ne­kik .. . Nem érdemes to­vább bolygatni Garay ver­­sezetének (s a Paulini— Harsányi színpadra adap­tálásának) kalendáriumi szentenciáit, mert még aktuális allúziók hínárjába bonyolódnánk, már ami az optimizmust és bemesélést illeti. Konciliánsak lévén, inkább belenyugszunk ab­ba, amit a tekintélyek hirdetnek, hogy „Háry az örök álmodozó, a saját meséjét, a nagyotmondá­­sait valóságnak látó­ hívő, igazi népi hős megtestesí­tője.” Annyit manapság talán már szabad hozzá­fűzni, hogy ez­­a népi vi­lágkép meglehetősen szű­kös,­­az elbeszélés élcei la­posak, s az egész svarc­­gelb-ellenes moly rágta matéria közelebb áll a ka­rikatúrához, mint a költé­szethez. De hát ott a zene, a Ti­szán innen ..., s a Szegény vagyok . . ., a Fölszántom a császár ..., no meg a többi dal melódiája Ko­dály Zoltán mesteri feldol­gozásában, a nagy muzsi­kus hangszerelésének aranyfüsttel futtatott blen­­delkeretében. És ez igen nagy szerencse, mert a muzsika elfedi a szöveg esetlenségeit, és az ember feszengve várja, hogy a karmester végre felemelje pálcáját. — Belátjuk, nem volt könnyű Sík Ferenc­nek, a rendezőnek, amikor a szorongásos közérzettől, gondoktól gyötört publiku­mot bele akarta ringatni a daljáték hangulati atmosz­férájába. Próbálkozott erős színezéssel, tánccal, páva és varjúgyermekeket bű­völt a gránit innenső-túl­só oldalára, balettezve repkedett a fekete pulade­­res kétfejű sas, illatos pipafüst áramlott a néző­térre, csillogtak-villogtak a kardok, huszáratillák. Erő­feszítéseket tett, hogy ne lankadjon a mese derűje, optimizmusa, de mivel Háryval szemben füllente­ni nem szeret, mi egyebet tehetett volna, minthogy a végén — egy táncjelenet­­ben — felvillantsa a hiú álmok és szép hazugságok mindenkori sárba hullását. Természetesen az előadás­nak vannak avatott rende­zői kézre valló mozzana­tai (az órajelenet, a csata, a Háry törzse pár búcsú­ja a Burgtól stb.), ez a produkció mégsem ígérke­zik az idény slágerének. Az énekesek hol ilyen, hol amolyan tájszólásra emlékeztetően mondogat­ják a dialógusokat, s az­tán, akinek jut effajta feladat­a, szépen, stíluso­san, itt sok helyénvaló ru­­bázóval énekel. Sárkány Kázmér a kimértebb, tar­tózkodóbb Háry, Csurja Tamás a vaskosabb, heve­sebb vérű, a szakmai köz­helyszótár szerint mind­ketten „délceg, jóvágású huszárlegények­’. Takács Tamara örzséje muzikális, az énekesnő jól eladja a szerepet, Sánta Jolán a természetesebb, hiteleseb­ben „népi”. Mária Lujzát Maria Teresa Uribe ala­kítja, és szaloncukor kosz­tümjében affektálva-kel­­lemkedve megérdemelt de­rűt kelt a nézőtéren ide­gen akcentusával. A bécsi udvar császárnéi, Déry Gabriella és Horváth Esz­ter kiábrándítóan énekel­nek. A darab, minden to­vábbi szereplőjének nyújt lehetőséget, hogy magára akassza a komikusi ba­bérkoszorút. Hosszú a lis­ta, meg kell elégednünk, hogy csak a jelentősebbe­ket említsük: Ebelasztin, Korcsmáros Péter és Ger­­desits Ferenc (az utóbbi néha Napóleon, ha Rozsos Istvánnak más feladat jut a színházban), öreg Marci kocsis, Bordás György, il­letve Martin János. A császár mezében Csányi János és Lózsy-Bíró János jeleskedik. S vannak még silbakok, gróf- és bárókis­asszonyok, degenerált ge­nerálisok, korcsmárosok, diákok, parasztok, udvar­hölgyek, akiknek felsoro­lására — sajnos — papír­hiányos időkben nincs mód. Forray Gábor több­nyire tu­ll függönyökből alakított, praktikus díszle­tei kellemes látványt nyúj­tanak, Schäffer Judit hu­morfantáziája alighanem nagyon túlcsordult, erre írták valaha szókimon­dóbb elődeink, hogy ez már „zuwider” (az ellen­kezője!). A koreográfiát Eck Imre jegyzi, bár ezút­elegáns irónia szüksé­geltetnék most. Nem ké­sek, kardok és szablyák, hanem finom és láthatat­lan, éles pengécskék, me­lyek mélyre hasítanak, de nyomuk se marad. Nem a nehézlovasságot kellene hadba szólítani, csupán csepegtetni mosolyokba csomagolt, édes mérgeket. Könnyű műfajhoz csilin­gelő, porhanyós szavacs­­kák illenének, díszítő so­­rocskák, melyek ölelnek, és meg nem írt, de világosan olvasható sorközök, me­lyek ölnek. Gőgös szárnya­lásból saját fészekbe csi­náló szurkapiszka kéne most, cikiző hasonlat El­vis Presleyről és a mi Szécsi Pálunkról. Immár utóbbinak is akad altere­­gója. Ám nekem Shakes­peare egyik legdurvább főhőse, Timon jut eszem­be, aki imigyen minősíti a helyzetet: „Csak titeket érdemellek, ti meg en­gem”. Nos, Timon szavaival az elegáns iróniából a pőre és durva igazságok világá­ba csúsztunk át. Illetve miért is sajátítanám ki magamnak az igazságot: átázott zsebkendők és pi­rosra vert tenyerek bizo­nyítják, hogy a Thália Színház nézőterén min­denki egy másik igazság pártján áll. Legfeljebb te­hát saját — a Thália kö­zegében sajátosnak mutat­tal nem ismerni sokat méltatott egyéni jegyeire. A zenekar igényesebb fel­adatokra spórolja ener­giáit, de Oberfrank Géza és Jármai Gyula vezényle­tével így is megszólalnak a daljáték partitúrájának fénylő színei. Albert István kozó­i vélekedésemet képviselhetem (persze, ha Thálián nem a Nagymező utca egy bizonyos épületét, hanem a Színházat ért­jük, akkor talán ne­e is olyan szélsőséges, amit gondolok). E vélekedéshez kitérőt kell tennünk magánügy­ben, mely látszólag nem tartozik ide. Nem igazán kedveltem Szécsi Pál da­lait. Sőt, már a jelenléte bosszantott, amikor még a hatvanas években egy Il­lés-koncertet divatbemu­tatóval szakítottak meg, és ő — még nem énekesként — újabb meg újabb ruha­költeményekben vonult a színpadon. Én a Good bye, Londont akartam hallani. Mindez mellékes, hiszen az életéről és haláláról szóló műben nem a dalok, nem a magára aggatott formák — csillogó haj, se­lyemsál, szmoking... — számítanak, hanem a hoz­zám hasonló, életével baj­lódó, vergődő, elbukó em­ber. Ezt gondoltam én. Siposhegyi Péter, az író mást gondolt: írt egy da­rabot azoknak — és csak azoknak —, akik imádták az énekest, és most nosztal­giázva viszontlátni-hallani akarták azt. Ehhez talált egy színészt — vagy az találta meg őt, mindegy —, aki majdnem úgy néz ki, és majdnem úgy énekel, mint Szécsi Pál. Elhangzó­ CSAK EGY TÁNC VOLT Kánya Kata és Dávid Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék