Magyar Filozófiai Szemle, 1976

4. szám - Hankiss Elemér: Az igazságosságról (A társadalmi együttélés egyik sarkalatos, de ellentmondásos értékéről)

AZ IGAZSÁGOSSÁGRÓL (A TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS EGYIK SARKALATOS, DE ELLENTMONDÁSOS ÉRTÉKÉRŐL) HANKISS ELEMÉR Az értékek nélkülözhetetlenül fontos szerepet játszanak a társadalmi gya­korlatban. Célértékekként irányítják, vezérlik az emberi-társadalmi törekvé­seket, eszközértékekként lehetővé teszik e célok elérését, normákként szabá­lyozzák az emberi-társadalmi együttélést. E fontos szerepüknek megfelelően a társadalmak komoly és állandó erőfeszítéseket tesznek értékrendszerük „karbantartására", állandó fejlesztésére, működésének biztosítására. A köz­nevelésre, közművelődésre, a szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvkiadásra, propagandára, sajtóra, reklámra, rádióra, tv-re és a társadalomtudományi kutatásokra fordított összegek jelentős hányadát minden bizonnyal itt, a társadalmi értékekkel kapcsolatos kiadások rovatában kellene elkönyvelnie minden társadalomnak. E nagy erőfeszítések és költségek ellenére is igen gyakran zavarok támadnak egy-egy társadalom értékrendszerében, értékelő gyakorlatában. Igen gyakori jelenség az, hogy az értékrendszer egy-egy eleme, értéke, értékcsoportja, ahelyett hogy segítené, irányítaná, inkább zavarja, gátolja, megbénítja az emberi-társadalmi együttélést, emberi-társadalmi gyakorlatot. Nem arra gon­dolok itt, hogy például egy-egy társadalomban a különböző osztályok, rétegek, csoportok érdekei s értékei gyakran összeütköznek, mert az ilyen érdek- és értékkonfliktusok a fejlődés előfeltételei és motorjai. Hanem az olyan zavarok­ra, amelyek egy társadalmi osztályon, rétegen, csoporton vagy akár egyetlen ember tudatán belül keletkeznek, s amelyek nem előrelendítői, hanem kerék­kötői az emberi-közösségi életnek. Az értékrendszer ilyen zavaraival nekünk is, a mi társadalmunkban is számolnunk kell, s el kell követnünk mindent, hogy e zavarok forrását idejekorán felismerjük és, amennyire lehet, kiküszöböljük. Az alábbiakban értékrendszerünk egy ilyen, a társadalmi-emberi együttélést zavaró ellentmondásának föltárására teszek kísérletet, egyetlen példán mu­tatva be, hogy milyen súlyos problémákról s milyen sürgős teendőkről van itt szó. Példának, elemezendő anyagnak az emberi közösségek egyik legősibb s máig legfontosabb értékét: az igazságosságot választottam. 1. AZ IGAZSÁGOSSÁG FOGALMA Az igazságosság társadalmunk egyik sarkalatos értéke, nélkülözhetetlen szabályozó elve, de egyben az egyik legtöbbet vitatott s legellentmondásosabb fogalma is.1 E vitáknak, s e fogalom ellentmondásos, illetve tisztázatlan voltá-1 Az igazságosság fogalomkörének igen nagy irodalma van. Felsorolok itt néhányat a legfontosabb XX. századi munkák közül. — O. A. Bird: „The Idea of Justice", 1967.; 535"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék