Földmívelési értesítő, 1904 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

52969 XV. évfolyam. 1. szám. Megjelenik minden vasárnap. Budapest, 1904 január 3. J P0 FOLDMIVELESIERTESITO KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Kiadóhivatal : IV., Egyetem-utca 4. sz. f / FOLDMIYELESUGYI MINISTER. Magánelőfizetőknek egész évre 4 korona HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. földmívelésügyi miniszter, az állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és ko­pár teiületek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámában a következő erdőtiszteket nevezte ki. Erdőtanácsossá a VII. fizetési osztály 3-ik foko­zatába: Szojka Gyula m. kir. erdőmestert (az eper­jesi m. kir. állami erdő hivat álhoz). Erdőmesterekké a VIII. fizetési osztály 3-ik fo­kozatóba a következő m. kir. főerdészeket: Teschler Vincét (a besztercei m. kir. erdőigazgatósághoz)) Jakab Józsefet (a brassói m. kir. állami erdőhiva­talhoz), Puskás Ferencet (a besztercei m. kir. erdő­igazgatósághoz), Karvas Emilt (a m. kir. földmíve­lésügyi minisztérium erdészeti főosztályába). Főerdészekké a IX. fizetési osztály 3-ik fokozata a következő m. kir. erdészeket: Bodoni Miklóst mesvári m. kir. állami erdőhivatalhoz), Kori Gézát (a besztercei m. kir. erdőigazgató Krausz Ernőt (a székelyudvarhelyi in. kir. \IllsSíM^ •erdőhivatalhoz), Krippel Móricot (a Csíkszereda^ kir. állami erdőhivatalhoz), Sze'csi Imrét és Grtitwr, Gyulát (a m. kir. földmívelésügyi ministerium er dészeti főosztályába1. Erdészekké, a X. fizetési osztály 3-ik fizetési fokozatába a következő m. kir. erdészjelölteket: Fejér Kálmánt (a besztercebányai m. kir. állami erdőhivatalhoz), Campeán Jánost (a nagyszebeni m. kir. állami erdőhivatalhoz), Tömlca Jenőt (a zala­egerszegi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Ferenczi Bélát (a besztercei m. kir. állami erdőhivatalhoz), Szabó Kálmánt (a szombathelyi m. kir. állami erdő­hivatalhoz), Kressálc Pált és Pribnow Pált (a mára­marosszigeti m. kir. állami erdőhivatalhoz). A m. kir. földmívelésügyi minister a magyaror­szági kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámá­ban a következő erdőtiszteket nevezte ki: erdő­tanácsossá Bodor Jenő erdőmestert a kolozsvári erdőigazgatóság kerületébe; erdőmesterckké a kö­vetkező főerdészeket: Füredi Edét a lippai íőerdő­hivatal, Púza Jenőt a máramarosszigeti, Várnai Ödönt a kolozsvári, Emericzy Győzőt a máramaros­szigeti, Nemes Károlyt a kolozsvári, Temesváry Bélát a besztercebányai erdőigazgatóság, Zachár Jakabot az ungvári, Rőhrich Mártont a lippai fő­erdőhivatal, Muzsnai Gézát a kolozsvári erdőigaz­gatóság kerületébe, Kozma Istvánt, a földmívelés­ügyi ministeriumba, Miskolczy János erdőmesteri cimmel felruházott főerdészt, a hegyvidéki minis­teri kirendeltséghez, Szabó Józsefet a földmívelés­ügyi ministeriumba; fó'erdészekké a következő er­dészeket : Tompa Ferencet a lippai főerdőhivatal, Bedő Lajost a besztercebányai erdőigazgatóság, IAnyi Ernőt a liptóujvári főerdőhivatal kerületébe, iescu Terentiust és 'Férfi Bélát pedig a föld­jügyi ministeriumba. A m. kijr. földmívelésügyi minister az állami erdő­felügyeleti személyzet létszámában Neogrády Kál­rhffci kir. alerdőfelügyelöt a IX. fizetési osztályból a .yipíjfizetési osztály 3-ik fokozatába a pozsonyi és ólosy Béla kir. alerdőfelügyelöt a IX. fizetési osz­tályból a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába a turócszentmártoni kir. erdőfülügyelőséghez, Jausz Sándor kir. alerdőfelügyelöt a IX. fizetési osztály­ból a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába a m. kir. földmívelésügyi ministerium állami erdőfelügyeleti ügyosztályához első osztályú alerdőfelügyelökké, Babós József m. kir. főerdészt a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a marosvásárhelyi, Cseyezy Pál m. kir. főerdészt a IX. fizetési osztály 3-ik fokoza­tába a nagyszebeni, Goró Ferenc m. kir. erdészt a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a dévai és De­zsényi Jenő m. kir. erdészt a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába a miskolci kir. erdőfelügyelőséghez má­sodosztályú alerdőfelügyelökké kinevezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék