Földmívelési Értesítő 1890-1943

...

A mezőgazdasági tárca több jelentős minisztériumi hivatalos lap (pl. Igazságügyi Közlöny, Hivatalos Közlöny, Belügyi Közlöny) kiadását megelőzte, amikor 1. száma 1890. január 9-én megjelent. A Földmívelési Értesítő szerkesztését és heti egy alkalommal történő kiadását – a hatóságok, városok, községek és a hazai gazdatársadalom tájékoztatása céljából, valamint a közigazgatási jogszabályok és intézkedések érvényesülése érdekében – a Földmívelésügyi Minisztérium végezte, előfizetését kívánatosnak tartották. A tárcalap rendszeresen bőséges információval állt olvasói elé. Ezek közül az alábbiak emelhetők ki:
• rendeletek, körlevelek, leiratok, felhívások;
• a földművelésre, állattenyésztésre, halászatra, vadászatra, vízügyekre, erdészetre vonatkozó elvi határozatok, jelentések, jóváhagyások, engedélyek;
• a mezőgazdaság állapotáról szóló magyar és külföldi tájékoztatók, exportról és importról, vásárokról, mezőgazdasági üzemekről, egyesületekről,gazdasági szakoktatásról szóló adatok, kimutatások;
• mezőgazdasági tematikájú pályázatok, hirdetmények;
• a tárcához tartozó személyi ügyek (kinevezések, megbízások, áthelyezések, felmentések, kitüntetések, elismerések stb.).
Kezdetben alacsony volt az előfizetők száma, ezért a járási főszolgabíráknak és polgármestereknek 1894-től díjtalanul küldték meg e „nélkülözhetetlen segédeszköz”-t. A belügyminiszter pedig – minisztertársa segítségére sietve – a Földmívelési Értesítő terjesztése tárgyában kiadott 111.205/1893. számú körrendeletében hívta fel valamennyi törvényhatóság figyelmét, hogy „a legszélesebb körben tétesse közhírré és megfelelően intézkedjék, hogy a hatósága területén létező rendezett tanácsú városok, nagy- és kisközségek a Födmívelési Értesítő előfizetési árát a törvényhatósághoz terjeszszék be”. A lap, olvasóinak toborzása érdekében, többször mellékleteket is kiadott: pl. 1894-től 1896-ig Néplap, 1906-tól 1908-ig a Földmívelési Értesítő Gazdasági Szemléje címmel. Ilyen eszközök igénybevétele után a közlöny hosszú időn át, 1944. november 25-ig (utolsó száma 1944-ben a 22. szám volt) teljesítette küldetését. A hivatalos laphoz évenként szám- és betűrendes tárgymutatót mellékeltek.
[Forrás: Az Országgyűlési Könyvtár DTT portálja]

Tartalomjegyzék 50 550 oldal