Földmívelési értesítő, 1909 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-03 / 1. szám

XX. évfolyam, — 1. szám. Megjelenik minden vasárnap. Budapest, 1909. január 3. ^ÍWÜGÍ) FOLDMIYELESI ÉRTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Kiadóhivatal: IV., Egyetem-utca 4 sz. / r FOLDMIVELESUGYI MINISTER. Magánelőfizetőknek egész évre 4 korona. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előter­jesztésére Meskó Pálnak, a «Magyar Gazdaszövet­ség» titkárának, a szociális és szövetkezeti ügyek terén szerzett érdemei elismeréseül Perencz József­rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi december hó 11-én. Ferencz József, s. k., Zichy Aladár gróf s. k. Személyem körüli magyar ministerem előter­jesztésére Paul Jánosnak, a pancsovai gazdasági egyesület kertészének a kertészet terén tanúsított példaadó munkássága elismeréseül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi december hó 9 én. Ferencz József, s. k. Zichy Aladár gróf, s. k. A m. kir. földmívelésügyi minister MuZdeh Damjan végzett erdészeti főiskolai hallgatót államerdészeti tisztviselők egyesített létszámába] horvát-szlavonországi kincstári erdők kezeléséhéap a susaki erdőhivatalhoz ideiglenes minőségű erdő^* gyakornokká nevezte ki. A m. kir. földmívelésügyi minister Csabay Béla ministeri tanácsost az állatorvosi tiszti vizsga vizs­gáló bizottságának elnökévé az 1909. év tartamára kinevezte. A m. kir. földmívelésügyi minister a mezőgaz­dasági termények, termékek és cikkek hamisításá­nak tilalmazásáról szóló 1895. évi XLYI. t.-cikk végrehajtása tárgyában kiadott rendelet értelmé­ben szervezett állandó felülbíráló tanács elnökévé Kazy József ministeri tanácsost, tagjaivá Bittó Béla dr. szabadalmi biró, műegyetemi magán­tanárt, Chyzer Kornél dr. ministeri tanácsost, dr. Degen Árpád egyet, magántanárt a budapesti m. kir. vetőmagvizsgáló állomás vezetőjét, Dubravszky Róbert ministeri osztálytanácsost, Gerster Miklós m. kir. ipari főfelügyelőt mint a m. kir. keres­kedelemügyi minister szakközegét, dr. Kosutány Tamás az orsz. chémiai intézet igazgatóját, dr. Liebermann Leó kir. tanácsos egyetemi ny. r. tanárt, dr. Mágocsy-Dietz Sándor egyet. ny. r. tanárt, Szilassy Zoltán orsz. képviselőt az orsz. magyar gazd. egyesület titkárát mint gazdasági szakközeget, dr. Tangl Ferenc egyet. ny. r. tanárt a m. kir. állatélettani és takarmányozási kísérleti állomás vezetőjét és dr. Wartha Vince ministeri tanácsos műegyetemi ny. r. tanárt az 1909—1911. évek tartamára kinevezte. Az elnök helyettesítésével pedig Dubravszky Róbert ministeri osztálytanácsost bizta meg. kir. földmívelésügyi minister dr. Ham­rpád orvostudort a IX. fizetési osz­kincstári orvossá kinevezte és szol­átralomniczi kincstári gyógyfürdő és osztotta be. j-g^ky?-. földmívelésügyi minister Gábor Jó­' leveles tanító, kolozsvári lakost a kolozs­tordai m. kir. ménesgazdaság elemi népiskolájá­hoz rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. földmívelésügyi minister a következő alapszabályokat a bemutatási záradékkal ellátta, illetőleg jóváhagyta: A törökszentmiklósi réti vadásztársulat alap­szabályait 117324/908. szám alatt. A Kőszegszerdahely és vidéke, továbbá a Kő­szeg falvai gazdakörök alapszabályait 117443/908. szám alatt. A. legjobb minőségű háztartási és gazdasági czikkek, hamisítatlan jó italok a legkedvezőbb árakon a fogyasztási szövetkezetek utján szerezhetők meg. A melyik faluban fogyasztási szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdeményezői forduljanak útbaigazításért a "HANGYA", a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetéhez, Bndanest. IX.. Boráros-tér 1. f Hai át házában.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék