Földmívelési értesítő, 1910 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-02 / 1. szám

XXÍ. évfolyam. 1. szám. Megjelenik minden vasarnap, Budapest, 1910 január 2. IUI ERTESITO KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI Kiadóhivatal: IV., Egyetem-utca 4. sz. FOLDMIYELESUGYI MINISTER. Magánelőfizetőknek egész évre 4 korona. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. földmívelésügyi minister a vízügyi műszaki tiszti személyzet létszámában Fluck Dezső kir. főmérnököt kir. műszaki tanácsossá, Tolnai Ödön és Gillycn Sándor kir. mérnököket kir. fő­mérnökökké. Gayssler Péter Vilmos, Hegedűs Kálmán és Kofranek Vendel kir. segédmérnökö­ket kir. mérnökökké, továbbá Czárán Péter, Pongrácz Sándor és Cliován János fizetéstelen kir. segédmérnököket kir. segédmérnökökké ki­nevezte. A m kir. földmívelésügyi minister Nyíregyhá­zán 1910. évi január hó 2-tól kezdődőleg hat hó­napig tartó lópatkolási tanfolyamot rendeztet, melv^ nek vezetésével és felügyeletével Kondor MA debreczeni állategészségügyi felügyelőt biztsán I ^ > A m. kir. földmívelésügyi minister Ten^áávajjon 1910. évi január hó 2-tól kezdődőleg hat tartó lópatkolási tanfolyamot rendeztet, mennek vezetésével és felügyeletével Henk Imre temesvaí állategészségügyi felügyelőt bizta meg. A m. kir. földmívelésügyi minister Zalaeger­szegen 1910. évi január hó 2-tól kezdődőleg hat hónapig tartó lópatkolási tanfolyamot rendeztet, melynek szervezésével, vezetésével és felügyeleté­vel Trombitás Ignácz szombathelyi állategészség­ügyi felügyelőt bizta meg. A m. kir. földmívelésügyi minister Bihar vár­megye vaskóhi járására nézve Hesz Ágoston lun­kai lakost, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Kecs­kemét thjf. város területére nézve Petrovits István belsőnyiri (u. p. Kecskemét) lakost, Somogy vár­megye marczali járására nézve Gamos Lajos marczali lakost, Szatmár vármegye mátészalkai járására nézve Popp Gábor kocsordi lakost, Szat már vármegye nagysomkúti járására nézve Tóth János kővárhosszúfalui lakost, Szepes vármegye iglói járására nézve Koós Róbert betlenfalvai lakost, Szepes vármegye ólublói járására nézve Trunik Andor gnézdai lakost, Szepes vármegye szepesszombati járására nézve Schürger Ödön batizfalvai lakost, Szepes vármegye késmárki járá­sára nézve Netz Ferenc Károly leibiczi lakost, Torda-Aranyos vármegye toroczkói járására nézve Kelemen Győző toroavkó szentgyörgyi lakost, Torda-Aranyos vármegye tordai járására nézve Iván Fe­renc mikesi lakost, Tolna vármegye központi já­rására nézve csetnekí Reményi Béla tolnai lakost, Torontál vármegye bánlaki járására nézve Müller György bánlaki lakost, Udvarhely vármegye ho­féityöiódi járására nézve Kiss Mózes abásfalvi és ^'íftíf&zsef olaszteleki lakosokat, Vas vármegye íl^ltetgWthardi járására nézve Szporny Gyula csö­lakost, Veszprém vármegye veszprémi járá­sára né^/ve Schádl József ősi-i lakost a gazdasági tiszttel bízta meg. m. kir földmívelésügyi minister az 1900. évi XVII. t.-c. 7. §-a alapján a m. kir. belügyminis­ter úrral egyetértőleg Nagyszeben r. t. város első­fokú állategészségügyi hatóságánál egy külön vá­rosi m. kir. állatorvosi állatorvosi állást szervezett. A m. kir. földmívelésügyi minister a Bars vár­megyében levő és Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város tulajdonát képező Vihnye fürdő, illetve gyógyforrásai részére az 1885. évi XXIII. t.-c. 1G. § a alapján védőterületet állapított meg. A m. kir. földmívelésügyi minister a pénzügyi és kereskedelemügyi ministerekkel egyetérti leg Nagy Ákos mezőgazdasági szeszfőzdéje részére az 1899: XLIX. t.-c.-ben meghatározott állami kedvezményeket az 1907 : III. t.-c. alapján meg­hosszabbította. A legjobb minőségű háztartási és gazdasági czikkek, hamisítatlan jó italok a legkedvezőbb árakon a fogyasztási szövetKezetek utján szerezhetők meg. A melyik faluban fogyasztási szövetkezettt akarnak létesíteni, a mozgalom kezdeményezői forduljanak útbaigazításért a "HANGYA"', a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetéhez,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék