Földmívelési értesítő, 1924 (34. évfolyam, 1-22. szám)

1924-01-05 / 1. szám

XXXIV. évfolyam, — 1. szám. MOfljelglllk ШШЙеП Ili 5. éwO-àl! Budapest, 1924 Január 5. FÖLDMÍVELÉSI ÉRTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI |^|FÖLDMÍVELÉSŰGYI MINISTER Kiadóhivatal: V., Országház-tér 11. földszint, 17. ajtó Magánelőfizetőknek egész évre _ 2000 korona TARTALOM : Személyes ügyek. — Legeltetési társulatok alapszabály-jóváhagyása. — A nemesített vetőmagvak forgal­mának szabályozásáról. — A búzaliszt- és rozslisztkivitel szabályozásáról. — Az 5-ös és ennél magasabb számú búza­liszttypusok kiviteléről. — A kártékony állatok elleni védekezésre vonatkozó «Útmutatások» árának emeléséről. — Kimutatás a ragadós állatbetegségekről 1924. január 1-én. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmívelésügyi minister előterjesztésére cseraát-oni Vég h János királyi műszaki tanácsosnak saját kérelmére történő nyugalomba helyezése alkalmából a magyar ki­rályi gazdasági főtanácsosi címet adományozom. 19049—923. ein. sz.) Kelt Budapesten, 1923- évi november hó 26. ua*. Horthy s. k. Szabó István s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister előterjesztésére a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemeik elismeréseül jeszelicei Jankovich Lőrinc nyugalmazott magyar királyi jószágigazgatónak, Bokor Pál Szeged szabad ki­rályi város helyettes polgármesterének, a sze­gedi gazdasági egyesület díszelnökének, dr. C'zeg­lédy Mihály debreceni, Gyérey Richárd nagy­daád-pusztai, kőrösnadányi Nadányi Pál bakon­szegi és dr. hernádvécsei Vécsey Tamás békási földbirtokosoknak a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet, továbbá Lintner Sándornak, a Fejér és Tolna, vármegyei Gazdatiszti Kör el­nökének, Géllén Aladár ilinyi földbirtokosnak, dr. Galamb Sándor makói nagybérlőnek a magyar királyi gazdasági tanácsosi címet adományozom. (9425—923. ein. sz.) Kelt Budapesten, 1923. december hó 20. uapján- Horthy s. к Szabó István s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister előterjesztésére dr. Tarnay Kálmán, Bartmann Miklós, dr. Nagy Iván, Grabovszky Miklós és dr. Tellmann Károly ministeri osztálytanácsosok­nak a ministeri tanácsosi címet adományozom. (9523/923. ein. sz.) Kelt Budapesten. 1923 december 22-én. Horthy s- k. Szabó István s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister előterjesztésére dr. Acsay Sándor jószág'igazga­tósági főtanácsosnak saját kérelmére történt nyugdíjaztatása alkalmából a közszolgálat terén szerzett érdemei elismeréseül a ministeri taná­csosi címet adományozom. (9540—923. ein. sz.) Kelt Budapesten. 1923 december 22-én. Horthy s. k. Szabó István s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister előterjesztésére megengedem, hogy Loványi Heribert m. kir. főerdőmérnöknek a visegrádi koronauradalmi vadászterületek berendezéseinek fejlesztése körül kifejtett buzgó működéséért el­ismerésem tudtul adassék. (9354—923. ein. sz.) Kelt Budapesten, 1923. évi december hó 18. napján. Horthy s. k. Szabó István s. k. A magyar királyi földmívelésügyi minister Antalfy Sándor és dr. Devich László ministeri titkári címmel és jelleggel felruházott ministeri segédtitkárokat nűnisteri titkárokká, dr. Nyiry Károly, dr. alesuti Bárányos Károly és dr. Moï­ses Andor ministeri fogalmazókat ministeri se­gédtitkárokká és végül dr. Siegescu Miklós mi­nisteri fogalmazói címmel felruházott ministeri segédfogalmazót ministeri fogalmazóvá kine­vezte. (9187/923. ein. sz.) A magyar királyi földmívelésügyi minister az „Állami Oltóanyagtermelő Intézet"-ben egy szakdíjnoki állás átszervezésével egv IX. fizetési osztályba sorozott m. kir. segédbakteriologusi állást rendszeresített és erre az állásra az inté­zethez szolgálattételre beosztott dr. Molnár Ernő okleveles állatorvost egyidejűleg к i nevezte. (423773—923. III. sz.) A magyar királyi földmívelésügyi. minister •,A tápéi birtokosság legeltetési társnlatá"-nak alapszabályait 53902/1923. szám alatt jóváhagyta. A magyar királyi földmívelésügyi minister „Az ásványi birtokosság legeltetési társulatá"-nak alapszabályait 53539/1923. szám alatt jóváhagyta. A belügymlnister úr Bekölce kisközségnek nagvközséggé való átalakulását megengedte. Helységnévtáraik kiigazítandók. A m. kir. földmívelésügyi minister 70000/1923. F. M.sz. rendelete a nemesített vetőmagvak forgalmának szabályozása tárgyában. A mezőgazdasági termények, termékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895 : XLVI. t.-c. 12. Va alapján a törvény végrehaj­tásáról szóló 38286/1896. F. M. sz. rendelet 8. i 6. pontjának kiegészítéseként a kereskedelemügyi és a népjóléti ós munkaügyi ministerrel egyet­értve a következőket rendelem: 1. i. Nemesített (eredeti nemesített) vetőmag (fűmag) elnevezéssel csakis szakszerű, nemesítés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék