Fővárosi Közlöny, 1921 (32. évfolyam, 1-27. szám)

1921-04-08 / 14. szám

1921. április 8. 14. szám. // BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA XXXII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN XXXII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR : egész évre 300 K, félévre 150 K, egyes szám ára 3 ívig 6 K, 3 ívnél nagyobb szám 15 K. • SZERKESZTŐSÉG : IV., Központ! városház, l1 /* emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: IV., Központi Városház, III. udvar III. pavillon II. emelet 55. • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden fölszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő* Budapest székesfőváros tőrvényhatósági bizottságának 1921. április 6-án (szerdán) délután 4 órakor tartott rendes közgyűlése Első nap. Elnök: Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester, később Folkusházy Lajos alpolgármester. Jegyző: Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző. Elnök: A mai napra egybehivott rendes köz­gyűlést megnyitom. A jegyzőkönyv hitelesítésére: Fóthi Vilmos, Horváth Károly (IV. ker.), Kaich János, dr. Pintér Jenő, Rácz Sándor és Szakmándy János bizottsági tag urakat, a tanács részéről pedig Folkusházy Lajos alpolgármester urat kérem fel. Távolmaradását kéri igazoltnak tekinteni: dr. Zielinski Szilárd törvényhatósági bizottsági tag úr. Egyben jelentem, hogy Pancsik János törvény­hatósági bizottsági tag úr megszállott területre való utazás céljából 3 havi szabadságot kér a közgyűlés­től. Méltóztatnak ezt megadni? (Igen!) Ezt hatá­rozatkép kimondom. jelentem, hogy — amint az a meghívón is látható — a mai ülés első tárgya a dr." Igaly Kál­mán főjegyző nyugdíjazása, illetve Szente Miklós főjegyzőnek kerületi elüljáróvá történt megválasz­tása folytán megüresedett 2 tanácsjegyzői állásnak, továbbá Hoszú István törvényhatósági bizottsági tag elhalálozása folytán a pénzügyi, a közlekedési és a közjótékonysági bizottságban megüresedett egy-egy s Rejtő Sándor törvényhatósági bizottsági tagnak a középítési bizottságban viselt tagságáról való lemon­dása folytán megüresedett egy bizottság tagsági helynek és végül Mahunka Imre törvényhatósági bizottsági tagnak az egyenes adó felszólamlási bizott­ságban viselt póttagságáról való lemondása folytán megüresedett egy póttagsági helynek titkos szavazás útján való betöltése. Felkérem a tanácsnok-főjegyző urat, hogy a kijelölő választmánynak a tanácsjegyzői állásokra való jelöléseit felolvasni szíveskedjék. Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző: Akijelölő választmány a két tanácsjegyzői állásra a következő pályázókat jelölte: I. helyen: dr. Boros Pál tanácsi fogalmazót, dr. Farkas Ákos tanácsi fogalmazót. II. helyen: dr. Rimanóczy Olivér tanácsi fogalmazót, dr. Bódy László tanácsi fogalmazót. III. helyen: dr. Eperjesy István tanácsi fogalmazót, dr. Ruffy Kálmán tanácsi fogalmazót. Elnök: A jelöltek közül eddig dr. Bódy László lépett vissza, a későbbi esetleges visszalépések a választási helyiség bejáratánál kifüggesztett íven fog­nák a törvényhatósági bizottság tagjaival közöltetni. Felkérem ehhez képest a szavazatszedő küldőtt­ségi elnök és kiildöttségi tag urakat, hogy a titkos sza­' vazást a jobboldali társalgó teremben nyomban meg­nyitni, lefolytatni, V26 órakor a szavazást berekesz­teni és a választás eredményéről a közgyűlésnek jelentést tenni méltóztassanak. Még egy bejelentésem van a választások ügyében. (Halljuk! Halljuk!) Egyes napilapok mai számában a tanácsjegyzői állásokra történt kijelölés kapcsán megjelent egy közlemény, amely dr. Bódy László tanácsi fogalmazó által állítólag tett olyan kijelentéseket

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék