Fővárosi Közlöny, 1934 (45. évfolyam, 1-30. szám)

1934-03-23 / 12. szám

II. szám. — március 17. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 303 Melegedő szobák : 15 melegedőszoba volt üzemben. A melegedők átlagos napi létszáma 7000 körül volt. Minden jelentkező naponta kétszer 4 deciliter rántott­levest és 10 dekagramm kenyeret kapott. Ingyenkenyérkiosztás: Február hó 1.-től 18.-áig naponta 20.000 adag félkilogrammos kenyeret, február hó 19.-étől 28.-áig pedig naponta 25.000 adag félkilo­grammos kenyeret osztottam ki ugyanennyi ínsé­ges között. Tüzelőszersegélyek : A Kormányzóné Őfőméltó­sága nyomorenyhítő akciójára beérkezett és a székes­főváros részére átengedett tüzelőszeradományokból a kerületi elüljáróságok által kibocsátott 17.640 darab utalványra, családonként 50 kilogrammos tételekben 8820 méter mázsa tüzelőanyag került kiosztásra. Az elnöki ügyosztály február havi működéséről az alábbiakat jelentem : A székesfőváros XI. kerületi elüljárósága 1934. évi március hó 1.-én megkezdte működését. Az új elüljáróság felállításának előzményei a következők: az 1930. évi­ XVIII. t.-c. 3. §-a állapítja meg a főváros területi beosztását akként, hogy a székesfőváros terü­lete a törvény ugyanezen §-ának rendelkezései szerint 14 közigazgatási kerületre oszlik. Az egyes kerületek határvonalait az 1930. évi­ XVIII. t.-c. alapján a m. kir. belügyminiszter állapította meg. Az 1933. év folyamán a főváros megvásárolta az I., Verpeléti­ út 3. számú bérházat, amelyben a székes­fővárosi iparrajziskola és a gróf Zichy Jenő-múzeum volt már régebb idő óta elhelyezve és ugyanitt kíván­tuk elhelyezni az új XI. kerületi közigazgatási kerület elüljáróságát is. A törvényhatósági bizottság felterjesztést inté­zett a m. kir. belügyminiszter úrhoz az új kerületi elüljáróság működésének megkezdése iránt és annak alapján a m. kir. belügyminiszter úr az 1934. évi január hó 8.-án kelt 83.275/1933—V. B. M. számú rendeletében az elüljáróság működésének kezdő idő­pontját 1934. évi március hó 1.-ében állapította meg. Az eredeti tervek szerint az elüljáróság az I., Verpeléti­ út 3. számú háznak csak az I. emeletét foglalta volna el, ahol csupán a legszükségesebb hiva­talokat helyeztük volna el. Későbben azonban módot találtunk arra, hogy az iparrajziskola átcsoportosítása és a gróf Zichy Jenő Múzeum áthelyezése útján az elüljáróság több helyiséget kaphasson úgy, hogy az egész elüljáróság a kerületi adószámviteli osztályokkal együtt elhelyezhető az épületben. Az elüljáróság céljára szolgáló épületrész átalakí­tására ezek szerint hosszabb időre volt szükség, mint az eredeti tervek alapján azt számítottuk, de ezt a nagyobb átalakítási munkálatot a január és február hónapi hideg időjárás is késleltette, így az elüljáróság március hó 1.-én nem kezdhette meg működését az I., Verpeléti­ út 3. szám alatti épületben. Ezért olyan módon intézkedtem, hogy 1934. évi március hó 1.-én csupán az anyakönyvi hivatal kezdte meg működését az I., Verpeléti­ út 3. szám alatt, az elüljáróság többi hivatala pedig a régi I. kerületi elüljáróság épületében kezdte meg tevékenységét, azonban teljesen elkülö­nítve az I. kerületi elüljáróságtól, külön kijelölt vezetővel és személyzettel. Az adószámviteli osztály működését tovább folytatja eddigi helyén az I. ker., Horthy Miklós­ út 22. szám alatt addig, amíg végleges helyét az I., Verpeléti-út 3. szám alatt elfoglalhatja. Előreláthatólag 1934. évi április hó folyamán de legkésőbb május 1.-ig az elüljáróság és adószám­viteli osztály is véglegesen beköltözik az I., Verpeléti­út 3. számú épületbe. A közjogi, katonai és illetőségi ügyosztály elmúlt havi működéséről az alábbiakat jelentem : A központi választmány irodája a folyó év február havában a Budapest székesfővárosi ország­gyűlési képviselőválasztók 1935. évre készülő név­jegyzékének kiigazítási munkálatai során tényleges vizsgálat alá vette mindazoknak a férfiaknak és nők­nek a választójogosultságát, kik a folyó évben érik el életkoruk 24., illetve 30. évét. Ebből az okból mind­ezeket meghívó útján meghívta és irataik alapján vizsgálta, megfelelnek-e a választójog valamennyi kellékének. Minthogy ez a vizsgálati eljárás a választó­jogosultak nagy tömegére való tekintettel valószínűleg február hónapot túlmenően, március hónapra is átterjed, csak a munkálatok teljes befejezése után lehet majd megállapítani, hogy összesen hány jelent­kező közül mennyi felelt meg a választójogi kellé­keknek. Egyben jelentem, hogy törvényesítési ügyben 84 esetben, anyakönyvi kiigazítási ügyben 173 esetben hoztunk határozatot, házassági kihirdetés alól 471 esetben adtunk felmentést, vallásegyezség 52 esetben köttetett. Folyó év február havában állampolgársági esküt tett 338 egyén, a magyar állam kötelékéből elbocsát­tatott 7 egyén, illetőségi bizonyítványt kiállítottunk 338 egyén számára. A magasépítési ügyosztály elmúlt havi működé­séről az alábbiakat emelem ki : A magasépítési ügyosztály által foglalkoztatott építőipari munkások száma 307 volt. Ezenkívül az ügyosztály 353 idényfűtőt foglalkoztatott, akiknek februárban 39.500 pengő munkabért fizetett ki. Az új létesítmények közül kiemelem, hogy a múlt hónapban megkezdettük a Szent Gellért-fürdőben az úszócsarnok építési munkáit, folytattuk a Farkas­réti temetőben az üvegházak építését. Az átalakítási munkák közül megemlítem a Verpeléti-úti iskolának a XI. kerületi elüljáróság céljaira való, az Üröm­ utcai gyermekotthon és a Hidegkúti-úti iskola átalakítási munkálatait. A munkaelőkészítések februárban is nagymérték­ben vették igénybe a magasépítési ügyosztályt. A lecsökkentett hitelek takarékos felhasználása érde­kében ez évben még nagyobb jelentőséget nyert a tatarozási programmok pontos elkészítése. E célból a kórházak, kegyúri és népjóléti épületek, laktanyák és iskolák szükségleteit számos helyszíni szemlén állapítjuk meg és ezen helyszíni megállapítások alapján állítjuk össze az előirányzatokat. Előkészítettük a Mátyás-templom toronysisakjának bontási munkáit, amellyel a helyreállítási munka megindul. Az előző hónapban megkezdett tervezéseken felül foglalkoz­tunk az állatkerti zenepavillon átépítésének, az Új Szent János-kórház főzőkonyhájának toldaléképítke­zési, a Török Pál­ utcai iparrajziskola kibővítési mun­káinak megtervezésével. Előkészítettük többek között a Görgey Artúr­ utcai iskola központi fűtési kazánjá­nak kicserélési és az alapvezetékek átalakítási munkáit, továbbá a Széchenyi-fürdő második artézi kútjának fúrását. A Községi Műszerüzem megszüntetésével kapcsolatban előkészületek folynak a kisebb villany­szerelési és központi fűtési karbantartási munkáknak vállalati úton való kiadására. Az ügyosztály az elmúlt hónapban is folytatta a közelmúltban befejezett nagyobb építkezések el­számolását. Végezetül a fenti munkacsoporton kívül részt­vett az ügyosztály a közszállítási szabályrendelet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék