Fővárosi Közlöny, 1943 (54. évfolyam, 29-57. szám)

1943-11-16 / 49. szám

Egy alkalommal dr. Dózsa Ferenc tanács­jegyzőnek a 2414/1943—1. számú rendeletemmel a XIII. kerületi elöljárósághoz történt kirendelését megszüntette. A polgármester 1943. évi november hó 3-­án kelt 16.840/1943—1. számú rendeletével Fridrich Ibolya napidíjas hivatalnokot a polgármesteri központi segédhivataltól az I. kerületi elöljárósághoz áthelyezte. A polgármester 1943. évi november hó 4.-én kelt 16.949/1943—1. számú rendeletével Wernuss Rezső napidíjas hivatalnokot az I. kerületi elöl­járóságtól a IV. kerületi elöljárósághoz áthelyezte. ÁLTALÁNOS RÉSZ. Újabb építkezések. A polgármesteri III. ügyosztály javaslatára a polgár­mester 1943. november hó 1­6-ig a következő építési engedélyeket adta ki: Nagyobb építkezések : 1. Hammer Géza, XII., Fery Oszkár­ utca 10. Lakik: Szentendre, terv. : dr. Acsay László építészmérnök, IV., Türr István-utca 9. Háromemeletes lakóház, 11 lakás, 3174 m3. 2. Rombusz Építő Szövetkezet, XII., Szent Orbán-tér 9743/5. Lakik : V., Honvéd-utca 40., terv. : Domonkos Ottó, V., Honvéd-utca 40. Egyemeletes ikerbérház, 6 lakás, 3140 m3. Földszintes lakóházak : 1. Berde Jenő, XII., Cseresznye­ utca 6. Lakik: VI., Lázár-utca 20., terv: Nagy Sándor, V., Csanády-utca 11. 2 lakás, 6 m3. 2. Huj Miklós, III., Búza utca 4. Lakik: Bécsi­ út 166., terv. : Kovatsek Ferenc ép. mester, XIV., Gyarmat utca 59/a. 1 lakás, 380 m3. 3. Hungária Park Rt., XIV., Balázs-utca 81. Lakik: XIV., Hermina-út 57—63., terv. : Meller Dezső építész­mérnök, VI., Teréz-körút 34­6. lakás, 1120 m3. 4. Mészáros Antal, XIV., Abavár-utca 35. Lakik : XI., Kr­uspér-utca 1/b., terv : Gregor András, XIV., Bony­hádi-utca 72.­­ lakás, 350 m3. Gépfelállítás: 1. Sudár József XIV., Tábornok-utca 12. 2. Bende Lenke, XIV., Balázs-utca 26. 3. Tres Gyógyszervegyészeti Ipari és Kereskedelmi Rt. XI., Budafoki-út 205. 4. Molnár József XIV., Várna-u. 11. 5. Fischer Imre, XIV., Gizella-út 44. 6. Mérnökök nyomdája, XI., Bertalan Lajos­ utca 26. 7. Angyalföldi Textilművek Rt., XIII., Fáy­ utca 79—83. 8. Faárusító és Faipari Rt., XIII., Róbert Károl­y­körút 64. 9. Budapesti Facsavar és Fémneműgy­ár Rt., III., Római-fürdőben 23111. dr. szám. 10. Knechtl József, XIV., Tihamér­ utca 59. 11. Pátria Harisnyagyár, VIII., Conti-utca 28. 12. Kőbányai Polgári Serfőző Rt., X., Maglódi-út 6. 13. Bódy Dezsőné, XIV., Gizella-út 19/b. 14. Mechanikai Tex­tilipar, VI., Lehel-utca 23. 15. Nyomógomb és Fémáru Kft., XIII., Forgách-u. 65. 16. M. kir. Postavezérigazgatóság, VII., Dob-utca 75/81. Átalakítás 9. db. Módosítás : 19. db. Vándorfűrész alkalmazásának engedélyezése. A polgármester 1943. október 28.-án 326.901/1943. III. szám alatt a következő határozatot adta ki: A polgármesteri III. ügyosztály javaslata alapján dr. Ledniczky Endre budapesti IX. ker., Lónyay­ utca 36. sz. a. lakos részére benzinmotoros vándorfűrész alkalmazására az engedélyt megadom. Az engedélynek a következő feltételei vannak : A vándorfűrész- szerkezetet az elsőfokú tűz­rendészeti hatóság felülvizsgálata alá kell bocsátani, s használatba csak az elsőfokú tűzrendészeti hatóság által engedélyezett szerkezet vehető. Az engedélyező véghatározatot állandóan a gépkezelőnél kell tartani, aki köteles hatósági felhívásra azt előmutatni. A gép üzemanyagtartályát robbanást gátló szerkezettel kell ellátni. A vándorfűrészt csupán a szabadban szabad felállítani. A vándorfűrészt működési helyén a farakások­tól legalább 6 m-re kell felállítani. A fűrész oldalán csak a vágásra előkészített famennyiség lehet. A fűrészport és fahulladékot többször el kell távolítani és gondot kell fordítani arra, hogy a fahulladék munka közben a kipuffogócső közelébe ne kerülhessen. Üzemanyag utántöltése előtt a motort le kell állítani. A vándorfűrész közelében a dohányzás tilos és ezt felirati táblákkal feltűnően jelezni kell. A tartányban lévő üzemanyagon kívül rob­banásmentes edényben legfeljebb 25 kg üzem­anyagot szabad tartani, amelyet mindig a gép közelében kell elhelyezni. A vándorfűrész mellett tűzoltás céljára ládában 1/3 m3 homokot, egy lapátot, két vödör vizet kell kéznél tartani. A motor kipuffogócsövét megfelelő hang­tompító tartánnyal kell ellátni, amelynek térfogata legalább ötszöröse legyen a henger térfogatának. A körfűrész megfelelő védősisakkal ellátott, előre-hátra gördülő, kerekeken mozgatható toló­asztallappal szerelendő fel. A tolóasztal görgői legalább 5 cm átmérőjűek legyenek, vezetősínjei pedig oly lejtéssel szerelendők, hogy az asztal ellensúly vagy rúgó alkalmazásával eredeti helyze­tébe önműködőség visszajusson. A körfűrésztárcsa asztal alatti része is a fogazaton túlérően elfedendő. Amennyiben az engedélyes körfűrész helyett szalagfűrészt használ, úgy a tolóasztallap védő­sisakját a szalagfűrésznek megfelelően kell kiképezni és a fűrészszalagnak általa nem védett részét is a fogazaton túlérően mindenütt el kell fedni. A 13 pengő alkalmazási engedélydíjat folya­modó lefizette. A véghatározat ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül a Fővárosi Köz­munkák Tanácsához intézendő és a nálam elő­terjesztendő fellebbezésnek van helye. Orvosi kinevezés. A polgármester 1943. október 29.-én kelt 16.498/1943—1. számú rendeletével a VIII—IX. fizetési osztályba sorozott szeretetotthoni végleges alorvosi állásra dr. Pethő Imre szeretetotthoni határ­idős alorvost, egy évi szolgálati próbaidő kikötése mellett, — 1943. évi november hó 1.-i hatállyal — kinevezte.

Next