Fővárosi Közlöny, 1943 (54. évfolyam, 29-57. szám)

1943-11-16 / 49. szám

eltűnt székesfővárosi alkalmazottak hozzátartozói küzdenek. Ezek a nehézségek különösen azokat az árván maradt családokat sújtják, ahol egy, vagy több gyermek siratja édesatyját. A szabályrendelet alapján részükre nyújtott támogatás a mindennapos megélhetési gondjaikon segít ugyan, beruházkodásra azonban lehetőséget nem igen nyújt. Úgy érzem, hogy a székesfőváros alkalmazot­tainak a karácsonyi ajándékcsomag-mozgalom cél­jára olyan nemes szívvel megajánlott adományaiból fennmaradó összeget nem fordíthatnék méltóbb célra, mint a hősi halált halt, vagy a harctéren eltűnt társaink gyermekeinek megajándékozására. Ezzel lehetővé tennék hőseink gyermekeinek téli beruházkodását. Az ajándékcsomagok céljára történt adakozás­ból fennmaradó 6578 pengő összeget ehhez képest a hősi halált halt, illetve harctéren eltűnt székes­fővárosi alkalmazottak arra ráutalt gyermekei között az alábbi mértékben osztom szét : Ács Pál, a Vízművek hősi halált halt nap­számosának 1 árvája 200 pengő, Balla Emil, hősi halált halt tejüzemi ellenőr 2 árvája 400 pengő, Barabás Sándor, hősi halált halt altiszt 2 árvája 400 pengő, Becsei László, a Vízművek hősi halált halt napszámosának 1 árvája 200 pengő, Bedők Róbert, az Elektromos Művek hősi halált halt altisztjének 1 árvája 200 pengő, Bella József, hősi halált halt köztiszt, munkás 1 árvája 200 pengő, dr. Benesch Ferenc, hősi halált halt tűzoltótiszt­gyakornok 1 árvája 200 pengő, Beretvás Márton, a Vízművek hősi halált halt kőművesének 1 árvája 200 pengő, Demjén András, hősi halált halt szivattyú­telepi munkás 2 árvája 400 pengő, Dropp István, a Vízművek hősi halált halt munkásának 1 árvája 200 pengő, Hayek Engelbert, hősi halált halt gimn. tanár 1 árvája 200 pengő, Egervári Gyula, az Elektromos Művek hősi halált halt munkájának 1 árvája 200 pengő, Kovács I. József, hősi halált halt kórh. konyhalegény 1 árvája 200 pengő, Molnár András, hősi halált halt napszámosnak 2 árvája 400 pengő, Pécsi Károly, hősi halált halt gépápoló 1 árvája 200 pengő, Pityela János, hősi halált halt köztiszt, kocsis 1 árvája 200 pengő, Stampf András, a harctéren eltűnt isk. idényfűtő 6 gyermeke 1000 pengő, Szabó József, hősi halált halt köztiszt, segédmunkás 2 árvája 400 pengő, Uszkai Gyula, hősi halált halt lakatos 2 árvája 300 pengő, Temesi Mihály, a­­harctéren eltűnt gazd.­tiszt 2 gyermeke 300 pengő, Várgedei Gyula, hősi halált halt tűzoltó 2 árvája 400 pengő, Kardos Tamás, hősi halált halt mezőőr 1 árvája 200 pengő adományban részesül. Azokat az árvákat, akiknek anyagi helyzete kevésbbé súlyos, azért nem részesítettem adomány­ban, hogy az inkább rászorulók részére jelentősebb segítség jusson. Felkérem dr. Bódy László alpolgármester urat, hogy az adományokat a fentebb megjelölt hősi halált halt, vagy eltűnt alkalmazottak gyermekei törvényes képviselőinek adja át. Az adományok átadása folyó évi november hó 22. nap­ján délelőtt 12 órakor a polgármesteri tanácsteremben (IV. ker., Központi városháza, I. em. 91—93.) lesz. Az átadás nyilvánosan történik,­­ azon tehát az alkalmazottak jelen lehetnek. SZEMÉLYI ÜGYEK. Kitüntetések. Magyarország Főméltóságú Kormányzója Buda­pesten 1943. évi október hó 27. napján kelt leg­felsőbb elhatározásával az alább felsoroltaknak a Nemzetvédelmi Keresztet méltóztatott adományozni -Alak József BSzKRt kalauz, Ambrus Lajos fővárosi alkalmazott, Antal András BSzKRt irodaaltiszt, Antal Fülöp polgári iskolai tanár, Antal István szfőv. javadalmi őrségi vizsgáló, Árkos János szfőv. tűzoltó, Babinszky Mihály szfőv. gépápoló, ifj. Baló Ödön szfőv. műszaki tiszt, Balogh Ferenc BSzKRt intéző, Balogh János szfőv. tanító, Bandi Domonkos szfőv. pénzbeszedő, Dr. Barsy F. Béla szfőv. műszaki tiszt, Bánszky Sándor BSzKRt irodasegédtiszt, Benyó István szfőv. altiszt, Berceli István szfőv. altiszt, Békési Árpád szfőv. építésvezető, Blaschnek Károly szfőv. iskolaigazgató, dr. Bogisich Elemér adóhivatali gyakornok, Borbély Gyula szfőv. kertész, Czillei Géza Ervin adóhivatali gyakornok, Csernok Rezső Károly szfőv. adóhivatali főtiszt, Csóka József szfőv. irodatiszt, vitéz Csorda Ferenc szfőv. közélelmezési főtanácsos,, Dalibor Ferenc szfőv. tanár, Debreceny Zsigmond szfőv. gazdasági felügyelő, Dömötör Zoltán BSzKRt. munkás, Drégely Dezső ny. szfőv. polgári iskolai igazgató, Farkas János szfőv. tanító, Fehér János szfőv. pénzbeszedő, Dr. Fetter Frigyes szfőv. nép­jóléti hivatalnok, Flatt Ágoston szfőv. főmérnök, Fritz Dezső BSzKRt ellenőr, Furka Béla szfőv. adóhivatali tisztviselő, Dr. vitéz Galántay Jenő szfőv. tanár, Gallina Zoltán szfőv. tanító, Gálosi Zoltán BSzKRt tisztviselő, Hantzmann Józsefné szfőv. irodai alkalmazott, Hegyi Béla szfőv. alkal­mazott, Hevesi Gyula szfőv. tisztviselő, Holéczy Győző szfőv. polgári iskolai tanár, Hegyi Mihály szfőv. tűzoltó, Hoványi József szfőv. tűzoltó, Dr. Huszágh Nándor szfőv. főállatorvos, Huszti István szfőv. altiszt, Igazi István BSzKRt főellenőr, dr. Jablonkay Géza szfőv. tiszti ügyész, Kadencki János szfőv. altiszt, dr. Kaszay Zoltán szfőv. számszéki fogalmazó, Katona Sándor BSzKRt nyugdíjas, Keresztes Antal szfőv. alkalmazott, Kinál Sándor szfőv. számvevőségi főtiszt, Kiricsi Lajos szfőv. gyógypedagógiai intézeti tanár, Kiss Gyula szfőv. iskolaigazgató, Kiss Miklós BSzKRt kocsi­vezető, Kováts Béla BSzKRt intéző, Kovács Emil szfőv. munkafelügyelő, Kovács Géza szfőv. altiszt, Kovács László szfőv. altiszt, dr. Kölgyesy László szfőv. fogalmazó, Kőszegi Pál szfőv. irodatiszt, Kővári Antal szfőv. kertész, Kézdi János BSzKRt műszaki tisztviselő, Kul­inka Lajosné szfőv. üzemi kezelő, özv. Klein Kálmánné szfőv. tisztviselő, Klics Márton szfőv. munkás, Ladányi Gyula szfőv. üzemi főfelügyelő, ifj. Láng Ferenc szfőv. népjóléti hivatalnok, Lehotay Tihamér BSzKRt műszaki intéző, vitéz Leviczky Aladár szfév. főpénztáros. Igazgatói megbízások: A polgármester 1943. évi november hó 11.-én kelt 96.809/1943—VII. számú rendeletével Albert Lóránt népiskolai rendes tanítót helyettes igazgatói minőségben a XIII., Tomori­ út 70. sz. leány­

Next