Fővárosi Lapok 1888. november (302-331. szám)

1888-11-17 / 318. szám

2337 Fővárosi li i r e k * A király ö felsége tegnap este nyolc órakor Gödöllőről elutazott Becsbe. Gizella főhercegasszony már reggel indult útra ugyanoda s ma együtt foly­tatják utjokat Münchenbe, Miksa herceg temeté­sére. Erzsébet királyné ő felsége újabb hir szerint, szintén haza jön Korfu szigetéről s az ala-kufsteni vonalon egyenesen Münchenbe megy, hogy megadja atyjának a véRisztességet. A külföldi udvaroktól már tegnapelőtt és tegnap érkeztek részvéttáviratok a királyi családhoz. Mától fogva hosszabb udvari gyász is lesz és valószínű, hogy e télen minden udvari ünnepély elmarad. * Választások a fővárosban. A főváros tör­vényhatósági bizottsága fele részének megválasztása december 2-án és 3-án fog megtörténni. A fővárosi igazoló választmány tegnap tűzte ki e határnapot s ma már hivatalos falragaszok fogják a polgárságot figyelmeztetni a legszebb alkotmányos jog gyakorlá sára. Egyes kerületekben eléggé élénk is a mozga­lom s a városatyai díszes állásra sokan pályáznak, de a határozat jórészt a különböző klubok kezében van. A virilisták névsora ellen a kitűzött idő alatt senki sem felebbezett s igy az most már végleg érvényes. * Szomszédi látogatás. Néhai id. gróf Káro­lyi István özvegye, mint említettük, közelébb hiva­talos volt Gödöllőre a királyi családhoz. A látoga­tást mihamar viszonozta a király mindkét leánya. Mária Valéria főhercegnő gróf Kornissné társasá­gában kocsizott át Fóthra s fél óráig időzött az öz­vegy grófnénál. Gizella főhercegasszony pedig szer­dán délután lóháton s egészen váratlanul jelent meg, szintén hosszabb látogatásra. * Mn,e Sarah Bernhardt, mint halljuk, tegnap este az előadás után vacsorára hívta meg magához több ismerősét, köztük Jászai Mari asszonyt, Hubay Jenőt, Justh Zsigmondot. A művésznő különben visz­­szavonultan tölti nappali óráit. Tegnap is a »Hun­­gariá«-ban ki volt adva a rendelet, hogy idegent sen­kit sem fogad el. Tehát »interwiew« nem történhe­tett. Szemfüles reporterek azt a nevezetes adatot mégis megtudták, hogy Mme Sarah egész délelőtt csak egy kis kaviárt evett, a mi éteknek is, újdonságnak is vajmi kevés. * Zajlik a Duna. Korán beköszönt az idén a tél a Dunára is. A hatalmas folyam tükrén vastag, zuzmarás jégtáblák úsznak s a zajlásban már-már nehezen haladhatnak a hajók. De azért nemcsak a nagyobb személy- és teherhajók, még a propellerek is közlekednek. Veszedelem vagy akadály egyelőre még nem állja utjokat; de ez is könnyen bekövetkezhetik. Egyrészt, mert a Duna vízállása T43 méternyi a zé­rus pont fölött, tehát igen alacsony; másrészt pedig a felvidéken tartós hidegek uralkodnak s a Duna mellékfolyói javában ontják a jeget. * Személyi hirek. Gróf Csáky Albin közoktatásügyi miniszter ismét meglátogatta az egyetem több intézetét, ezek közt a dr. Kézsmárszky és dr. Tauffer klinikáit s az egyetemi füvészkertet is. — Pallavicini Ede őrgróf, a magyar ált. hitel­bank vezérigazgatója, a jövő héten Bécsbe s onnan Berlinbe és esetleg Londonba utazik, a konverzió nagy miveletének előkészítése tárgyában.— Ghika herceg romániai miniszter fővárosunkba érkezett. — Pázmándy Dénes orsz. képviselő Párisba utazott, hol a jövő kiállítás dolgában jár el. — Dr. Milkó Izidor ismert Írónk, idegbaja gyó­gyítása végett, a téli időre Abbáziába utazott, hon­nan később Olaszországba megy. * Gróf Andrássy Manót boldog nagyapai öröm érte. Fiunokája született, s az uj szülött édes anyja: gr. Andrássy Gézáné szül. Kaunitz grófnő is a körülményekhez képest jól érzi magát. Valami másfél éve hire volt, hogy a nagyapa tízezer forint adományt ígért a budapesti szeretetháznak arra az esetre, ha akkor fiu-unokája születik. De akkor lány született. Hogy második esetre áll-e a fogadalom: azt nem tudjuk. * Adakozás. A » Jó-sziv« céljaira Debrecenből Tóth László egy forintot küldött lapunk szerkesztő­ségéhez. Rendeltetése helyére fogjuk juttatni. * Ház-avatás. Emberbaráti egyleteink egyik legderekabbika: a hajléktalanok menhelyét fentartó egyesület, holnap nyitja meg második menedékházát. A terjedelmes, céljaira igen gyakorlatiasan berende­zett épület a józsefvárosi alföld-utca 5. és 6-dik szá­mai alatt van s ünnepélyes megnyitása holnap, vasár­nap, délelőtt tizenegy órakor fog megtörténni. A tél küszöbén kétszeres jótétemény az uj menhely elké­szülése. Sok ezer szerencsétlen ember fog a tél folya­mán ez emberbaráti intézetben az éjjeli fagy vesze­delme elől menedéket találni. * A hivatalos lapból. A közoktatásügyi mi­niszter elismerő köszönetét nyilvánított T e m p u s z Henriknek, a magyar-bnikki állami elemi iskolai gondnokság elnökének, ki az ottani iskola felvirág­zása, a gyermekeknek tankönyvekkel és tanszerekkel ellátása és mintegy hatvan gyermeknek évenkint két­szer ruhával ellátása érdekében dicséretreméltó buz­galmat fejt ki. — Szmertnik Adolf honvédelmi miniszteri segédhivatali igazgató, jeles szolgálatai elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet kapta. — Dr. SzabóDénesnek a budapesti egyetemen magántanárrá történt képesítését a közoktatásügyi miniszter jóváhagyta és őt e minőségében megerősí­tette. * Az orsz. közegésségi egylet választmányi ülésén, melyet a csütörtöki fölolvasások után tar­tottak, több általánosabb kérdés fölött is határoztak. Mindenek előtt is sajnálattal vették tudomásul a dr. Fodor József egyetemi tanár ama jelentését, hogy a vidéki fiók-osztályok megalakulása azon közönyön múlik, melylyel a közegésségi érdekek iránt viseltet­nek még olyanok is, kik erre már hivatalos állásuk­nál fogva is némileg kötelezve volnának. A választ­mány elhatározta, hogy újabb felhívást tesz közzé. Az »Egésség« című havi folyóiratnak két első évi folyamát diszkötésben, küldöttségileg nyírj tják át ő felségének, mint az egyesület legnagyobb alapítójá­nak. Aztán szóba került, hogy az ország több vidé­kéről ismételten a modern követelményeknek meg­felelő kisebb kórház tervezetét kérték. Ilyennek szak­szerű részletes megállapítására dr. Korányi Frigyes egyetemi tanár elnöklete alatt külön bizottságot kül­döttek ki- Ezután megállapították a téli saison munka­­programmját, melybe több érdekes szakelőadás és két népszerű felolvasás van felvéve az albizottságok szak­szerű jelentéseinek tárgyalásán kívül. Dr. Lendvay B. népszerüegésségtani értekezése megbirálás végett ki­adatott és a főtitkár megbizatott azegésségtanielőadá­soknak részletes előkészítésével. Markusovszky Lajos min. tanácsos szakosztályi elnök meleg szavakban emlékezett meg ama veszteségről, mely az egyesületet elnökének: Trefort Ágost miniszternek halála által érte s aztán megbizták az elnökséget és titkárságot, hogy az elnökségre az alapszabályilag előirt kettős kijelölést a jövő ülésig tegyék meg. Az elnök­­választás ügyében rendkívüli közgyűlést fognak tartani. A pénztári kimutatásnak és az uj tagoknak bejelentése után dr. Müller Kálmán egyetemi tanár terjesztett az egylet elé hosszabban megokolt indít­ványt a tanuló-ifjuság túlterheltetésé­­nekmeggátlására. Kivált két dolog ellen szólt. Az ellen, hogy az ifjúságnak naphosszant asztal mel­lett kell ülnie s kevés ideje jut a sétára; továbbá az egyes iskolákban még divatos memorizálás (»mago­lás«) ellen. Indítványozta, hogy az egylet tegye a kérdést tüzetes tanulmány tárgyává s dolgozzon ki konkrét javaslatot a baj orvoslására. Az indítványt elfogadták s a kérdés tanulmányozására külön bi­zottságot választottak, melynek elnöke Császka György szepesi püspök. * Tanfolyam. A földmivelési miniszter decem­ber első két hetében szőlőszeti és borászati tanfolya­mot nyit a Köztelek-en. A cél az, hogy a szőlőbir­tokosok és borkezelők az újabb eljárások módjaival megismerkedjenek. Jelentkezni e hó 29-dikig lehet rá a budai vincellérképző intézet igazgatójánál. Va­sárnapot kivéve, minden nap délután lesz előadás, összekötve kirándulásokkal szőlő telepre, minta­pincébe, vincellér-képző intézetbe. A tanfolyam in­gyenes. * A Rudics-féle hagyaték dolgában illetékes helyről a következőket közük: A b. Rudics József hagyatéka felől megjelent közlemény helyreigazitá­­sáúl megemlítjük, hogy eddig csupán előzetes tanú­­kihallgatás történt; de a második végrendelet ér­vénytelenítése iránt a per még folyamatban sincs, mert a budapesti kir. törvényszék még csak ezután fogja meghozni határozatát, hogy a felek közül kik utasít tatnak perre. Arról tehát, hogy a vagyon el­­adassék és hogy a vételár miként osztassák fel, ma még szólni nem lehet, mert a végrendeleti örökösök közt tervezett egyezséghez a Kollár Lajos és Pász­­télyi Jenő budapesti ügyvédek által képviselt örö­kösök hozzá nem járultak, hanem ragaszkodtak ahhoz, hogy az 1885. évi végrendelet érvénytelennek leendő kimondása felett a bíróság döntsön. Mivel pedig a törvényes örökösök hozzájárulása nélkül a hagyatékot átadni nem lehet, a végrendelet érvény­telenítése iránt indítandó per jogérvényes befejezése előtt a vagyont sem lehet értékesíteni. * Halálozás. Egy szép remények közt megin­dult, de mihamar szomorúra fordult élet ért tegnap korai véget :dr. GruberAlajos, a meteorologiai intézet volt igazgatója, meghalt. Mindössze harminc­négy évet élt, már figyelemreméltó tudományos munkásságot fejtett, igazgatója lett a meteorologiai intézetnek, de ez év elején megtébolyodott. A Schwar­­zer-féle gyógyintézetbe vitték, hol tiz havi szenvedés után megszabaditá a halál Temetése ma délután lesz. * Amerikai szölötelep. A z ó b u d a i filoxera­­bizottság legutóbbi ülésén elhatározták, hogy a főváros az ó-budai plébánia 25 holdas telkét ame­rikai szőlőtelepnek rendezi be. Molnár István vincel­­lérképző-intézeti igazgató végzi majd ezt. A telep berendezése mintegy 26,000 frtot venne igénybe és három-négy év alatt elégséges lenne az ó-budai és újlaki szőlők újabb beültetésére. Az ország-uti dűlő­ben úgy is van már hat holdas amerikai szőlőtelep. A tiz vagyonosabb ó-budai szőlőtulajdonost pedig felszólítják, engedjenek bizonyos területet a gyérí­tésre, hogy a lakosságnak még az irtás idejéből visz­­szamaradt ellenszenve a szénkéneg ellen szűnjék. így a megmaradt és szépen jövedelmező ó-budai szőlők egy részét megmenthetik. * Egy csecsemő sorsa. Tegnap négy fiatal asszony ült vádpadon a »Fortuná«-han. Egy cse­csemőt tettek ki a gróf Esterházy Móric muzeum mögötti palotájának kapujába, írva neki egy levelet, melyben nem s szivébe ajánlják a kis fiút, ki féléves, katholikus s Józsika a neve. Gondolták, hogy ez a jő gróf majd fölneveli méltóságos urnák a porontyot, kit az anyja (17 éves asszonyka) nem bir eltartani. Ez az anya sírva mondá tegnap, hogy barátnői be­szélték a gyermek kitételére. A három barátnő rá­támadt, hogy miatta kerültek a törvéayzsék elé, pe­dig ők csak segíteni akartak rajta, midőn örökösen azt beszélte előttük, hogy a gyermekkel együtt a Dunába öli magát. Egyik barátnő úgy mondta el az esetet, hogy ők a bűn megakadályozása végett tanácsolták neki a gyermek elhelyezését valamely menedék-házba. Bepólyázva a gyermeket el is vitték az apácákhoz, de ezek azt mondták, hogy irás nélkül senkit sem vesznek föl. Aztán kóboroltak az Esterházy-utcában s akkor jutott eszökbe, hogy gróf Esterházy Móricot nemes­­szivű embernek mondják, s ha az ő kapujába levéllel teszik le a gyermeket, az majd fölneveli. így tették aztán oda. Áz anya a kitevés után sírni kezdett s kérte egyik barátnőjét, hogy menne vele vissza meg­nézni: nem vitte e el Józsikát valami kutya. De ép egy jó ember vitte a karján, egy emberséges rendőr, ki egyre csókolgatta is a siró csecsemőt. így aztán meg is maradt a gyermek, ha nem is lesz belőle méltó­ságos ur. Az anyát pedig a fenyitőszék tegnap két havi fogságra ítélte, a mit különben már ki is töltött a vizsgálat alatt. Egyik barátnő szintén két havi, a másik egy havi fogságot kapott. A harmadikat föl­mentették. Inkább is balgatagok valamennyien, mint bűnösek. * Elsíílyedt uszályliajó. Az újpesti Dunaág­­ban baleset ért egy Lucenbacher-féle uszályhajót. A hajó ugyanis, mely kőszénnel volt megrakva, még eddig ismeretlen okból léket kapott és sülyedni kezdett. A veszedelmet korán észrevették s a hajó személyzetét a vontató gőzös megmentette. Az uszályhajó elsülye­­désének meggátlására is tettek kísérletet, de ered­mény nélkül. A szivattyúzásra felszólították a fővá­rosi tűzoltóságot is, melynek részéről az Y. kér. tüz­­őrség kivonult. A hajót azonban nem sikerült meg­menteni, viz alá merült. * ítélet párbajért. Nyáron múlt két éve nagy hire volt egy párbajnak, melyben Sipos László tiszt­­helyettes áldozatul esett. Egy mulatság alkalmával történt, hogy G. Anna kisasszony több táncra kérő­nek, köztük Síposnak is kijelenté: hogy fáradt snem táncolhat. Sipos ezt sértésnek vette s barátjával: Fodor Ferenc hadnagygyal összebeszéltek, hogy a sértést megtorolják. Herzog Ferenc ügyvédjelölt, az ottani volt polgármester fia, ennek neszét vette s ki­jelenté, hogy bármelyik hölgy ellen irányzott sértést ő ellene irányzottnak fog tekinteni. Fodor hadnagy aztán táncra kérte föl a kisasszonyt, párszor átlej­­tett vele a termen, aztán kitáncolt az ajtón s a leányt ott künn hagyta. Herzog Ferenc ezt nem hagyta megjegyzés nélkül, mire Sipos László azt fe­lelte : »Ne kocsiskodjék!« Később pedig még ő küldte hozzá névjegyét, a felszólítással, hogy nevezze meg segédeit. Másnap kiálltak kardra. Sipos László jó vívó hírében állt, de ellene fordult a nemezis, mert Herzog mindjárt az első összecsapásra úgy a hóna alá vágott, hogy üterét elmetsző s a sebesült már ott a párbaj színhelyén elvérzett. Fodor hadnagy később, belátva az udvariatlanságot, bocsánatot kért a kis­asszonytól. A párbajból fenyitő ügy lett s a fehér­templomi törvényszék Herzog Ferencet egy évi államfogházra ítélte. Az ítélő tábla ezt helybenhagyta, a kúria azonban tegnap a büntetést négy hóra szállitá le. Tekintetbe vette az enyhítő körülményeket. Nem Herzog idézte elő a párbajt, s nem is az ő szándéka, hanem a véletlen idézte elő a halált, s a föltételek sem voltak olyan súlyosak, mint lett a kimenetel. Tegyük hozzá, hogy ebben az egész ügyben Herzog Ferenc volt a lovagias. * Az erzsébetvárosi elöljáróságnál történt sikkasztások következtében a rendőrség elfogta Ko­vács János volt dijnokotis. A letartóztatás, mint egy kőnyomatos Írja, nem a fővárosi hatóság kívánsá­gára, hanem ama magánfelek panaszára történt, kiket Kovács megkárosított. * JttövUl hirek. A főrendi ház jövő szerdán délelőtt tizenegy órakor ülést tart, melyen a konverzió­ról szóló törvényjavaslatot fogja tárgyalni. — A fővá­rosi kath. templomok számadásait 1886/7-ről a fővárosi hatóság megbizottainak közbejöttével megvizsgálták s mindent rendben találtak. — A józsefvárosi kör e hó 24-én saját helyiségében tánccal egybekötött estélyt rendez. — Az országgyűlési mérsékelt ellenzék azt hatá­rozta, hogy általánosságban elfogadja a regale-javasla­­tokat, de a részleteknél lényeges mődositásokat indít­ványoz s ezek sorsától teszi függővé végleges szavaza­tát ; b. Kaas Ivor budapesti belvárosi képviselő beje-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék