Friss Ujság, 1898. február (3. évfolyam, 60-90. szám)

1898-03-01 / 60. szám

ül. évfolyam. 60. szám Budapest (898. kedd, márczius I. Ara 1 krajczár. Gautsch, a kerékkötő. Lehet a kerékkötő is haszonhajtó szerszám. Sőt az erkölcs és a rom­lás lejtőin rohanó nemzetnek ál­dás is. Bezzeg baj azonban, ha a kerék­kötő nem más, mint egy oktalan masina, mely éppen akkor neheze­dik ólomsulylyal a haladás tenge­lyére, mikor a nemzet szekerét a legnagyobb erőfeszitéssel a legme­redekebb utón czipelik az ország paripái. Ez már öreg hiba. A leg­nagyobb akadályokkal vagyunk kénytelenek küzdeni, hogy el­maradt hazánkat, ugyanazon ma­gaslatra emeljük, amelyen a többi nyugoti népek immár *a fejlettség napfényében sütkéreznek. Néha­­néha szinte elcsüggedünk annak láttára, hogy sem költségünk, sem erőnk a hosszú úthoz. És rengeteg bajainkat ime betetőzi egy rosszkor jött kerékkötő. És milyen számitó, haszonleső kerékkötő. Szinte meg­lesi, kivárja, hogy mikor döczög vagy egyet a mi rozoga szekerünk és nyomban visszazökkenti a ká­tyúba. Ha jó barátságban volnánk az ország kocsisával, Bánffyval, rész­vétünket fejeznők ki neki azért a jószívűségéért, amely miatt a ke­rékkötőt erélyesen rendre nem uta­sítja. Egyszer már igazán vége szakadhatna a türelmének. Hiszen ma, holnap Gautsch már alig fog különbözni Badenitől. Már egészen a boldog emlékezetű lengyel nyom­dokain halad a szürke hivatalnok miniszter. Tökéletes rendszert csi­nál immár a halasztásból és az Ígérete meg nem tartásából. így egy héttel ezelőtt még ugyancsak ígérte, hogy február végén, vagy legkésőbb márczius első hetében összehívja az osztrák birodalmi gyű­lést. Tegnap pedig lelkendezve kereste a királyt budai várpalotájában és két heti halasztást könyörgött ki magának és minisztériumának. En­nek hatása alatt azután legalább pillanatnyi megnyugvás érzetével, ment vissza Bécs városába. Azt hiszi a szegény, hogy ha ő nem halad a maga dolgaival, hát az idő is megáll, mint ahogy Józsua ide­jében egyszer a kiváncsi nap meg­állt az égen. Eközben pedig az idő rohan. Ma még Bánffy jószivü, mert még 60 egész napja van. Három hét múlva a kiegyezési javaslatok immár mind a^két országgyűlés elé terjesztetnek és akkor már csak 40 napjuk ma­rad. Igaz ugyan, hogy 40 nap és 40 éjjel még a bibliai özönvíz is elmúlt a földről; kérdés azonban, elmúlik-e Ausztria feje fölött annyi idő alatt az az özönvíz, melyet a csehek j és németek szóáradata ne­vén fog megemlegetni a világhis­tória ? Védekezzünk idején az özönvíz ellen! Rázzuk le a nyakunkról a kölönczöt, ha nem akarja magát jól viselni. Igaz ugyan, hogy állam­kormányunk szekere, már egyszer oktalan kerékkötője daczára is a rendes kerékvágásba vetette magát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy újabb megpróbáltatásoknak tegyük ki magunkat. Bármily deréknek mutatkozott a mi jármüvünk, olyan nagy belügyi kérdések előtt állunk, hogy legfeljebb még ennek az esz­tendőnek a semmitevését áldozhat­juk fel Ausztriának. Szalavszky és Rakovszky. — Saját tudósitónktól. — Szalavszky Gyula megbízottai.Gajáry Ödön és Pulszky Ágost ma déli 12 órakor találkoztak Rakovszky István megbizottaival Boly ár Ferenczczel és Kubik Bélával. Szalavszky Gyula meg­bízottai fegyveres elégtételt kértek. Rakovszky István megbízottai ezzel szemben az első jegyzőkönyvre hivat­koztak és kijelentették, hogy a becsületbiróság elé ők is terjesztettek egy kérdést és ennek az elbírálásához ragaszkodnak, e czélból hajlandók uj becsületbirákat megnevezni. Sza­lavszky Gyula megbízottai erről hallani sem akartak és újból fegyveres elég­tételt kértek. Miután mindkét fél meg­bízottai erősen ragaszkodtak álláspont­jukhoz, megállapodás nélkül széjjel oszlottak. A megbízottak feleikhez nyilat­kozatokat intéztek. Szalavszkyt megbízottai a hozzá intézett levélben értesítik a mai tárgya­lás eredménytelen voltáról, azután konsta­tálják, hogy Benkő László a becsület­biróság elé terjesztett vádjainak egy ré­széről maga is beismerte, hogy azok téves informáezióból eredtek, egyéb vádjai igazolására pedig tényleges bizonyítékot nem hozott fel s Szalavszky maga ajánlkozott e vádak alaptalanságának kimutatására. Éppen ezért a fegyveres elégtétel megtagadását egyértelműnek tekintik azzal, hogy Rakovszky és megbízottai egy tudatosan elkövetett sértésért a lovagias elégtételt meg­tagadják. Végül az ügyet Szalavszky részéről befejezettnek nyilvánítják. Bolgár Ferencz és Kubik Béla szin­tén intéztek levelet megbízójukhoz Ra­kovszky Istvához, melyben részéről az ügyet a lovagiasság szabályai szerint befejezettnek nyilvánítják. A lefotografált újságíró. — Saját tudósitónktól. — A rendőrség a kényszerfotografálások kedves napjaiban többek között erő­szakkal lefényképeztelte Mezöfi Vilmos hirlapirót, a Népolvasótár szerkesztő­jét is. Mezőfi a törvénykönyvvel kezé­ben jelent meg a rendőrségnél és úgy hivatkozott arra, hogy becsületes, bün­tetlen előéletű polgárokkal nem szabad igy erőszakoskodni. A rendőrség azon­ban nem hajtott sem a tiltakozásra, sem a törvényre, hanem erőszak alkal­mazásával lefotografáltatta a hirlapirót, aki erre panaszt emelt az önkényes eljárás ellen a Budapesti Újságírók Egyesületénél, Az egyesület erre Mikszáth Kálmán elnöklésével rendkívüli választmányi ülést tartott ma délután. A választmány tagjai éles hangú beszédekben bírálták el a rendőrség eljárását s aztán egy­hangúlag a következő határozati javas­latban állapodtak meg: A választmány a rendőrség el­járása fölött mély felháborodásának ádván kifejezést, elhatározza, hogy a budapesti főügyésznél bünfenyita feljelentést tesz, mert a rendőrség eljárásában hivatalos hatalommal való visszaélést tat. A feljelentés testületileg adatik át a főügyésznek és a választmány felhívja az egyesület tagjait, hogy a álnyujtásánál minél nagyobb számban vegyenek részt. Égyben felterjesztést intéz az igaz­ságügyminiszterhez, amelyben a tör­vénytelen eljárás hivatalból való megtorlását fogja kérelmezni. Az egyesület tagjai között nagy lel­kesedést keltett ez az erélyes határozat, különösen, amikor általános helyeslésre talált az az eszme is, hogy az igazság­ügyminiszternek és testületileg fogják átadni az egyesület felterjesztését. Itt jegyezzük meg, hogy a rendőrség ki akarta utasítani a fővárosból Pfeiffer Sándort és Csizmadia Sándort, a szoczialista pártvezetőség két tagját és az elfogatási parancsot már ki is álli­tatta. Pfeiffer is Csizmadia tudomást szereztek erről és a kiutasítás elől az előbbi tegnap a külföldre, az utóbbi pedig hazájába Orosházára utazott. A rendőrség különben a belügymi­niszter tegnapi tilalma ellenére is foly­tatja a kényszerfotografálást és ma Milocsik Ede és Molitorisz József munkásokat fényképeztette le karhala* lommal. Fischer Adolf bádogos ma levelet intézett hozzánk, amelyben azt ^rja, hogy valótlan az a hir, mintha őt lefényképezték volna. ~~ -- ■ ■ 1 ----'""3 POLITIKA. A képviselőház folyosóján ma elter­jedt hir szerint a delegácziókat április végére hívják össze. Az igazságügyi bizottság holnap, ked­den délután öt órakor tart ülést, amilyen tárgyalás alá veszi a miniszterelnöknek azt a javaslatát, hogy a négy venuyoloz emlékét április 11-én ülje meg a nemzet örök időkön. A bizottság, hir szerint, Zsi­­gürdy Gyulát fogja a javaslat előadójának megválasztani. Tárgyalására a Házban a költségvetés letárgválása után kerül a sor. ha a ház idejekorán végez a budgettel. Ha azonban a költségvetés vitája hosszabb lesz, akkor ennek megszakításával veszik tárgyalás alá a miniszterelnök javaslatát. — Czegléden márczius 16-ikét nagysza­bású ünnepséggel fogja a város és a pol­gárság megünnepelni. Az ünnep rendezé­sével egy számos tagú bizottság a polgár­­mester elnöklete mellett foglalatoskodik. Márczius 14-én este megérkezik a város képviselője, Kossuth Ferencz. 15-én reggel 48 taracklövéssel kezdődik meg az ünnep és istenitisztelet lesz a város nagy refor­mátus templomában, azután díszközgyűlés, melyet népgyülés fog követni a nagy téren. A gyűlést a polgármester beszédével nyitja meg, utána a város képviselője, Kossuth Ferencz tart ünnepi beszédet. Délután disz­­lakoma, este minden körben tánczvigalom. — A márcziusi szabadságünnepet rendező fővárosi polgárok küldöttsége tisztelgett ma Molnár Jenő dr. vezetése mellett Kő. rolyi István grófnál, hogy őt a márczius 15-én tartandó szabadságünnepen való el­nöklésre felkérje. Károlyi gróf a képviselő­házban .''"adta a tisztelgőket és készség­gel fogadta U. a szabadságünnepen való elnöklést. Országgyűlési tudósításunkban megtalálja az olvasó azt a javaslatot, amelyet a kép­viselőház mai ülésén Emmer Kornél nyuj-; tott be. Emmer javaslatában a kormányt; egy végleges, rendszeres sajtótörvény benyújtására kivánja utasítani, ami jő al­kalom volna a kormánynak, hogy az amúgy is csekély sajtószabadságot egészen tönkre tegye. A kormány természetesen rokon­­szenvvel viseltetik Emmer javaslata iránt ami látnivaló a Magyar Újság czimü félhivatalos lap következő soraiból is. Mint értesülünk, Emmer Kornél ja­vaslata nemcsak a képviselők többségé­ben találkozott élénk helyesléssel, hanem : a kormány is hajlandó magáévá tenni., Természetes azonban, hogy az ilyen nagy I feladat, mely gondos tanulmányt és ala-j pos előmunkálatokat igényel, nem old-1 ható meg a mai aktuális események és; vita keretében, hanem mint végleges; törvényhozási alkotás inkább a jövőre bír fontossággal, mint a jelenre. A szintén félhivatalos Pester Lloyd-on kívül az összes esti lapok, mint az Esti: Hírlap, Magyarország és Esti Újság: Emmer javaslata ellen nyilatkoznak. Az' Esti Hírlap a javaslatban a sajtószabad-; ITALAI általános biztositó részvény-társaság Budapesten, V., Dorottya-utcza7. sz elvállal tüz-s baleset és betörés elleni biztosításokat előnyös feltételek mellett. Biztosítással foglalkozók avagy bármely szakmája ügynöké kik betörés elleni biztosítások szerzésévol — a fővárosban, vagy vidéken — foglalkozni akarnak állandó > kalmazast nyernek a Budapesti főügynökségnél üorotlya-ntcza 7. szám a. j POLITIKAI NAPILAP. ^ _ Meejelenik mindennap kori« SPÜ! SjjHI fHÜ jrfSSjfc. reggel, rontoe alkalommal napa« iliP jPS ÉÉjfi JaTOjK aH kint többször, héttőn és ünnepat^ m-8«® |Ég| ||pi Jygx| |l§ után is. % i i m III mm Él __ Szerkesztőség, kiadóhivatal és az fáll mm MM WM u mm fill “ — »»: mfépfy yw ceönkönrvttx l TM-----------­­y.ker.. Honved-ntcn • " • —................................ " ~

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék