Függetlenség, 1944. május (12. évfolyam, 98-121. szám)

1944-05-03 / 99. szám

5 Szerda, 1944 május 3 Csütörtök este óta zs dó nem tartózkodhat Kassa város területén Gyüjtőtábor a városi téglagyárban Knfina, május S. Ttíjat hétig folyt a nagy vándor­tó»- Kora reggeltől késő estig táj­­ezeknek tótögtek végig a kassai utcákon, rajtuk septiben összeka­pott ágyneműéit, keleti Ízlésre valló, nkitó, tarka huzatü dunyhák és pár­nák 8 körülöttük bágyadt, megtört tekinteti zsidók. Lábukat lógatták a kocsi széléről és világfájdalmas arccal bámultak & világba. A város jólismert zsidó negyedei­ben váratlanul, meglepetésszerűen zörgettek be a hatóságok emberei a lakásokba, hogy elejét vegyék « rejtegetésnek, a különféle értéktár­gyak, kise.bb-nagyobb. pénzösszegek , átjátszásának. A parancs szerint azonnal kell indulni ás senki sem Jó, hogy a fejedet A téglagyár ott van a hírhedt pzsungelen túL A Szepesi-üt Jobb­­é« baloldalán két hatalmas telep, égetőkemtncíkkel, szárító- és tá­roló helyiségekkel. A gyár területét erre az alkalomra magos léckari­­téasei vették körül, nehogy a sza­bad kijárás lehetősége bárkit is kí­sértésbe vigyen. v Mikor csütörtökön délután ama Jártunk, -még mindig nagy volt a sürgés-forgás azon a vidéken. Szü­net nélkül érkeztek az asszonyok­kal. gyéreitekkel, öreg zsidókkal és ágyneinüekkel megrakott társzeke­rek, kétkerekű t&lyigák, konflisok, taxik, kinek mire volt pénze. Annyi Wztos, hogy a kassai fuvarosok a*­víhet magával mást, mint a napi használatra való ruhát, aa ágyne­műjét, értéktárgyai közül pedig csu­pán a jegygyűrűt, örát, fülbevalót, karperecét, mindent otthon kellett hagyni, a lakást azután lezárták és hivatalosan lepecsételték. Teljes hétig szállították a kassai' zsidókat a város szájén lévő tégla­gyárba, ahol hatósági emberekből szervezett bizottságok név- és szám­szerűit vettek át mindenkit s aztán kijelölték tartózkodási helyüket a körülkerített területen, amelyet — bizalom az ötezeréves erényekben — alaposan őriznek. A kassai zsidóság eszel hosszú körforgás után vissza­érkezett oda, ahonnan elindult: a gettóba. „nem hagysz el!..."/ előtt félesztendő alatt sem kerestek annyit, mint most egy hét alatt. A Villamosok is ontják aa üjabb és üjabb Jövevényeket.. ‘ — Jaj, Istenem! — őbégat egy borzashajú asszony. — Szaladj már vissza, a táskámat a kocsin felejtet­tem. • - y~­A Ms púpos zsidó lohol vissza a táskáért és közben dühösen morog. Néhány pillanat múlva mér hosr za is. — Itt a táska! Jó, hogy a fejedet nem hagysz el! —• mondja hibátlan magyarsággal. — A fejemet, a fejemet! Hiszen látod, hogy meg vagyok zavarodva! Mint Tatami keleti vásáron ••• Ax úton é* a téglagyár kapujár bsn féhérszalagos zsidók irányit-' Jék a forgalmat. Mint ahogy ők in­téznek itt mindent, persze, hatósági ellenőrzés alatt. Bent a telepen óriási a zsivaj. Mintha valami keleti vásárra twöy perit volna az ember, annyira ide­genül érzi magát a pagy lárma, hangos óbégatás és sok hadonászás közben, Tökéletes demokrácia társaság m így együtt. Minden út az internálótáborba vezet Ackerhardték sföknl akartak Mindenkinek, minden családnak megvan a kijelölt tartózkodási he­lye. Vannak, akik csendesen gub­basztanak ezen a helyen, mások csapatokba összeálltak és most élónk taglejtésekkel tárgyalják meg a helyzetet. Ahogy arra megyünk, hirtelen elhallgatnak éfl. gyanakodva mérnek végig bennünket. Ideg**, idegen itt minden, ^ Uk. A kassai gettó megvalósította számukra azt, mely után mindig olyan kitartóan áhítoztak: • töké­letes demokráciát. Itt nincs ^il­lőn beég orvos, kereskedő, vig’c vagy rügárus között, a gazdag gyógyszerész felesége most ott gubbaszt a piszkos, hajlotthátú öreg zsidóaeszony mellett, akit ki tudja, a város melyik, rejtett zugá­ból rángattak napvilágra a ható­sági közegek, itt ül most a bundás , .nagyságos asszony”, de fintor­­gatja az orrát és elfordítja a fejét, sehogyan sem Ízlik neki ez a ‘leta­gadhatatlan rokonság. természetese* rajtavesztett 'A rendőrség mindkettőjüket fülön­­cslpte és azóta már az intemáló­­táborban töprenghetnek_ afölött, hogy hol jobb: itt vagy a tégla­gyárban f Vannak azután, akik szöknek. Legalább is megkísérlik a szökést, merít mondanunk sem kell, hogy a hatóságok idejében felkészültek erre és a közeli szlovák határ ‘mentén alaposan megerősítették az ellenőrzést. De figyelik az ország­­utakíjt, a rejtett erdei ösvényeket, a sohasem használt hegyi utakat is. így aztán nem juthatnak mesz­­sze. Akárhogy is kapálóznak, előbb-utóbb úgyis eljutnák az őket megillető helyre. Nem gondolnak arra, hogy számukra most minden út, ami nem törvényes — az inter­­nálótáborba vezet. Átszervezték az Országos Hadigdndoző Szövetséget A Kormáuyzábelyeltes özvegye váhalia Oszd&gok és szegények, piszkosak ón jólöltözöttek. Vannak közöttük, akik nem is olyan régen még élénk társadalmi életet élték. Megfordul­tak a legelőkelőbb helyeken ős a háború ötödik óvóben mindenütt kérkedve tüntettek a pénzükkel. A kis zsidókat odakint alig lehe­tett látni Ezek megbújtak a kis sikátorokban, kerülték a napfényt éa szurtos boltjaikban esténkint reszkető kézzel talán ereseket szí.» moltak össze, őket nem látta az «niber, csak érezte, hogy vannak. Itt most mindannyian találkoa-X Mi dók összegyűjtése, vagyo­nuk lefoglalása természetesen nem ment teljesen simán Kassán sem. A zsidó nem Is lenn© zsidó, ha nem akarná kijátszani a rendele­teket. Hány megvesztegetési kísér­let történt az elmúlt hét alatt, azt talán csak azok a derék kassal rendőrök tudnák megmondani, akik mindannyiszor megvetően lökték vissza az orruk alá tolt piszkos százasokat és ezreseket. Abba 'is nehezen nyugodtak bele a kiválasztott nép fiai, hogy min­den értéktárgyukat-, otthon kell h&gyniok. Neumann Aladár gyógy- Hzerés-j például rendkívül fájlalta, hogy zsebóráját sem viheti magá­val a száműzetésbe s ezért meg­próbálta Nádor Lajos munkaszol­gálatos hitsorsosánák átjátszani, 1 A határ mentén naip, mit* nap fognak i el szökevényeket. Nem is olyan régen még Szlovákiából szök­tek hozzánk. Mert itt azelőtt min­denkit tárt kareb kai vártak s ha szín log be Is zárták őket, mire letelt a büntetésük,- a t'tokzatoa kijárók azalatt elintézték, hogy magyar állampolgárok legyenek. Altkor aztán Irány: Budapest, a Rombach-utca és Magyarországon Ismét elindult egy zsidó karrier. De közben fordult a kocka é3 most egyszerre Itt lett forró a ta­laj a talpuk' alatt. Legutóbb özv. Schwarz 'Gyulánét és Stauer ,Sá­muelnél fogták el a határon. Schwarzné valahonnan keresztény okmányokat szerzett és ezeket mutatta fel az igazoltató közegeb­nek. De arra már nem tudott vá­laszt adni, hogy ha keresztény, miért akart szökni f Ackerhardt Vilmos pedig egé­szen nagyszabású áttelepülési ter­vet akart végrehajtani, amennyi­ben összecsomagolta feleségét és három gyermeki s így akart sür­gősen szlovák területra jutni. A drótnélküli üzenet bizonyára jó előre hírül adta odaát, hogy „ké­szítsetek el mindent, jövünk”. De aztán egy kis baj tö.tént, mert Ackerhardt éjjel mégsem meat nekivágni az utnakj Gondolta, V 1I szerencsét próbál és bekopogtatott a határ közelében egy kis házba, amelyben magyar munkás ember lakott a családjával. Éjszakára I szállást kért, persze, nem ingyen, rongyos ezer pengőt ajánlott fel érte. Lássák, hogy ő egy gavallér ember. A munkás látszólag bele­ment, de közben értesítette a rend­őrséget és Aekerhardtékat még az éjszaka folyamán biztosabb helyre szállították. Kassa — zsidók nélkül De Kassa megszabadult a Mi­­dóktól! Az utcán máris csak el­vétve lehet egy-egy sárgacsillagcst látni, ezel* is behúzzák a nyukukat és földre szegezett tekintettel me­nekülnek a belvárosi utcákról, ahol nem is olyan régen még olyan nagy urak voltak. A városban csütörtökön falraga­szok jelentek meg, amelyek közzé­tették, hogy április 27-én 18 óra után Kassa város területén — a „téglagyári tábor“ kivételével — zsidó nem tartózkodhat. Szükség volt erre a gyökeres megoldásra .— mint ahogy sok más felvidéki és erdélyi városban is szükség volt erre —, mert a zsidók aránytalanul nagy száma kétségessé tette voltul a rend és a fegyelem további fenn­tartását, amely pedig a háború győzelmes befejezése érdekében lét­érdekünk. Bebizonyosodott, hogy semmifél* fenyegetéssel, a legszi­gorúbb büntetések kilátásbahelye­­zésével sem lehetett őket megfé­lemlíteni. Tovább rejtegettek, hal­moztak, harácsoltak, árdrágilottak, feketéztek és napról-napra újabb és újabb rémhírekkel akarták fel­forgatni a várost. Kassa most fellélegzett. Az utcák csendesebbek lettek, mindenhonnan eltűnt az a hangos keleti nyüzsgés, a minden ügyét-baját az utcán megtárgyaló lármás zslvaly, a*tely mindig olyan Idegen volt a ma­gyar embernek. Ezekben a leg­utóbbi napokban látszott csak, mennyire a hatalmukba kerítették a várost, hangosan uralkodtak rajta és már ott tartottunk, hogy nem lehetett tőlük meglátni azo­kat az ősi sréprég.’ket, amelyekkel a magyar városépítő művészet év­századok alatt feldíszítette ezt a várost. De enne* mcert vége. Rákóczi városa újra magyar lett és most lett igazán magyar, 1944 tavaszán. Vitéz Szegedi László Bárányos áüamtltkár távozik a földművelésügyi minisztériumból Bárányos Károly, a föid­­mívelósügyi minisztérium admi­nisztratív államtitkára tartós szabadságra távozott hivatalá­ból. Bárányos államtitkár nem tér vissza a földmívelésügyi mi­nisztériumba, mert nyugdíjazá­sát kérte. Bárányos Károly, mi­előtt a földmívelésügyi miniszté­riumban államtitkári címét el foglalta volna, éveken át a Kül­kereskedelmi Hivatalnak volt al­­elnökeL Szabadságra ment a török miniszterelnök / Ankara, május 2. Szaradzsoglu török miniszter­elnök vasárnap rövid üdülési sza­badságra ment. A pályaudvaron maga Ismét Inönü államelnök vett búcsút tőle. a védnöki tisztet Jelentettük már, hogy a társa­dalmi egyesületként alakított Or­szágos Hadigondozó Bzövetség ügyintézését a hadigondozás ered­ményessége s az ügyeknek egysé­ges szempontok Szerinti irányítása érdekében u közetanultban az Or­­zágos Hadigondozó Hatóság vette át. Ez a változás szükségessé tette a szövetség alapszabályainak meg­felelő módosítását, amelyet a most tartott rendkívüli közgyűlés tár­gyalt. Az egyhangúlag elfogadott új alapszabályok szerint a szövetség elnöke az Országos Hadi-gondozó Hatóság mindenkori elnöke, alel­­nöke pedig á hatóság alelnöke. Az alapszabályoknak ez az intézke­dése egyesíti az állami, valamint a társadalmi hadigondozás vezeté­sét s a két működési terület közt a szükséges összhangot biztosítja. Lényeges intézkedése az alap­szabályoknak az Is, hogy a szövet­ség Igazgatója az Országos Hadi­gondozó Hatóság szociálpolitikai osztályának a vezetője.^ A jövőben tehát a hadigondozották szociális fölemelését és gazdasági megsegi­­.tését a szövetség részéről is szak­képzett, gyakorlott szociálpolitikus fogja intézni. Mestgr Miklós, • vallás- éa köz­oktatásügyi minisztérium' újonnan kinevezett államtitkára hétfőn dél­ben átvette hivatalát. A* új államtitkárt Antal Ist­ván miniszter mutatta be a val­lás- és közoktatásügyi minisz­térium tanácstermében megje­lent tisztviselőknek. A miniszter ez alkalomból hoez­­ezabb beszédet mondott, amelyben rámutatott a magyar nemzetnevelés éa a magyar kultúrpolitika kor- I szőrű feladataira. A magyar neve- I lésügy legfontosabb feladatául a | tudományos és a Szakszerű kiköp- . zés mellett főként a jellemnevelést | jelölte meg, hangsúlyozván azt, hogy a mai MzddointdJes !<ICh le. mondani, harcolni, , áldozatot vállalni és minden viszontag­sággal szemten helytállni tudó, spártai szellemű, keménylelkü fiatalságot követelnek elsősorban ' s csak az a nevelő»­­politika Jár helyes vf akon, amely a felnövekvő fiatal magyar gene­rációkban ezeket a lelki és erköl­csi tulajdonságokat fejleszti ki cél­tudatos és tervszerű munkával. Szociális és közösségi szellem A magyar kultúrpolitika vonalán pedig a magyar népi szellem ki­munkálását és elmélyítését jelölt e meg egyik legfontosabb feladatnak a miniszter s rámutatott arra, hogy csak az a kultúra jelent egy­­egy nemzet számára maradan­dó értéket, amely knltúra a nemzetet alkotó népnek, a ma­gyar fajnak lelke mélyén rejlő hatalma* erkölcsi és szellem! forrásokból meríti a maga fenntartó és tápláló erőit. A továbbiakban hangsúlyozta a miniszter, hogy nehéz és válságos időkben a kultúrának ée a kultúr­politikának nemcsak önmagáért való feladatai vannak; ezeknek a feladatoknak ma a magyarság és a nemzet nagy időszerű életkérdér seit koll a megoldás útján előre vinni. - i Nagy feladat háramlik erre a minisztériumra az elkövetkezendő időkben — folytatta szavait a mi­niszter —, A társadalom hadigondozással foglalkozó alakulatait ezután a szö­vetség fogja össze és irányítja oly­módon, hogy ezek az egyesületek a szövetségnek testületileg válhatnak tagjaivá Vidéken törvényhatósá. génként egységbe foglalva a Nép­­ős csalúdvédebni alap keretei között kifejlesztett bajtársi szolgálat lesz a szövetség helyi szerve. A szövetség új vezetőségének első intézkedése az volt, hogy a társadalmi, hadigondozási munká­nak megakadt folyamatát megindí­totta és gondoskodott valamennyi törvényhatóságnál a helyi alakula­tok kiépítéséről, valamint arról, hogy a vármegyei hadigondozási tagozatok az ottan! szervekkel és a községi bajtársi szolgálattal a kap­csolatot teremtsék meg'. A közgyűlés ezután úgy tntézke* dett, hogy védnökül kéri fel ax 1D42. évben az oroszországi har­cokban életét a hazáért feláldozott vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyet tea özvegyé .A hősi ^halált halt kormányzóhelyet tea öz­vegye, aki a maga és kis árvájának sorsán keresztül a »legjobban érzi át a Hazáért ,a legnagyobb áldoza­tot hozott hadiözvegyeknek és hadi. árváknak fájdalmas, neíhéz sorsát, a védnöki tisztet elvállalta. (MTL) magyar kultúrpolitikát hont keli igazítani a mai idők népi, szociális és közösségi szelle­méhez,. de olyképpen, hogy ez a korcoséi* lem és eg a kuitúrpolitika állandó kölcsönhatásban legyen egymással, vagyis mig egyrésst a korszellem erőteljesen hassa át a kultúrpoliti­kát, viszont a kultúrpolitika köny» nyi se meg a korszellemnek a nem* zet minden életnyllvánulásában ax érvényesülését. Ezek után a mi­niszter méltatta Mester Miklós ál­lamtitkár eddigi kulturális és köz­­életi munkásságát, arra krte a minisz'érium tisztviselői karát, hogy o mai idők követelte köteles* ségt adással, felelősségérzései ás komolysággal támogassák az új ál­lamtitkár működését. Az új államtitkár beszéde A miniszter savaira Mester Miklós államtitkár hosszabb be* széddd- válaszolt: — A magyar népi gondolat ha­tározza meg — hangsúlyozta az áh lamtitkár beszédében — a minisz­térium működésében kifejtendő te­vékenységemet. Györffy István, a magyar léleknek e halhatatlan eir« lékü, tudós ismerője, foglalta rend­szerbe legelőször és a legtökélete­sebben a magyar népi kultúrpoliti­ka célkitűzéseit. Az ő tanításait tartom Irány­adóknak jelenlegi helyemen is, mért föképen származásomnál fogva érzem a magyar népi Szellem minden ijányú érvényesülésének a nemzet soráára - gyakorolt döntő Jelentőségét. A magyar kultúrpoliti. kának számtalan megoldásra váró feladata van. Vannak sürgős és tás volnbbi teendők. A sürgős teendőket a mindé»­­napi élet követelményei szab­ják meg s ezek bizony napról­­napra mind számban, mind súlyban c*alt növekednek. A távolabbi teendőket pedig egy átfogó és szerves kultúrpolitikai reformtervb© keli beleilleszteni. Ez átfogó és szerves kultúrpolitikai program előkészítését és megvalósí­tását tartgm e minisztérium leg“ nagj-obö és legsürgősebb feladatá­nak. Ezután a nevelésügyi problé­mákról Szólva hangsúlyozta az ál* lamtitkár, hogy mint erdélyi származású rmb*r át van hatva a valláserkölcsi neveié9 nagy nemzeti Jelentő. < ségétől. A továbbiakban igeá meleg sza­vakkal emlékezett meg a magyar tanító- és tanári-rend munkásságá­ról s hangsúlyozta, hogy a tani é* sá.g és tanárság anyagi és szociá’is helyzetének megkönnyítése mun­­kfi.srágának egyik legfontosabb célja. Feltétlen híve vagyok — fe­jezte be nznvait az államtitkár — a tekintély-tiszteletnek, azonban csak a magyar nemzeti kő-őrségért k iejtett munka jogán szerzett tekintélyeket ismerem el igazi tekintélyeknek. A jelenlévő tisztviselők nagy él­jenzéssel és tans-al f-Rak az államtitkár beszédét. (MTI.) a magyar nevelésügyeit s a Most jelent meg! Páratlan a világirodalomban: Dr. Ba’ogh Barna: India hipnózisa című müve összefoglaló képét nyújtja & Kelet és Nyugat hipnózisának. Az ismert nevű szerző, aki -hosszú esztendőket töltött Indiában, szak­avatott ismerője a keleti okkult tu okmányoknak s a szuggesztiós jogágnak. y A 300 oldalas mű ára . f % , , lg.— P Kapható és megrendelhető a Stád;tm/Kön vvkía&5Vá 1 lalat VT., Rózsa utca ill (tel.: 111-245), Stúdium lpfnyvesbolt VIII., József-Körút 5 ­Pfeifer Ferüináiid Kossuth Lajos-ütca 5 és minden könyvkereske­dé ben. Mester Miklós kalíaszáliumülkór átvette hivatalát Antal István matatta be a tisztvivelőkarnak /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék