Gazdasági Mérnök, 1895. január-december (19. évfolyam, 1-52. szám)

1895-07-28 / 30. szám

30. szám. GAZDASÁGI MÉRNÖK 35 L kodó és lovaikat angyonkinzó fuvaros kocsisok, a port lehelő fenyőgerendák és padlók ezrei, a por, a szemét, a sok kellemetlenségek és a többi: mindezek eltűnnek szem elől. Ami hátramarad utánuk, az egy csodálatos és pompás mű, a melyhez hasonló nincsen a kontinensen és a mely több világvárosi jelleget ád Budapestnek, mint néhány száz bérkaszárnya. Az Oktogon-térről a Városligetik teljesen készen van a nagy mű és fölötte az Andrássy-utnak az a részeismét felöltötte rendes, majesztetikus külsejét. Az alatta elhúzódó föld alatt futó pályához vezető ál­lomások lejáróit féltékenyen őrzik. A villamos vilá­gítástól tündéri fényben úszó perronokat ne bámulja meg idő előtt senki. Ez az élvezet egyelőre csak a benfenteseknek jut osztályrészül, a kik közé a hirlap­­tudósitó is tartozik. A földalatti villamos vasútról apránkint már annyit Írtak az újságok, hogy a főbb dolgokat csaknem mindenki tudja. Ezekből a megjelent czikekkből már ismeretes, hogy a vasút a Gizella-térről indul, innen a Harminczad-utczán, Deák-téren, Váczi-köruton és Andrássy-uton át a Városligettg megy, ahol össze­köttetése lesz a földfeletti villamossal. melyek összesen 5.385,255 font sterling értékű áru­kat termeltek a fogyasztási szövetkezet részére. Ez a szám, szemben a nemzeti termelés óriási adataival, csekélynek tűnhetik föl, <le rendkívül nyer fontosság­ban, ha annak viszonyaira vagyunk figyelemmel. A fogyasztási szövetkezetekkel egyetemben elért eredmények már valóban kolosszálisak. Az egész Cooperativ-Unionnak 1894-ben ÍV'* millió tagja volt (a tagok többnyire egy-egy családból állanak). Az 1484 rakár forgalma 32.774,893 font sterlingre rú­gott. A megtakarítások, melyek a Rochdale-rendszer szerint a vásárlások alapján tétettek, 4V2 millió fontra rúgtak, mely összegben azonban nincsenek benfog­­lalva a nagyban való vásárok, valamint a terme­lési szövetkezetek megtakarításai. Nevelési czélokra 38,016 £, jótékony czélokra 17,420 £ fordittatott. Az Unionnak központi raktára Manchesterben van, fiókjai New-Castelben, Londonban, ügynökségei és telepei minden kerületben. Vannak külön bevásárlói New-Yorkban, Montrealban, Kopenhágában és Ham­burgban, van hat gőzöse, melyek a kontinens termé­nyeit a központi raktárakba szálllitják. Említésre méltó, hogy e szövetkezetek a legnagyobb teavásárlók és hogy műveleteik a teapiaczon mérv­adók. Teaforgalmuk átlag fél millió font sterlingre rúg évenként s az általuk legutóbbi pénzügyi esz­tendőben teáért, kávéért és cacaoért fizetett vám 142,000 font strlinget tett, vagyis az e czikkekből elért összes vámjövedelem J/ae-od részét. A mi már most a termelési szövetkezetek gyárai­nak berendezését illeti, meg kell hagyni, hogy a la­pok jelentése után Ítélve, különösen a munkások egészsége és biztonsága szempontjából, jóval töké­letesebb, mint a magántulajdonban levő gyáraké. Tiszta levegő és jó világítás tekintetében első helyen állanak az ipartelepek között. Dicsérőleg emelik egyébiránt azt a jó viszonyt, melyben e szövetkezetek az illető iparlársulatok ve­zetőségével állanak. Nemcsak, hogy súrlódások nem fordultak elő, de sőt a testületi érdekeket közösen in­tézik és istápolják. Az említett kongresszuson Thompson György elnö­költ, a ki évekkel ezelőtt gyárát oly szervezetű vál­lalattá alakította át, hogy a szövetkezet és a nyereség­­részesedésre alapított vállalat között áll. A munká­sok ott Trade Union béreket kapnak, biztosított mini­mális bérrel. A darabszámra való munka meg van szüntetve, a nyolcz órai munkanap be van hozva, minden munkásnak nyáron egy heti szabadsága van, mialatt bérét huzza, a nyereség nagyobb része javára köny veltetik. Megnyitó elnöki beszédében Thompson tiltakozott az ellen a vád ellen, melyet ismételve felhoztak a szövetkezetek ellen, hogy a munka terén arisztokrá­­cziát teremtenek. Ellenkezőleg, úgymond, ők a ter­melés demokratizálására törekszenek. A tanácskozás leginkább részletkérdések fölött folyt. Főleg a szövetkezeti termelés és fogyasztás kiterjesztésére vezető módokat beszélték meg. Elha­tározták, hogy e czélra külön alapot létesítenek, mely­ből a terjeszkedés költségeit fedezik. A földalatti villamos vasút. Sokan bizonyos elkeseredéssel panaszkodnak a fö­lött, hogy Budapest legszebb útvonalait most hatal­mas árkok hasítják végig és rengeteg földhányások éktelenitik el. Ennek a panasznak egy része a földalatti villamos vasút ellen szól, a mely most három városrészen át csinál felfordulást. Egy-két hónap múlva azonban nyoma sem lesz már annak a felfordulásnak, mert a fővárosnak ez a legújabb nevezetessége az őszre elkészül. Október végén a roppant árkok, a vasúti töltések­hez hasonló földhányások, a zakatoló gépek, a verej­­tékes arczu csendben dolgozó munkások, a károm-A vonal hosszában a végállomásokon kívül még hat megállóhely lesz, és pedig: a Deák-téren, az Andrássy-ut és Váczi-körut sarkán, az Operaháznál, az Oktogon-téren, a Vőrösmarty-utczánál és a Bajza­­utczánál. A két végállomás egyúttal rendező pályaudvar is, a hol a beérkezett kocsik azonnal az indulási vágányra térnek át. A Gizella-téri állomás már félig elkészült. Kényel­mes és csekély lejtöjü gránitlépcső vezet le úgy az indulási mint az érkezési oldalon. Ez utóbbinak perronja nincsen, mig az indulási oldal perronja oly tágas, hogy ezer ember is elfér benne. Hasonló, csakhogy kisebb méretű perronok vannak az összes állomások mindkét oldalán. Az Andrássy-ut és Bajza-utcza sarkán levő meg­állóhely perronjának díszítése van most munkában A vastag betonfalakat fehér és bordóvörös majolika koczkákkal rakják ki. A villamos lámpák fényénél alig hiszi az ember, hogy földalatti helyiségben jár. Az Andrássy-uton vágtató lovak dobogása és a kocsik dübörgése tompa zúgássá szűrődik, mire oda leér. Egyéb zaj nem halatszik le, de ez sem kelle­metlen, mert a ragyogó világítás, a csinos oszlop­sorok és majolika-falak enyhítik a nyomasztó érzést, mely a föld alatt az emberen erőt szokott venni. A perronból jobb és balfelül két sötét, rejtelmes barlang ágazik ki: a pályatestek alagutjai ezek, 150 —200 méter hosszúságban. Egyik perronról, mint 535. ábra. szántás villamos erővel. 534. ábra. cséplés villamos erővel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék