Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1953. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-01 / 51. szám

A magyar szakszervezetek XVIII. kongresszusa séjy emelésének köszönheti, va.a* mint annaík, hogy a lengyel nnia* kásosztály szüntelenül harcol a technika fejlesztéséért, a takaré­kosságért és a tei'mékiek ujinösé­­gének megjavításáért. — Mi közös cél érdekében — mondotta — közös harcot vívunk. A mi kapcsolatunk egymás meg­becsülésén alapszik. Ezt fejezik ki árucsere és kulturális egyez­­ményeLnk, egymás kölcsönös se' gitése és tapasataloltcsetréink. A rohambriaúd meatisztelö címe. &IL&6 PR&LeTARJAt eOYESULJCTlKt IX. évfolyam, él. szám. 1953 március 1. vasárnap. AMA 50 FILLÉR A magyar szakszervezetek XVIII. kongresszusának első na' pi ülésén, a késő esti órákban Biiahu Béla, a bányaipari dolgo­zók szakszervezeténeík elnöke meg­állapította, hogy a szakszervezet vezetőségét, súlyos felelősség ter­heli a széntermelésben mutatko­zó évoleji visszaesés miatt. Háj József, a moháosiszigeti állam, gazdaság kombájn.vezető)jo rámu­tatott arra, hogy a mezőgazda­ságban mnnaík még olyan veze tők, aifeik félnek a gépek alkalma zásától és hiányosságok vannak ; versem ymozgalom oiterjeszüétió bon is. Gazda Géza Kossuürdijaa meg állapította, hogy a javaslata nyo mán megindult takarékosság mozgalom egyedül a Rákösd Mű Atklen egy óv alatt körülbelül 2 millió forint megtakarítást ered­ményezett. A Gazda-mozgalom mindezen eredmények ellenére, nem vált valóságos tömegmozga­lommá. Nem hozta felszínre vvind­­(izolmt a lehetőségeket, amelyek az any-aigtakarékosság terén fel­tárhatók. Megállapította, hogy a Gianda-mozgalom elterjedését el­sősorban a bürokrácia akadály oz­­zú, A javaslatokat igen hosszú ideig elfektetik, nem adnak rá a dolgozóknak választ és hosszú alktaJtologaitás kezdődik. A szak­­szervezetek sokat segítenek az­zal, hia széles körben elterjesztik az egyes gyáraik tapasztalatait az anyagmegtakarítáa terén és népszerűsítik azokat a dolgozó­kat, akik javaslataikkal nagyösz­­ezegü értékes anyagot talkaríta­­maik meg. „FelszabaduEasi hetet“ tartanak a sztálinvárosi nagyolvasztó építői Bárczn Béla, az Ózdi Kohászati Üzemek főmérnökének felszólalá­sa után Clans Alajos, a Sztálin Vasmű Kassuithidíjias főmérnöke beszélt. Claus méltatta a Sztálin Vas­mű jelentőségét, hangsúlyozta, bogy ötéves torvünik ipari beru­házásai közül is kiemelkedik jo* lentőiségébon a Sztálin Vasmii. Amikor az elmúlt év végén Gerő elvtára a Központi Vezetőség ülé­sén kijelölte a népgazdaság fej* lesaléee terén előttünk álló fel­adatokat — mondotta — külön kiemelte, hogy mindenekelőtt gyorsan üzembe kell helyeznünk terveinknek megfelelően, a Sztálin Vasművet, Gerő elvtárs szavai a párt ál­láspontját fejezték ki és Sztáliu­­vúros dolgozói magukévá teszik mindenkor a párt iránymutatá­sát. Ezért mi, a nagyolvasztó építői, elhatároztuk, hogy hazánk fel­szabadulása ünnepének tisztelc­­lérc, március 20-tól április 4-ig „felszabadulási hetet“ tartunk, amelynek keretében lijabb ter­melési győzelmekkel bizonyiijui be a felszabadító Szovjetunió iránt, Sztálin elvtárs iránt tü­zelt hálánkat és forró szerele­iünket, A „felszabadulási hét“ megtartá­súi élenjáróink kezdeményezése nyomán magukévá tették a kohó­­mü összes dolgozói, a tervek telje­sítéséért érzett felelősségüket bi­zonyítva többezer sztálinvárosi dolgoz! csatlakozott már eddig Is kezde­ményezésünkhöz. A „felszabadulási hét“ kereté­ben április 4-ig a vaskohászati ke­­menoeépítő vállalat dolgozói vál­lalják, hogy munkájuk jobb meg szervezésén keresztül a nagyol' vasztó és léghevítő falazásánál át lapban tíz nap előnyt érnek el A cső- és erőműszerelő vállalat dől gőzéi a gáz- és levegő vezetékei szerelésiénél nyolcnapos ütemnye' reséget biztosítanak. A méiyépítc vállalat dolgozói a nagvolvasztc építkezéseinél fennálló átlag más féltonnás lemaradásukból [íz na pót behoznak. A MÁVAG kohó szerelési csoportjának dolgozó vállalják, hogy a nagyolvasztó éi léghevítő padszerkezetének szere lésénél átlagban nyolcnapos előny biztosítanak. A vállalások mára dók tálán teljesítésének biztosításé ra a . nagyolvasztó építkezéséné dolgozó műszaki vezelők vállal­ják, hogy tökéletes tervfelbontás' sál, az előfeltételek biztosításává megszervezik cs koordinálják az építkezési munkálatokat. Kedves elvtáirsak! Az országnak adóit szavunkat meg akarjuk és meg is fogjuk tartani. Célkitűzé­seink megvalósításának reális fet­tételei biztosítva vaunak. Dolgo­zóink akarnak versenyezni, de megkívánják a szakszervezeti és műszaki vezetőiktől és kérik a pártszervezetektől, hogy komoly segítséget adjanak a munkához. A nagyolvasztó építőinek ez a kezdeményezése csak akkor hoz­hatja meg a várt eredményt, nagy békemüvünk felépítését, ha a szia* linvárosiak munkalendülete magá­val ragadja az ország minden üze­mét, az üzemek minden dolgozó­ját. A nagyolvasztó építői — fejezte be nagy lelkesedéssel fogadott be­szédét Claus Alajos — felajánlá­suk teljesítésével méltók akarnak lenni Sztálin elv-társ nevéhez. Ki akarjuk fejezni határtalan szeretc.tiiuk.et, hálánkat Sztálin elvtárs Iránt azért a sok segít­ségért, amelyet a Szovjetunió­nak és személyesen Sztálin elv­társnak köszönhetünk. Ml büsz­kék vagyunk arra, hogy a Vas­mű és városunk Sztálin elvlárf novét viseli, azt a nevet, amelj lelkesíti szerte a világon a be­csületes dolgozók millióit, auiclv számunkra a szabadságot, a bol­dog életei jelenti és amely biz­tosítéka további, egyre szebbf váló életünknek. Dgérj üík, hogy méltóik leszűrni Sztálin elvtárs nevére és ezt 2; adott szavunk teljesítésével fog A Moldvai SzSzK-ban egyre szé­lesebb méreteket öltenek a tavaszi szántóföldi munkák. A gabonater­melők cs gépkezelők a gazdag ter­mésért vívott küzdelmük köziben egyetlen óra kedvező időjárási sem hagynak kihasználatlanul. A kol­hozok az őszi szántás fogasolása és kultiválása után hozzáláttak a tavaszi növények vetéséhez. A ké­pűi a bulkunesli Zsdanov-kolhoz tavaszi büzavctési munkálatait lát­hatjuk. A gépet D. Topái trakto­rista vezeti, aki a szántóföldi munkák első uapjától kezdve rend­szeresen túlteljesíti a normát. (Fo­tó I’. Llszenkiu.) ahogyan Sztálin elvtárs a népi demokráciákat nevezte, arra kö­telez bennünket, hogy még na­gyobb erővel küzdjimk szocializ­must építő terveink teljesítésé­ért. A nagy tapssal fogadott felszó­lalás után a kongresszus résztve­vői hosszasan éltették a lengyel és a magyar nép nagy vezéreit, Boles law Bierulot és Rdlzosi Má­tyást, mindkét nép nagy fehza­­bct'lílójál, a Szovjetunió! cs a nagy Sztálint. Lnv Írnád felszólalása Ezután Loy Árpád, az Albert' telepi szénbánya Kossuth-díjas fronibmestere szólalt fel. A részt­vevőik nagy tapsától kísérve he' jelentette, hogy az alberttolepi bányászok újabb termelési sike­rekkel ünnepük a magyar szak' szervezetek XVIII. kongresszusát —• Brigádommal a héten, kon gresszusi műszakot tartottunk ~ mondotta. — s 210 százalékos át­lagos eredménnyel 280 tonna szó net termeltünk ki terven, felü négy nap alatt. Loy Árpád elmondotta, hogy ai országos bányászati értekezlet utá, ankétot hívtak össze. ■ amelyet megtárgyalták a „termelj ma lob bel. mint tegnap“ mozgalom hely zelét. A dolgozók megértették a; előttük álló feladatot, többen Ígér' ték meg, hogy megtermelik r szükséges szénmennyiséget és any nyi szenei raknak, amennyi ürei csillét a műszakiak biztosítanak. A műszakiak megszervezték az üres' csille ellátását és jó szervezőmuir kával biztosították a többtermelés' hez szükséges feltételeket. Az ered mény nem maradi el, fokozatosai emelkedni! kezdett a termelés. — Brigádom élenjárt a terme lésben — mondotta Loy — ebbei a hónapban átlagosan 158 százaié kot értünk cl brigádommal, 1C>8( tonna szenet adtunk terven felü népgazdaságunknak-Bejelentene, hogy hazánk jclsza badulása nyolcadik évfordulójánál tiszteletére eredményeiket továbl akarják fokozni s április í-ig folya matosan tovább emelik mostani 15< százalékos teljesítményüket. Végüt a bányászdolgozók névé ben elfogadta a sztátinvárosi dől gózóknak a kongresszuson elhang zott felhívását és ígéretet leli hogy egyenletes termeléssel, a bá nyászaf lemaradásának behozásává és tervük teljesítésével akarná hozzájárulni országunk, a béketá bor erősítéséhez. Ezután a magyar szakszervezete! spoTtegyesületeinek küldöttsége üd vözölte a kongresszust. A küldött ség tagjai a közönség tapsától ki sérve Csermák József olimpiai baj nők vezetésével hatalmas szinpom pás zászlókkal vonultak be, maji Csermák József a szónoki emel vényre lépett. Beszédében a szakszervezet sportegyesületek több tízezer spor tolója nevében köszönetét mondot pártunknak, kormányzatunknak é a szakszervezeteknek azért a sok oldalú segítségért, amelyben a ma gyár sportolók, s köztük a hells ink békeolimpián résztvettek részesül lek. Walter Sacchetti olasz küldőt szólalt fel ezután. — Az olasz dolgozók — mon A kongresszus második napja A magyar szakszervezetek XVUL kongresszusa szombaton folytatta tanácskozásait. Megje­lent az ülésein a népköztársaság minisztertanácsának több tagja, valamint a Szakszervezeti Világ­szövetség. a szovjet szakszerve­zeti küldöttség és a többi külföl­di szakszervezeti küldöttség tag­jai. Az első felszólaló Mekis József, a vas- és fémipari dolgozók szak­szervezetének elnöke, elmondotta, bogy a kollektív szerződésein«" ereje abban rejlik; a kritika és önkritika, valamint a tömegeik alkotó kezdeményezésének sokol­dalú fejlesztése alapján bevonják a dolgozókat a termelés irányítá­sába. El kell érni, hogy a kollek­tív szerződés minden üzemben a szakszervezeti munka alapja le­gyein. Több felszólalás után Marcéin Dedien, a Francia Általános Mun­kásszövetség végrehajtó bizottsá­gának tagja, a közlekedési szak­­szervezet titkára szólalt fel. Be­széde bevezető részében hangsú­lyozta, hogy nagy figyelemmel kíséri a magyar dolgozók épít! munkáját és .meg vannak győződ­ve arról, bogy a szovjet nép és a maigvar nép elszánt atkiairatlfal követ el mindent a háború meg' akadályozására, a béke megvédé­séért, a nyugati kapitalizmus fe­nyegetéseivel szemben. — A francia küldöttség — mon­dotta — határozottan kijelenthet ma az önök kongresszusa elölt hogy o francia nép Sajátjának 'e kinti és szive mélyén őrzi a nél igaz fiának, a mi Thorez elvién sunknak immár történelmivé vál mondáé átFranciaország népi nem fog harcolni a szovjet néj ellen. A továbbiakban beszámolt ar­ról, hogy Franciaország mai ura lalfcáj módjára kiszolgálják az ú; megszállókat, az amerikaiakat, s ugyianatkikor gyorsított ütembee folytatják a hajszát a béke és i haladás'erői ellen. A francia mun­­h Voszibilly azonban megszervezi erőit, mert világosan látja a fe nyegető veszélyt és szembeszáll az óceánról túlról ösztönzött újfa­sizmus szörnyű támadáséival. A francia szervezett dolgozók küldöttének beszéde után a kon­­gresszns résztvevői lelkesen éltet­ték a francia nép nagy vezetőjét Maurice Thorez elvtársat. Ezután Borbás Lajos, a ME­­DOSz elnöko szólalt fel, s Iiaug- Súlyozta, hogy a MEDOSz az ed­digi hiányosságok kiküszöbölésé­vel, az élenjáró dolgozóik kezde­ményezése alapján megszervezi s versenyt a traktoristák és a munkagépkezelők között, s c tervismertető értekezletek után a; egész országra kiterjedő mozgal­mat szervez a fejlett növényter­melési, állattenyésztési ás erdésze­ti módszerek alkalmazásáért, Kre sáik Magdolna, a szuhakállói bá' nyák gépkezelője, a 17 hős szaka­­kallód bányász egyike szólalt fe ezután. — Pártunk szerető go ml oskola nsát a szuhalkállói bányászok ii érzik — kezdte felszólalását, — Amikor 'tizenheted magammal lentm-aTad bank a bányában, i párt és • személyesen Rákosi elv társ. a legjobb bányászok, hon védek, államvédelmi őrök ezrei mozgósítva, úgyszólván a lehetet lent is elkövette megmenté süni érdekében. Ezután arról beszélt, hogy ; kongresszusról azzal a felhívás sál fordul bányász elvtárssihoz főleg a hányásai f.júsághoz, a kö zöttiik külön a bányász nőkhöz mutassuk meg, hogy tudjuk, mi vei tartozunk nagy pártunknak szeretett vezérünknek, Rákosi elv társnak, s a magyar dolgozó nép nek! Adjunk minél több szenet < drága hazának! A lengyel szakszervezetek ne vében Stanislaw Kolwnlczyik, i Lengyel Szakszervezeteik Központ Tanácsának titkára szólalt fel Hangsúlyozta, hogy a lengyel né] Is. a baráti Magyarországhoz na sonióan, nagy sikereket ér el i szocializmus építésében. Az ered ményeket a munkásosztály lelke sediásének, a munkatermelékeny aoua — szuaraan ioijiaijas uar eukat életszínvonaluk növeléséért és a béke megvédéséért, annyival is inkább, mert példaképpen áll* nak előttük a Szovjetúnió és a népi demokráciák lelkesen dolgozó né* pci. —■ Politikai jelszavunk; munkát, több kenyeret, szociális reformo­kat, barátságot a világ minden bé­két akaró népével! Egy embert se, egy gépet se a háborús uszító im­perialisták számára! Kádas István, a DISz Központi Vezetőségének titkára a dolgozó cs tanulóifjúság nevében üdvözölte-, a " kongresszust. Megállapította: A DISz és a szakszervezeti szenek közölt a legszorosabb együttműk'ö* désre vatl szükség, legelsósorbau a szocialista munkaverseny szen-e* zésében, a Sztahánovmozgalom fejlesztésében és nem utolsó sorban a kulturális, sport és érdekvédet!* mi feladatok sikeres végrehajtása* ban. Bru-tykó János építésügyi mi* niszterhelyettea a szakszervezetek és az állami szervek cgyüttműkö* désének kérdéseivel foglalkozott. Komor Imre, a Szabad Nép szer­kesztőbizottságának helyettes veze­tője, leszögezte felszólalásában, hogy a kongresszus csak akkor vé­gezhet eredményes munkát, ha bá­tor, következetes és konkrét kriti­kával tárja fel a szakszervezeti munka hiányosságait. Az üze­mi szakszervezeti munka kifej - lesztése és fellendítése nem új feladat, a párt politikai bizottsága már 1951-ben felhívta erre a fi­gyelmet, mégis gyenge és bizony­talan az üzemekben folyó szakszer­vezeti munka. Nem folytatunk elég­gé következetes harcot a szociálde­­mokratizmua maradványai ellen. Ezt a harcot sokan a jobboldali szociáldemokraták leleplezésére akarják leszűkíteni és csak a nyílt ellenséges magatartást tekintik szo­­ciáldemokratizmusnak, elfeledkezve arról, hogy a szakszervezeti tagság egy része évtizedeken át szociálde­mokrata befolyás alatt állt. A továbbiakban a kritikához és az önkritikához való helyes' vi­szonyról beszélt Komor Imre. A szociáldemokrata befolyást — mon­dotta — csak a tömeg kritikájának hatékony kifejlesztésével lehet le­küzdeni. Ezután részletesen foglalkozott a szakszervezeti káderpolitika kér­déseivel, majd rámutatott arra, hogy az éberség terén is vannak hiányosságok. Végül hangsúlyozta, hogy a szakszervezeteknek egyik legfontosabb feladatuk, hogy élen­járjanak a szovjet tapasztalatok felhasználásában. A kongresszus vasárnap tolj-* tatja tanácskozásait.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék