Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1953. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL* Városi és Járási pártválasztmányi ülések — A Seovjetú jegyzéke az Egyesült Államokhoz — 2 nap alatt 700 tí gozó látogatta meg az újí íókiallítást — Teimelőszüvetk zeteink életéből — Kezdődik a tanév. Gabonabetakarfiás után az őszi munkák előtt Mint lapunk maii számában kö­zöljük, Győr-Sopcoo megye vasár­nap délig teljesítette .1 kenyér- és takarmánygabona be ij lésének ter­vét. Nehéz munka, -meny erőfe­szítés előzte meg ez 1 győzelmet. Alig néhány hete mr.g az utolsók között szégyenkeztünk a megyék begyűjtési versenyében és most az elsőik között jelenthetjük, hogy Győr-Sopron megye dolgozói be­csülettel megálltáik a helyűket a népünk kenyeréért folyó nagy csa­tában. Megyénk dolgozó paraszt­sága begyűjtési tervének példás tel­jesítésével is választ adott a párt Központi Vezetőségének határoza­tára és az annak alapján kidolgo­zott kormányprogrammra, E válasz így 6zól: helyeseljük és támogatjuk a nép jólétét célzó kormányprog­rammá t és a haza javára, a magunk hasznára készek vagyunk elősegí­teni annak végrehajtását. Dolgozó parasztságunk jó mun­kájára, kötelességtudatára kor­mányzatunk újabb jelentős segít­séggel válaszolt. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa törvényerejű rende­letet hozott, melynek értelmében „mindazoknak az egyénileg gazdál­kodó parasztoknak, akik 1953. évi kenyér- és takarmánygabona be­adási kötelezettségüknek eleget tet­tek, az 1935. évre előírt kukorica-, napraforgó- és burgonyabeadási kö­telezettségét 10 százalékkal csök­kenteni kell. Ezt a kedvezményt meg kell adni azoknak az egyéni­leg gazdálkodó parasztoknak is, akik kenyér- és takarmánygabona­­beadási kötelezettségüket önhibáju­kon kívül nem tudták teljesíteni.“ Ugyanakkor a rendelet megszün­tette augusztus 30-ától a búza, rozs, árpa, zab, kukorica, napraforgó és a burgonya forgalmával kapcsolatos eddig érvényben lévő forgalmi kor­látozásokat. Ez az újabb nagyjelentőségű ren­delet bizonyítja, hogy államunk el­ismeri a dolgozó parasztság eddig végzett ijó munkáját, -bízik a dol­gozó parasztság hazafias helytállá­sában és kötelességtudatában, bizo­nyos abban, hogy a falvak dolgozói a jövőben még fokozottabb mérték­ben kiveszik részüket a kormány­­programm célkitűzéseinek valóra­­váltásáért folyó nagy munkából. Az Elnöki Tanács rendeleté jelen­tős mértékben növeli a dolgozó parasztság jövedelmét, anyagi jó­létét és egyben elősegíti a városi dolgozók fokozoitt áruellátását. A falu és a város közötti áruforga­lom növekedése pedig erősíti népi demokráciánk alapját: a munkás­paraszt szövetséget. A kormányprogram® alapján ed­dig megjelent valamennyi rendel­kezés, különösen pedig a vasárnap megjelent törvényerejű rendelet vi­lágosan mutatja: érdemes a dolgozó parasztságnak a párt és a kormány tanácsait megtartani, érdemes a mezőgazdasági munkákat és a be­gyűjtést időben, a határozatoknak megfelelően elvégezni, érdemes töb­bet és jobbat termelni. így volt ez eddig is, de méginkább így lesz a jövőben, hiszen államunk ezután fokozott mértékben gondoskodik arról, hogy a dolgozó parasztság jól, eredményesen gazdálkodhassék és ennek nyomán, egyre nagyobb jiövedelmet érjen el. Államunk 6ok segítséget ad az egyénileg dolgozó parasztságnak termelésének fejlesz­tésére és megkülönböztetett gondot fordít arra, hogy a termelőszövet­kezeti gazdaságok virágzókká, a termelőszövetkezeti tagok pedig jómódúakká váljanak. Az egyénileg dolgozó parasztság­nak és a termelőszövetkezeti tagok­nak, egyaránt elsőrendű érdekük te­hát, további harcba indulni gazda­ságunk fejlesztésére. Ezért a leg­első és a legsürgősebb feladat most ezekben a hetekben, a jövőévi ma­gas termés jó előkészítése. Megyénkben az őszi mezőgazda­sági munkák előkészítésében igen nagy a lemaradás. Alig indult be az őszi szántás, amely pedig leg­fontosabb előfeltétele annak, hogy jövőre az ideinél is magasabb ga­bonatermést takaríthassunk -be. Kü­lönösen erre intenek bennünket a tavalyi tapasztalatok, amikor az őszi gabonafélék talajelőkészítése és vetése sokhelyütt vontatottan indult be és emiatt az ilyen helye­ken nem értük el azt a termésered­ményt, amit időben elvégzett mun­kával elérhettünk volna. Ott vi­szont, ahoi már tavaly is megér- ‘ tették a korai szántás és vetés elő­nyeit, mint például a balfi Micsu­rin termelőszövetkezetben, ott ki­magasló jó termés-eredményeket ér­tek el. Kormányzatunk számos intézke­dést tett máris, hogy az őszi mező­gazdasági munkákat az eddigieknél ; gyorsabban és jobban végezzük el., Jelentősen olcsóbban végzik a mun- i kákát a gépállomások, nemcsak a termelőszövetkezetek részére, ha­nem igen kedvező fizetési feltételek | mellett, az egyénileg dolgozó pa- j rasztok számára is. Az egyénileg 1 dolgozó parasztság is beszerezheti a termését nagyban fokozó műtrá­gyát. A tartalékíngatlanök bérbevé­telének új módja, a minőségi vetö­­magellátás, mind olyan intézkedé­sek, -amelyek a dolgozó parasztság és ezen keresztül egész népünk jó­létének növekedését célozzák. Dol­gozó parasztságunkon a sor, hogy igénybevegye a lehetőségeket és a maga munkájával is hozzájáruljon a kötös cél eléréséhez. A soronlévö feladatok közül a legfontosabb és legsürgősebb az őszi gabonafélék talajelökészitése, az őszi szántás mielőbbi elvégzése. Zsebeházáo, Sopronnémetiben és még több községben már -javában szántják a fogatok a földet, de a gépállomás mág mindig késlekedik. Pedíg ezen a téren is különösen nagy feladat bárul megyénk gép­állomásaira, amelyeknek a szántás munkájából teljes gépi erejükkel ki kell venniük részüket. Biztosí­tani kell, hogy a cséplés befejezé­sével a Jelszabaduló gépek azonnal, két műszakban megkezdjék és fenn­akadás nélkül folytassák a szán­tást. Az előttünk álló mezőgazdasági munkák elvégzése jelentős harci politikai feladat is. Dolgozó né­pünk legkülönfélébb ellenségeinek nem tetszik, -hogyan emelkedik ál­landóan a falu és a város dolgo­zóinaik életszínvonala. Tétlenségre, várakozásra bú j f ogatnak a dolgozó parasztság között, s ezzel már most népünk jövőévi kenyere ellen tör­nek. A kommunistákon, népneve­lőkön a sor,hogy lerántsák a leplet pz ilyen ellenséges próbálkozások­ról, hogy megmagyarázzák minde­nütt: aki most várakozik, aki. nem áll neki minden erejével a szántás­nak, vetésnek, az •önmagát károsítja meg és egyben egész népünk jövő­évi ellátását, jólétének további nö­vekedését gátolja. Álljanak ismét a kommunisták ennek az újabb harcnak az élére és segítsék elő, hogy az őszi mezőgazdasági mun­kák jó elvégzésével -is továbhmen­­j-ünk előre a kormányprogramul megvalcsítáüának útján. Megyénk vasárnap délig teljesítene a gabonabegyüjtés tervéi A Megyei Tanács vasárnap a következő táviratban jelentette a győzelmi hírt, hogy Győr- Sopron megye teljesítette a kenyér- és takarmánygabona beadásának tervét: A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének, a minisztertanács elnökének, a begyűjtési miniszternek, a minisztertanács helyi tanácsok titkárságának, Budapest. Győr-Sopron megye tanácsa jelenti: Megyénk dolgozó népe azzal válaszolt a kormánypro­grammra, hogy gabonabegyüjtési tervét a mai napon déli 12 óráig teljesítette. Győr, 1953. augnsztus 30. MARKÖ GYULA, a Megyei Tanács végrehajtó bizottságának elnöke. •• Üzemeink dolgosói felkészültek a szeptember havi terv teljesítésére a szeptember havi feladatokról. A brigád tagjai je­lenleg 112 százalékban tesznek eleget tervüknek. A brigádmegbeszélésen elhatározták, hogy szeptem­ber 15-re teljesítik mennyiségben és minőségben egyaránt a harmadik negyedévi tervüket, a hibás csévék százalékát pedig, amely jelenleg 2.5 száza­lék, 2.3 százalékra csökkentik. A brigád tagjai azt is megbeszélték, hogy hogyan akarják teljesíteni vállalásukat. Elhatározták, hogy ezután még nagyobb gondot fordítanak a minőségre és a hulladékot csökkentik. A brigád tagjai eddig sem hiányoztak igazolatlanul. A munkafegyelmet ezután is betartják, hogy vállalásuknak maradék­talanul eleget tegyenek. A központi szertzáműzem 48 ezer fúr int értékű felajánlása A központi szerszámüzem dolgozói a versenylen­­dület -továbbvitelével augusztus hónapban is szép eredményeket ériek el. Az első és a második dekád­­tervüket is 11'5 százalék felett teljesítették és a harmadikban is jól (haladtak. A terv túlteljesítésé­ből példásan vették ki részüket a sztahanovista Ma­jakovszkij-brigád tagjai. Túlteljesítették az alkot­mányunk ünnepének tiszteletére tett vállalásukat és elnyerték a sztahanovista címet. A Wilhelm Pieck idomszerész-brigád tagjai is megállták -a helyűket. Annak ellenére, hogy kényes munkán dolgoznak, teljesen selejtmentes munkát végeznek, s egyetlen 100 százalék alatt teljesítő sincs közöttük. Az egyé­nileg dolgozók közül kiemelkedő munkát végzett Pa!ásíts Imre sztahánoviste gyalus. Az alkotmányi műszak alatt átlagosan 200 százalékot teljesített. Jaksi László idomszerész, a szakma legjobbja, 210 százalékra emelte teljesítményét. Az üzem dolgozóit az augusztus havi nagyszerű eredmények nem teszik elbizakodottá, hanem mun­kájuk további fokozásával, újabb felajánlások telje­sítésével járulnak hozzá a harmadik negyedév si­keres befejezéséhez. A gyáregység dolgozói felaján­lották, hogy szeptember hónapban 48,000 forint ér­tékű szerszámot gyártanak terven felül. A fizikai dolgozók felajánlásának teljesítéséhez az szükséges, hogy -a műszaki előkészítési szervek még jobban dolgozzanak A műszaki vezetőség már kidolgozta a szeptember hónapra a műszaki intéz­kedési tervet, a termelési tervet pedig csoportokig felbontották. Felajánlásképpen elkészítettek egy árboc-darut, amely könnyebbé é6 balesetmentesebbé teszi a fizikai dolgozók munkáját. A daruüzem exporttervének maradéktalan teljesítése érdekében, a műszaki dolgozók biztosítják a feltételeket a fizi­kai dolgozók számára, hogy a darualkatréazek for­gácsolásában segíthessenek. A Kőszegi-brigád új győzelmek fe<é indul a Győri Fonóban A Győri Fonodában Kőszegi Mária ifjúmunkás gyűrűsfonó, leszedő-brigádja felkészült a harmadik negyedév utolsó havi tervének teljesítésére. A bri­gád tagjai az elmúlt hónap utolsó napjaiban meg­beszélést tartottak az eddig végzett munkájukról és Pamutszövő- és Műbőrgyár fiataljai a termelés rohamcsapala cim elnyeréséért A Győri PanrutsBÖvő- és Mübőrgyár DISz fiatal­jai együttesen határozták el, hogy munkájuk to­vábbi javításával járulnak hozzá az üzem harmadik negyedévi tervének teljesítéséhez. Fő feladatnak tekintik a minőségi munkát Felajánlották, hogy a minőséget a jelenlegi 84 százalékról 90-re emelik a harmadik negyedév végéig. Az ifjúmunkások kö­zül eddig mindössze csak néhány igazolatlan hiány­zó volt. Szeptember végéig teljesen megszüntetik az -igazolatlan mulasztást. Gondosabb munkával a megengedett hulladékszázalék alá szorítják a hulla­dékot. A gyár DISz fiataljai az önköltség csökken­téséért vívott harcból is ki akarják venni a részü­ket Felajánlották, hogy újítási javaslataikkal 100.000 forintot takarítanak meg szeptember hónap­ban, A termelés növelése érdekében tovább széle­sítik a Sztahánov-mozgalmat Í6. Elhatározták, hogy valamennyi DISz alapszervezetben, a műszakiak bevonásával. a legjobb fiatalokból minőségi kom­plex-brigádot hoznak létre. A gyár DISz vezető­sége a fiatalok felajánlásának teljesítéséhez ->zzal járul hozzá, hogy a fiatalokkal közvetlenebb ap­­csolatot teremt és még több segítséget ad számukra. röttZG ppmiTm* at rorrsvt&t mrf IX. évfolyam. 204. szám. 1953, szeptember 1, kedd. F ÖYÖö-SiÖPßON/AECYC 1 | AR FTLLRB AZ MDP 'CVÖR- SOPRONMEÚYEI BEOTTskÁNAK LAPJA Hosszá hetek kemény, nehézsé­gekkel teli munkája nyomán vasár­nap délben megszületett megyénk dolgozóinak új, kiemelkedő teljesít­ménye: Győr-Sopron megye 100 százalékban teljesítette a gabona­­begyűjtés tervét. Olyan időpontban zajlott le az idén a gabonabetakarí­­lás, a cséplés és gabonabegyüjtés munkája, amikor a falvak dolgozói, egyénileg dolgozó parasztok és ter­melőszövetkezeti tagok, a gépállo­mások és állami gazdaságok dolgo' zói, a helyi tanácsok, a termény­­gyűjtő vállalatok és szervek dolgo­zói mind egy közös cél elérésére feszítették meg erejüket: d begyűj­tés tervének mielőbbi teljesítésére, mert mindannyian tudatában vol­tak annak, hogy a kormánypro­gramm sikerét, a dolgozó nép jólé­tének további emelését szolgálják ezzel. Nem volt könnyű feladat a begyűjtésben lemaradt megyék kö­zűi az élenjárók közé kerütnL Ezt segítette elő az a több mint 7001 dolgozó paraszt, aki versenyválla­­lásf telt beadási kötelezettségének mielőbbi teljesítésére, Ezt segítek fék elő a Wilhelm Pieck Vagon- ét Gépgyár dolgozói, akik az elmúlt héten utolsó nagy erőfeszítésre hív tál: fel megyénk dolgozó paraszt■ ságát. A dolgozó parasztság meg­értette a felhívást és mindezek alapján született meg az eredmény. Hiba lenne azonban, ha megfe­ledkeznénk arról, hogy a gabona­­begyűjtés munkáját még nem fejez­tük be egészen. Megyénkben még számos község, számos dolgozó pa­raszt és állami gazdaság van, ahol még nem fejeződött be a cséplés, ahol még nem teljesítették 100 szá­zalékosan a beadási tervet, Most az a feladat, hogy az elmaradt he­lyeken, községekben és állami gaz­daságokban a legrövidebb időn be­lül elcsépeljék az utolsó szem ga­bonát is és minden dolgozó paraszt — aki eddig még nem tette —. teljesítse az állammal szembeni kö­telezettségét. Közvetlen egyéni ér­deke is ez az elmaradt dolgozó pa­rasztoknak, hiszen az 1953. évi ga­bonabeadási kötelezettségük teljesí­tése nyomán 10 százalékkal csök­kentik kukorica-, napraforgó- és burgonyabeadási előírásukat. Érjük el> hogy a legközelebbi napokban minden járás, minden község, min­den dolgozó paraszt részleteiben is teljesítse beadási tervét, Ez annál is inkább fontos, mert máris itt ven a következő feladat, az őszi­szántás és vetés, amelyet mielőbb el kell végeznünk, hogy jövőre nz mernél is jobb termést, nagyobb jövedelmet, még boldogabb életei biztosítsunk dolgozó népünk szá­mára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék