Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1954. október (10. évfolyam, 233-259. szám)

1954-10-01 / 233. szám

rifcAti moierÁnJAt eorssviJtTfrrr X. évfolyam, 233. szám. 1934. október 1, péntek. Ara ao fillér R-SOPRON/AEOYH BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA--------------------­Ä kasa javára, a magad hasznára jegyezz békekölcsönt 1 \_______________________J I pártoktatási év küszöbén A propagandisták inár meg' kezdték és néhány hét romivá az alaófoktú szemináriumok hallga­tód is hozzáfognak az 1954—55-öe pártoktatást 'év feladatainak vég­rehajtásához. A mi megyénkben is ezrek fognak megismerkedni a győzelem ideológiájával és ezrek fogják növelni marxista-leninista tudásukat. Ebből következik, hogy a politikai oktatás nagyjelentősé» gíi pártépitési feladat, mely gon­dos előkészítő munkát igényel. És bár pártszervezeteink többsége már a nyár folyamán kiválogatta a propagandistákat és a külön­böző szemináriumok hallgatóit, mégis nem árt újra elővenni a párloktatási tervet és felülvizs­gálni eddigi munkánkat. Megtörténhetett, hogy a nyári előkészítés sorain egyik, vagy másik leendő politikai iskolai hall­gatóval nem elég alaposan beszél­ték meg a marxizmus leninianius tanulmányozásának jelentőségét. Más szervezethez ú.i párttagok ér­kezhettek. akikkel ugyancsak meg kelt beszélni a tanulás jelentősé­gét. Az alapszervi pártvezetőségek, ha meg akarják előzni a pártok­tatásban előfordulható hibákat, akkor október első heteiben még" egyszer körültekintően vizsgálják meg, mit is tehetnek a sikeres oktatás erdőkében, Nagy feladat hárul a párt-vég­­rehajtóbizoftsúgokra ia, amelyek jó ellenőrző és nevelő munkával igen hasznos munkát végezhetnek. A Győri Járási Párt-végrehajtó­­bizottság tagjai jó szolgálatot tesznek a Táp községi pártvezető* ségnek, lm megmagyarázzák, hogy a tanulás sutbadobúsa lemondás az előrelátásról. Meg kell értenie a tápi párt vezet őségnek is, hogy sikeres, jó munkát csakis tudá­suk gyarapítása útján végezhet' uek. „Sarkigazságnak kall elismer­ni — tanítja Sztálin elvtárs —, hogy mennél magasabb az állami és pártmunka bármely terűiden működő funkcionáriusaink politi­kai színvonala és marxista leni­nista tudata, annál magasabbren­­dü és termékenyebb maga ez a munka, annál hatékonyabbak a munka eredményei és — megfor­dítva — mennél alacsonyabb a funkcionáriusok politikai színvo­nala és marxista-leninista tudata. annál valószínűbbek a bajok és kudarcok a munkában. . E sztálini szavakat nagyon hasznos volna a gyúrói pái'ttit­­kárnak. Anda elvtársnak is meg­szívlelni, akii. nem képetzi magát és azt sem tudja, hogy ex évben a párt ill. kongresszusának anya. gá# tanulják , a pártokratásban résztvevő elv társ ok. Márpedig, ahol a párltitkár elhanyagolja a saját rrtaga képzését, rossz példát mutat, ott az egész pártszervezet politikai oktatása forog veszély­ben. A jó szervezeti előkésaület — a hallgatók kiválogatása, a sze­mináriumi helyiségek biztosítása —. csak egyik feltétele a sikeres pártoktatásnak. A másik legfon­tosabb feltétel a jó propagandista­­munka. A propagaodista a párt­­oktatás vezetője, a szeminárium központi alapja. Propagandistáink lö'hbeége felismerve ennek jelentő­ségét, lelkiismeretesen készül a feladatok végzéséire. Sulim Gyu­­láné kióuyi igazgató-tanító pro­pagandista, már a kongresszus egész anyagárral megismerkedett és azt tanulás közben ki is jegy­zetelte. Sarródon — »hol az okta­tást gondosan készítik elő — fíö­­decs Ottó propagandista, tanulás közben hallgatóival is erősíti kap­csolatát. Ezzel Bödees elvtárs elérte azt. hogy hallgatói a béke­kölcsön agitációban is sikerrel vettek részt, A felelősséget teljes mértékben érző propagandisták mellett akad­nak olyanok is. akik Pató Pál módon gondol kodnak. Elhanya­golják saját maguk képzését, egyik napról a másik napra, egyik hétről « másik hétre halasztják a kongresszusi anyag egyes részei­nek feldolgozását. Az ilyen pro­­pagandistát figyelmeztetni kell ar­ra, hogy megtisztelő megbízatá­sát csak felelősségteljes, szorgal­mas munkával tudja elvégezni. A pártoktatónak meg kell vi­lágítania az elmélet és gyakorlat egységét is. Ugyanakkor a pro­pagandista közreműködésével a szemináriumi hallgatónak a min­dennapi gyakorlati feladatokat — a tanulás segítségével — sikere­sebben kell elvégeznie. A propagandisták igen fonlos feladata a kommunista nevelés, a párt azt várja propagandistáitól, hogy erorgalnvukkal, tudásukkal és jó példamutatásukkal a rájuk­bízott elvtársak mind nagyobb mértékben ismerkedjenek meg az­zal. hogy miként is kell visel­kednie a kommunistának. A jó propagandista segítségévei a sze­minárium hallgatóinak körében növekszik a párt iránti szeretet, a, haza iránti hűség, növekszik az áldozatkészség, az ellenség el­leni elszánt harci akarat. Ahhoz azonban, hogy a propagandista e feladatát teljesíteni tudja, minde­nekelőtt neki is tanulnia kell, növelnie kell marxista-leninista is . méretéit. A pártszerainárium sikeres elő­készítése mellett pártszervezeteink­nek a DISz politikai iskolák szer­vezéséhez ia messzemenő segítséget kall adniok. A városi, üzemi,- fa­lusi, termelőszövetkezeti, gépállo­mást és állami gazdasági párt­­szervezetek felelősök a DISz p<y lilikai oktatásért is. Nem elég csak egyes részfeladatok megoldá­sához, mint — a DISz Petőfi is­kola, propagandistáinak, kiváloga­tásához, vagy a szemináriumi he­lyiségek biztosításához segítséget adni,' hanem, nz ifjúság egész ne­velési tervének megvalósításáért is érezniük Ízeli a leommunisIáknak a felelősséget. Minden pártszerve­zetnek abból kall kiindulnia, hogy a DISz erősítése, megszilár­­dítása, megtisztelő pártépítési fel. adat. Természetesen pártszerveze­teink tokozott segítségadása nem jelentheti azt, hogy a DISz veze­tőségeknek és a DISz szervezet tagjainak már nem kell semmit sem tenniük. A párt irányító és segítő munkája mellett elsősorban az ifjúsági szövetségi vezetőkre hárul a DISz Petőfi iskola szerve­zése és jó működésének biztosí­tása. Alig néhány hét van hátra a Pártoktatás megkezdéséig. Ezt az időt pártbizottságaink és pártve­­ize'-őséigeink gondos, körültekintő munkával használják fel arra, hogy a felkészülést a lehető leg­nagyobb mértékben megjavítsák. És ha sikerül jó előkészület után kezdeni az 1931—55 ős páxtokta­­tási évet. úgy sokkal nagyobb eredményekre számíthatunk, mini amivel az elmú’t pártoktatási évet zártuk. . Hat vagon^yári üzemrész befejezte harmadik negyedéves tervét A szállítógépiizein export kötelezettségét is teljesítette A Wilhelm Picék Vagon- cs Gépgyár dolgozói kemény harcot vívtak, hogy a nehézségek ellené­re is teljesíthessék a havi és egy­ben a harmadik negyedéves ter­vüket. Munkájuk nem is maradi eredménytelenül. A gyáregységek közül tegnap és tegnapelőtt már hat teljesítette a harmadik ne­gyedéves tervet. A hídiizem dolgozói az elsők kö­zött tettek eleget havi tervüknek és egyhen a harmadik negyedéves tervüknek is. Szerdán már mara­déktalanul elvégezték a harma­dik negyedéves tervükben szerep­lő feladataikat. A sztahanovista préskovácsüzemek és a központi szerszám üzem dolgozói is már szerdán teljesítették harmadik ne­gyedévi előirányzatukat. Csü­törtökön isinct újabb gyáregyse­gek tettek eleget kötelezettségük­nek. Ezen a napon a szállítógép­üzem dolgozói is arról számoltak be, hogy a harmadik negyedéves tervüknek és az exporttervüknek is teljes egészében eleget tettek. Ugyancsak tegnap az acélöntődé ge. a vagonosztály és a dar um ö­­az energia karbantartóüzem do'- hely azonban csak a szeptember gozói is befejezték harmadik havi tervét teljesítette, de harraa­­negyedévcs tervüket. dik negyedéves tervében mindkét A gyár két jelentős gyáregyse- üzemben lemaradás mutatkozik. Vetik a búzát a töltéstavai Béke tsz-ben A töltéstavai Béke tsz tagjai úgy módosították a régi köz­mondást, hogy ki korán vet, bőveti arat. Nem is fecsérelik el könnyelműen a drága időt. Már harminc holdon zöldéi az ösziar­­pa. Ebből húsz holdat keresztsor osan vetettek el. Huszonnégy hold rozsot is vetettek Húsz hold búza vetésével végeztek éppen, mikor megjött az esős idő. A szövetkezet vetéstervében $záz hold búza vetése szerepel, Ebből ötven holdat kereszlsorosan vetnek, a ter­melőszövetkezet munkáját nagy mértékben segíti a töltéstavai gép­állomás munkája is. A gépállomás tizenhét hold földön elvégezte a szántást a tavasziak alá. Kilencvennyolc holdon a vetőszántást is ok végezték el, A termelőszövetkezet a nagyobb terméshozam érdekébem arra a földre, melyben az elmúlt esztendőben kalászos volt. holdanként nyolcvan mázsa trágyát hord ki. Jól folyik a* ösz( vélemények betakarítása is. A napokban el­kezdődik a kukoricaszedés. Tíz hold napraforgót már leszedtek, sőt már a szárát is letakaritottúk a földről. A tte hold föld kilencven mázsa napraforgót termett. Nem feledkeznek meg a silózásról sem. Idáig 300 Icőbméter siló­­vaj, gondoskodtak az állatok téli takarmány ellátásáról. A soproni ünnepi hét1 eseményei Október 2-től 10-ig ünnepi hói lesz Sop­ronban, Erre a hétre gazdag műsort ámítot­tuk össze. Jelentős ese­­ni-éiiy '.esz uiár a meg­nyitó napján a sopro­ni állami zeneiskola fenuállásáiÉik százhu­szonötödik évforduló­ja alkalmából megren­dezésre kerü.ő hang­verseny. Október 3-án. vasárnap délután hat órakor o soproni üze­mi fúvószenekarokból alakult központi zene­kar mutatkozik be a Petőfi Színházban, Ok­tóber 4-én a Liszt Fc­­renc-kul tárházban Fal­ler Jenő docens tart előadást „A kétszáz­­éves Brennberglől nap­jaink szénbányászatáig“ címmel. Október 5-én orgonaliangv-orseny lösz az evangélikus tem­plomban Bach müvei­ből. Október 7-én „Rei­meI zenetörténet a sop­roni muzsika tükré­ben“ ciurme; Horváth József zeneiskolai igaz­gató tart előadási. Ugyanezen a napon kerül sor a soproni énekkarok hangverse­nyére. Pénteken' dr Csatkai Endre Koi|,uth-df|is múzeum'gazgató velí­­tettképes előadást tart .,Kétszázéves soproni színészet“ címmel. Há­rom ízben t-irt a Ma­gyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyű­lést az ünnepi hét alatt, amelyen orszá­gunk irodaibb ciciének legjobbjai találkoznak. Október 9-én Beetho­ven hangverseny lesz, amelyen közreműködik Báthg Anna Kossuíh­­díjas kivá.ó művész- Az iám óit korok művészeti alkotásainak bemutatása meKett a nyilvánosság elé kerül az ünnepi hét tórái! Soprou sáros mostani kulturális életó isi Színpadra lép a Pa­mutipar színjátszó cso­portja, Schubert: Há­rom a kislány című daljátéikávar,. Dr Fried­rich Károly vetítettké­pes clöadá-sok soroza­tában mutatja be Sop­ron bel- és külvárosát A Sopronba érkező vendégeket hal állandó káJCUtás: képzőművér szeti, fénykép, bélyeg, színház és zenetörté­neti. bányatörténeti és repui ögépmodell kiál­lítás várja, Október 15-ig elvégzi a vetést az újkéri Zója tsz Az újkéri Zéja termelőszövet­kezetben a esépiée elhúzódása miatt súlyosan elmaradtak az. őszi szántási-vetést munkálatokkal. A ©qüvetktezet tagjai azonban tud­ják, hogy jövőre jó termést esnk akkor várhatnak, ha jól élőké .-vi­telt földbe és idejében vetik el a gabonaféléket. Ezért most minden erővel azon vannak, hogy pótol­ják az eddigi mulasztást és idő­ben tudják elvégezni a munkákat. Ehhez sok segítséget ad a gépál­lomás is. melynek négy erőgépe dolgozik a Zója termelőszövetke­zet földjein. Legelsőnek azokat a földeket készítik el vetés alá, aho­va a gabonafélék kerülnek, bogy jól ülepedett talaj várja a föld­be korülő magot. A Zója termelő­szövetkezet tagsága elhatározta, hogy a kezdeti elmaradás ellené­re úgy dolgoznak, hogy október 15-ig feltétlenül befejezzék az összes gabonafélék vetését. (Dom­bóvári Antal leveléből-) Békebizottsági titkárok tanácskozása Szerdán délután négy órai'cor Győrött, a városi tanács kultúr­termében megbeszélésre jöttek ősz­­sze a nagyüzemek és egyéb válla­latok, hivatalok békebizotlstágai­­nak titkárai, , A tanácskozás résztvevői nagy örömmel fogadták Csápenszki lslvánnét, a városi békebizottság új titlcdrát. Ahogy elmondották, azt várják tőle, hogy komoly se­gítséget nyújt majd a munkájúit­­hoz. l)e nemcsak erre gondoltak a békebizottságok titkárai. Tud­ják azt, hogy a városi bókebizoll­­sáyyal karöltve érhetnek csak. el számottevő eredményeket, ezért az új békebizottsági tillcárt bizto­sították arról: tőlük telhetőén se­gíteni fogják feladatai megoldá­sában. Csápenszki Istvánné tájékoz­tatta a békebizottságok titJoárait a Hazafias Népfront célkitűzései­ről. a tanácsválasztási-ól és egy­úttal megbeszélték, hogyan segít­hetnek a békebizottságak az ezzel kapcsolatos, feladatok elvégzésében. A békebizottságok titkárai isme­rik a béke megvédésénél a népek összefogásának jelentőségéi. Ezért helyeselték a nemzeti összefogás eszméjét és a magyar lörténe­h,önből veit példákkal igazolták, hogy a nemzet sorsára döntő ki­hatású a nemzeti egység megte­remtése. vagy annak hiánya. A városi békebizöttság titkára nagyon helyesen tette, hogy is­mertette a városi békebizöttság munkatervét a békebizottságok tit­kárai elolt. Ezzel lehetőséget adott ahhoz, hogy a tervezetet megvi­tassák és a jelenlévők jó tapaszta­lataikkal kiegészítsék. Érdemes lenne elgondolkozni azon a béke­­bizottságok tWcdrainak, hogy ezt a módszert hogyant alkalmazhat­­nák. Ha ők is készítenének rövid kis tervezetei és azt ismertetnék a békebizöttság tagjai előli, sok­kal jobban be tudnák vonni öltél a békemozgalmi munkába, mert szívesebben harcolnának a békebi­­zottsági tagok saját javaslataik megvalósításáért. Emellett a mun­kájuk is sokkal tervszerűbb, megfontoltabb volna. A megbeszélések legnagyobb ér­deme az volt, hogy a békebizott­ságok titkárai beszámoltak arról, mii oltárnak csinálni aZ elkövet­kező időkben. Ezek a beszámolók arról tanúskodnak, hogy van öt­letük, elképzelésük és igyekeznek a legszélesebb rétegeket bevonni a békemozgalomba. 'A Szerszámgép­gyár és a Győri Gyapjúfonó- cs Szövőgyár békebizottságának tit­kára elmondotta: tavaly jól sikerült békeesteket rendeztek. A tavalyi tapasztalatok felhasználásával idén is műsorral egybekötött bekees­­teltet tartanák. A Vagongyár bé­kebizottságának titlcára ismertet te, hogyan képzelik el egy nagy­szabásúi est megrendezését, ahol nemcsak műsort adnak, hanem az üzem dolgozóival megvitatják a „Vér és korom" című müvet, ame­lyet Fekete Gyula irt városunk munlcásmozgalmáról. A békebizottságok titkárainak tanácskozása igeit hasznos vöd. Ezt megállapíthatjuk abból, hogy a városi békebizöttság jó munka­tervet készített, több értékes ja­vaslat hangzott el, a békebizoll- Ságoknak helyes elgondolásaik vannak és nem feledkeznek meg arról, hogy városunk békemoz­­gahnát szervezetileg is megerősít - sék. Most valóban az a fontos, hogy a szavak tett okká váljanak és a békebizottságok a nemzetkö­zi helyzet ismertetése melleit, va­rosunkban mind több dolgozót von­janak be c.z életért, „ béke meg­védéséért folytatott küzdelembe. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék