Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1954. október (10. évfolyam, 233-259. szám)

1954-10-01 / 233. szám

rifcAti mo­erAnJAt eorssviftTfrrr X. évfolyam, 233. szám, 1934. október 1. péntek. Ara­bo fillér R­ SOPRON/AEOYH BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA I pártoktatási év küszöbén A propagandisták m­ár meg­­kezdték és néhány hét romivá az alsófoktú szemináriumok hallga­tói is hozzáfognak az 1954—55-ös pártoktatási­­év feladatainak vég­rehajtásához. A mi megyénkben is ezrek fognak megismerkedni a győzelem ideológiájával és ezrek fogják növelni marxista-leninista tudásukat. Ebből következik, hogy a politikai oktatás nagyjelentősé­­gű­ pártépítési feladat, mely gon­dos előkészítő munkát igényel. És bár pártszervezeteink többsége már a nyár folyamán kiválogatta a propagandistákat és a külön­böző szemináriumok hallgatóit, mégis nem árt újra elővenni a pártoktatási tervet és felülvizs­gálni eddigi munkánkat. Megtörténhetett, hogy a nyári előkészítés sorain egyik, vagy másik leendő politikai iskolai hall­gatóval nem elég alaposan beszél­ték meg a marxizmus leniniarius tanulmányozásának jelentőségét. Más szervezethez ú­j párttagok ér­kezhettek, akikkel ugyancsak meg kell beszélni a tanulás jelentősé­gét. Az alapszervi pártvezetőségek, ha meg akarják előzni a pártok­tatásban előfordulható hibákat, akkor október első heteiben még" egyszer körültekintően vizsgálják meg, mit is tehetnek a sikeres oktatás érdekében. Nagy feladat hárul a párt-vég­­rehajtóbizottságokra is, amelyek jó ellenőrző és nevelő munkával igen hasznos munkát végezhetnek. A Győri Járási Párt-végrehajtó­­bizottság tagjai jó szolgálatot tesznek a Táp községi pártvezető­­ségnek, ám megmagyarázzák, hogy a tanulás sutbadobása lemondás az előrelátásról. Meg kell értenie a tápi párt­vezet­őségnek is, hogy sikeres, jó munkát csakis tudá­suk gyarapítása útján végezhet­­nek. „Sarkigazságnak kell elismer­ni — tanítja Sztálin elvtárs —, hogy mennél magasabb az állami és pártmunka bármely terviben működő funkcionáriusaink politi­kai színvonala és marxista leni­nista tudata, annál magasabbren­­dű és termékenyebb maga ez a munka, annál hatékonyabbak a munka eredményei és — megfor­dítva — mennél alacsonyabb a funkcionáriusok politikai színvo­nala és marxista-leninista tudata, annál valószínűbbek a bajok és kudarcok a munkában. . E sztálini szavakat nagyon hasznos volna a gyúrói pár­ttit­­kárnak, Anda elvtársnak is meg­szívlelni, akit­ nem képe­zi magát és azt sem tudja, hogy ez évben a párt ill. kongresszusának anya­­gát tanulják , a pártoktatásban résztvevő elv­társ­ak. Márpedig, ahol a párttitkár elhanyagolja a saját rrtaga képzését, rossz példát mutat, ott az egész pártszervezet politikai oktatása forog veszély­ben. A jó szervezeti előkészület — a hallgatók kiválogatása, a sze­mináriumi helyiségek biztosítása —, csak egyik feltétele a sikeres pártoktatásnak. A másik legfon­tosabb feltétel a jó propagandista­­munka. A propagandista a párt­­oktatás vezetője, a szeminárium központi alapja. Propagandistáink tö­bbsége felismerve ennek jelentő­ségét, lelkiismeretesen készül a feladatok végzéséire. Sulim Gyu­­láné kiányi igazgató-tanító pro­pagandista, már a kongresszus egész anyagárral megismerkedett és azt tanulás közben ki is jegy­zetelte. Sarródon — ahol az okta­tást gondosan készítik elő — B Bö­­decs Ottó propagandista, tanulás közben hallgatóival is erősíti kap­csolatát. Ezzel Bödecs elvtárs elérte azt, hogy hallgatói a béke­kölcsön agitációban is sikerrel vettek részt. A felelősséget teljes mértékben érző propagandisták mellett akad­nak olyanok is, akik Pató Pál módon gondol­kodnak. Elhanya­golják saját maguk képzését, egyik napról a másik napra, egyik hétről a másik hétre halasztják a kongresszusi anyag egyes részei­nek feldolgozását. Az ilyen pro­­pagandistát figyelmeztetni kell ar­ra, hogy megtisztelő megbízatá­sát csak felelősségteljes, szorgal­mas munkával tudja elvégezni. A pártoktatónak meg kell vi­lágítania az elmélet és gyakorlat egységét is. Ugyanakkor a pro­pagandista közreműködésével a szemináriumi hallgatónak a min­dennapi gyakorlati feladatokat — a tanulás segítségével — sikere­sebben kell elvégeznie. A propagandisták igen fontos feladata a kommunista nevelés, a párt azt várja propagandistáitól, hogy ezorgalm­ukkal, tudásukkal és jó példamutatásukkal a rájuk­bízott elvtársak mind nagyobb mértékben ismerkedjenek meg az­zal, hogy miként is kell visel­kednie a kommunistának. A jó propagandista segítségével a sze­minárium hallgatóinak körében növekszik a párt iránti szeretet, a­ haza iránti hűség, növekszik az áldozatkészség, az ellenség el­leni elszánt harci akarat. Ahhoz azonban, hogy a propagandista e feladatát teljesíteni tudja, minde­nekelőtt neki is tanulnia kell, növelnie kell marxista-leninista is­­­mereteit. A pártszerminárium sikeres elő­készítése mellett pártszervezeteink­nek a DISz politikai iskolák szer­vezéséhez is messzemenő segítséget kell adniok. A városi, üzemi,­ fa­lusi, termelőszövetkezeti, gépállo­mási és állami gazdasági párt­­szervezetek felelősek a DISz p­u­lilikai oktatásért is. Nem elég csak egyes részfeladatok megoldá­sához, mint­­ a DISz Petőfi is­kola, propagandistáinak, kiváloga­tásához, vagy a szemináriumi he­lyiségek biztosításához segítséget adni,­ hanem, az ifjúság egész ne­velési tervének megvalósításáért is érezniük ezek­ a k­ommunistáknak a felelősséget. Minden pártszerve­zetnek abból kell kiindulnia, hogy a DISz erősítése, megszilár­­dítása, megtisztelő pártépítési fel­­adat. Természetesen pártszerveze­teink fokozott segítségadása nem jelentheti azt, hogy a DISz veze­tőségeknek és a DISz szervezet tagjainak már nem kell semmit sem tenniük. A párt irányító és segítő munkája mellett elsősorban az ifjúsági szövetségi vezetőkre hárul a DISz Petőfi iskola szerve­zése és jó működésének biztosí­tása. Alig néhány hét van hátra a Pártoktatás megkezdéséig. Ezt az időt pártbizottságaink és pártve­­­zet­ősé­geink gondos, körültekintő munkával használják fel arra, hogy a felkészülést a lehető leg­nagyobb mértékben megjavítsák. És ha sikerül jó előkészület után kezdeni az 1931—55 ös pártokta­­tási évet, úgy sokkal nagyobb eredményekre számíthatunk, mint amivel az elmúlt pártoktatási évet zártuk. . ­_______________________| Hat vagongyári üzemrész befejezte harmadik negyedéves tervét A szállítógépü­zem­ export kötelezettségét is teljesítette A Wilhelm Picck Vagon- és Gépgyár dolgozói kemény harcot vívtak, hogy a nehézségek ellené­re is teljesíthessék a havi és egy­ben a harmadik negyedéves ter­vüket. Munkájuk nem is maradt eredménytelenül. A gyáregységek közül tegnap és tegnapelőtt már hat teljesítette a harmadik ne­gyedéves tervet. A hídü­zem dolgozói az elsők kö­zött tettek eleget havi tervüknek és egyben a harmadik negyedéves tervüknek is. Szerdán már mara­déktalanul elvégezték a harma­dik negyedéves tervükben szerep­lő feladataikat. A sztahanovista préskovácsüzemek és a központi szerszám­üzem dolgozói is már szerdán teljesítették harmadik ne­gyedévi előirányzatukat. Csü­törtökön ism­ét újabb gyáregysé­gek tettek eleget kötelezettségük­nek. Ezen a napon a szállítógép­üzem dolgozói is arról számoltak be, hogy a harmadik negyedéves tervüknek és az exporttervüknek is teljes egészében eleget tettek. Ugyancsak tegnap az acélöntődé­ke, a vagonosztály és a dar­um ,­­az energia karbantartó üzem­lő­­­hely azonban csak a szeptember gázói is befejezték harmadik havi tervét teljesítette, de hátran­­negyedéves tervüket. dik negyedéves tervében mindkét A gyár két jelentős gyáregyse- üzemben lemaradás mutatkozik. Vetik a búzát a töltéstavai Béke tsz-ben A töltéstavai Béke tsz tagjai úgy módosították a régi köz­mondást, hogy ki korán vet, beveti arat. Nem is fecsérelik el könnyelműen a drága időt. Már harminc holdon zöldel az ősztal­­pa. Ebből húsz holdat keresztsor­osan vetettek el. Huszonnégy hold rozsot is vetettek Húsz hold búza vetésével végeztek éppen, mikor megjött az esős idő. A szövetkezet vetéstervében száz hold búza vetése szerepel. Ebből ötven holdat keresztsorosan vetnek, a ter­melőszövetkezet munkáját nagy mértékben segíti a töltéstavas gép­állomás munkája is. A gépállomás tizenhét hold földön elvégezte a szántást a tavasziak alá. Kilencvennyolc holdon a vetőszántást is ők végezték el. A termelőszövetkezet a nagyobb terméshozam érdekében arra a földre, melyben az elmúlt esztendőben kalászos volt, holdanként nyolcvan mázsa trágyát hord ki. Jól folyik a k­ész­­vélemények betakarítása is. A napokban el­kezdődik a kukoricaszedés. Tíz hold napraforgót már leszedtek, sőt már a szárát is letakarították a földről. A tíz hold föld kilencven mázsa napraforgót termett. Nem feledkeznek meg a silózásról sem. Idáig 300 s­öbméter siló­­val, gondoskodtak az állatok téli takarmány ellátásáról. A soproni ünnepi heti eseményei Október 2-től 10-ig ünnepi hét lesz Sop­ronban. Erre a hétre gazdag műsort ámítot­tak össze. Jelentős ese­­m­­én­y l­esz a már a meg­nyitó napján a sopro­ni állami zeneiskola fennállásánaik százhu­szonötödik évforduló­ja alkalmából megren­dezésre kerülő hang­verseny. Október 3-án, vasárnap délután hat órakor a soproni üze­mi fúvószenekarokból alakult központi zene­kar mutatkozik be a Petőfi Színházban. Ok­tóber 4-én a Liszt Fe­­renc-kul­túrházban Fal­ler Jenő docens tart előadást „A kétszáz­­éves Brennbergtől nap­jaink szénbányászatáig“ címmel. Október 5-én orgonah­angv­erseny lesz az evangélikus tem­plomban Bach művei­ből. Október 7-én „Rei­mer zenetörténet a sop­roni muzsika tükré­ben“ c­urme, Horváth József zeneiskolai igaz­gató tart előadást. Ugyanezen a napon kerül sor a soproni énekkarok hangverse­nyére. Pénteken­ dr Csatkai Endre Kosssuth-díjis múzeumigazgató vetí­­tettképes előadást tart ,,Kétszázéves soproni színészet“ címmel. Há­rom ízben t­­rt a Ma­gyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyű­lést az ünnepi hét alatt, amelyen orszá­gunk irodaibb életének legjobbjai találkoznak. Október 9-én Beetho­ven hangverseny lesz, amelyen közreműködik Báthy Anna Kossuth­­díjas kiváló művész- Az iám­óti korok művészeti alkotásainak bemutatása mellett a nyilvánosság elé kerül az ünnepi hét tórás! Sopron sáros mostani kulturális élete is. Színpadra lép a Pa­mutipar színjátszó cso­portja, Schubert: Há­rom a kislány című daljáté­kával,. Dr Fried­rich Károly vetítettké­pes előadá­sok soroza­tában mutatja be Sop­ron bel- és külvárosát A Sopronba érkező vendégeket hal állandó kurtatás: képzőművé­­szeti, fénykép, bélyeg, színház és zenetörté­neti, bányatörténeti és repül­őgépmodell kiál­lítás várja. Október 15-ig elvégzi a vetést az újkéri Zéja tsz Az újkéri Zéja termelőszövet­kezetben a cséplée elhúzódása miatt súlyosan elmaradtak az­ őszi szántási-vetési munkálatokkal. A szövetk­ezet tagjai azonban tud­ják, hogy jövőre jó termést csak akkor várhatnak, ha jól élőké ,­vi­telt földbe és idejében vetik el a gabonaféléket. Ezért most minden erővel azon vannak, hogy pótol­ják az eddigi mulasztást és idő­ben tudják elvégezni a munkákat. Ehhez sok segítséget ad a gépál­lomás is, melynek négy erőgépe dolgozik a Zala termelőszövetke­zet földjein. Legelsőnek azokat a földeket készítik el vetés alá, aho­va a gabonafélék kerülnek, hogy jól ülepedett talaj várja a föld­be kerülő magot. A Zala termelő­szövetkezet tagsága elhatározta, hogy a kezdeti elmaradás ellené­re úgy dolgoznak, hogy október 15-ig feltétlenül befejezzék az összes gabonafélék vetését. (Dom­bóvári Antal leveléből­) Békebizottsági titkárok tanácskozása Szerdán délután négy órak­­or Győrött, a városi tanács kultúr­termében megbeszélésre jöttek ösz­­sze a nagyüzemek és egyéb válla­latok, hivatalok békebizotts­ágai­­nak titkárai, . A tanácskozás résztvevői nagy örömmel fogadták Csupenszki Istvánnét, a városi békebizottság új titk­árát. Ahogy elmondották, azt várják tőle, hogy komoly se­gítséget nyújt majd a munkájait­­hoz, d­e nemcsak erre gondoltak a békebizottságok titkárai. Tud­ják azt, hogy a városi békebizott­­sággal karöltve érhetnek csak­ el számottevő eredményeket, ezért az új békebizottsági titk­árt bizto­sították arról: tőlük telhetően se­gíteni fogják feladatai megoldá­sában. Csupenszki Istvánné tájékoz­tatta a békebizottságok titkkárait a Hazafias Népfront célkitűzései­ről, a tanácsválasztásr­ól és egy­úttal megbeszélték, hogyan segít­hetnek a békebizottságok az ezzel kapcsolatos, feladatok elvégzésében. A békebizottságok titkárai isme­rik a béke megvédésénél a népek összefogásának jelentőségét. Ezért helyeselték a nemzeti összefogás eszméjét és a magyar történe­lm önből vett példákkal igazolták, hogy a nemzet sorsára döntő ki­hatású a nemzeti egység megte­remtése, vagy annak hiánya. A városi békebizottság titkára nagyon helyesen tette, hogy is­mertette a városi békebizottság munkatervét a békebizottságok tit­kárai előtt. Ezzel lehetőséget adott ahhoz, hogy a tervezetet megvi­tassák és a jelenlévők jó tapaszta­lataikkal kiegészítsék. Érdemes lenne elgondolkozni azon a béke­­bizottságok t­ndjainak, hogy ezt a módszert hogyan­ alkalmazhat­­nák. Ha ők is készítenének rövid kis tervezetet és azt ismertetnék a békebizottság tagjai előtt, sok­kal jobban be tudnák vonni ők­et a békemozgalmi munkába, mert szívesebben harcolnának a békebi­­zottsági tagok saját javaslataik megvalósításáért. Emellett a mun­kájuk is sokkal tervszerűbb, megfontoltabb volna. A megbeszélések legnagyobb ér­deme az volt, hogy a békebizott­ságok titkárai beszámoltak arról, mit ak­arnak csinálni az elkövet­kező időkben. Ezek a beszámolók arról tanúskodnak, hogy van öt­letük, elképzelésük és igyekeznek a legszélesebb rétegeket bevonni a békemozgalomba.­­A Szerszámgép­gyár és a Győri Gyapjúfonó- és Szövőgyár békebizottságának tit­kára elmondotta: tavaly jól sikerült békeesteket rendeztek. A tavalyi tapasztalatok felhasználásával idén is műsorral egybekötött békees­­tek­et tartanak. A Vagongyár bé­kebizottságának titk­ára ismertet­te, hogyan képzelik el egy nagy­szabásúi est megrendezését, ahol nemcsak műsort adnak, hanem az üzem dolgozóival megvitatják a „Vér és korom" című művet, ame­lyet Fekete Gyula írt városunk munk­ásmozgalmáról. A békebizottságok titkárainak tanácskozása igent hasznos véd. Ezt megállapíthatjuk abból, hogy a városi békebizottság jó munka­tervet készített, több értékes ja­vaslat hangzott el, a békebizott- ságoknak helyes elgondolásaik vannak és nem feledkeznek meg arról, hogy városunk békemoz­­galmát szervezetileg is megerősít­­­sék. Most valóban az a fontos, hogy a szavak tett okká váljanak és a békebizottságok a nemzetkö­zi helyzet ismertetése mellett, vá­rosunkban mind több dolgozót von­janak be a­z életért, a béke meg­védéséért folytatott küzdelembe. ■ --------------------­ A hasa javára, a magad hasznára jegyezz békekölcsönt !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék