Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-10-29 / 35. szám

—­­ *94 szaki rész, mellyen a’ régi templom omladékai látszanak. Lakosai a­ Körös vize áradásai miatt elhagyták, és Endrődre szállván a­ Tótokból Magyarokká váltak. — Fél-Halom legelőnek, rétnek és kenderes földeknek szolgál. A’ földnek természeti mivolta igen alkalmatos a’ gabona termesz­­tésre , mert agyagból és fekete homokból áll. A’ helységhez közel nagy részént agyag , azért a’ tégla égetésre igen alkalmatos. Földeiket régen­­ten szerte széjjel bírták a’ Lakosok, de Jósef Tsászár alatt lett Mérés alkalmatosságával kinek kinek a’ földek eggyütt adattak ki minden te­lekben, így a’ munkálás könnyebb , és kevesebb időt kíván. A’ Jobb­ágyi helyek háromféle földből állanak , ugymint 64, 66­­ és 63 holdból. (­ 1000 - öl) Azaz, első, második, és harmadik rendbéliek a’ föld jóságához képest. A Mező Berény Jobbágy Helyek az első rendbéliek. Mivel a’ Helységnek népességéhez, és a’ Lakosok iparkodásához ké­pest kevés a’ föld, még két Pusztát bír a’ község, ugymint: Kis-Ka­­muth , melly Méltóságos Wenkheim Báró Urnak jószága, és Bél-Me­­gyer, mellynek nagyobb része is ugyan azon Uraságé. Az első pusztán 1373 holdat, a’ másikon 3264 holdat bérlett ki. Termesztenek a’ Lakosok 1) Búzát mellyet a’ Nagy Várad! Sütők különösen kedvellenek. 2) Árpát és Zabot 3) Kukoriczát mellyel nagy Sereg disznókat hizlalnak. 4) Krumplit, mellyel az itt való Német La­kosok a’ Szomszéd helységeknek is s­zolgálnak* 3) Bort, melly az Oroszházi után a’ Vármegyéban leg jobb , de az helység szükségeire sem elegendő noha Lakosaink a’ szomszéd szőllőhegyekben is sokat bírnak. Fél esztendeig a’ község árúitatja a’ bort. 6) Káposzta igen ke­vés. Szükségre valót Szeghalom, és üleki ád. 7) Barom tartás nem nagy mert kevés a­ legelő sok a’ juh és a­ többi marha. 8) Halásza­­tunk is vagyon a* Körösben, hol rákot, pontyokat, tsukákat fogdos* nak a’ Lakosok , és szárítva az Oláhoknak eladják. 9) Méh tartás szé­­pen gyarapodott már húsz esztendötől fogva; mert méz, és viaszért némelly Lakosok 300 forintot is beves­znek esztendőnkent. A’ méh tar­tás igen együgyű ; mert ha a­ méhek eggyütt helyt felették a’­virágo­kat más helyre hordják kotsin a’kasokat gondos Gazdáik. 10) Faja épen nintsen helségünknek , hanem tsak tűzre való. — Híz vagyon 964, melly az Uraságnak adózik ; szabad ház pedig, vagy az Uraság épülete 31. Ezekbe számláltatnak a’ Templomok és Iskola házak is.­­

Next