Hazai Tudósítások, 1807. 1. félév (1-51. szám)

1807-01-24 / 7. szám

esztendőbéli Ország Gyűlésén történt mellének ditséretei, és a’ véle szolgált katonaság áldása örökös ditsőségére fog szolgálni. Minekután­­na a’ Hadi Tisztségekben megöszűlt volna , Győrött nyugodalomra lé­pett. Ott tsendes életét a’ jó és nemes szívnek tselekedeteivel az irgal­massággal , tette emlékezetessé. A’ szíves nyájasság, barátságos társal­­kodás , minden jótéteményre való készség Ötét nagyon kedveltette, és valamint az ellenség előtt mutatott bátorsága, nagy Hadi talentumai, szoros fenyétek Ötét katonaságában nagynak mutatták , úgy a’ házi tsen­­des erköltsök mint embert tiszteletre méltóvá tették. Élete párja vólt Gróf Althan Franczka, a’ki gyermekeivel együ­tt a’ jóságos tselekedetekben véle osztozott, mellyekért Győr városa őket ál­dani meg nem szűnik. Ezen Ősz Vitéz 19-dik Decem, i8°6* a’ Mélt Wilt Jósef Győri Püspök Úr beszentelése után nagy sokaságnak, és Rustenberg, ’3 Gyalay Regementek Osztályainak hal­otti tisztelete mellett a’ közönséges temető helyben eltakarhatott, —­ DIÓS GYŐR , 12. Jan. Tegnap meghalt Komlósi Izdenczi Antal Kir. Tanátsos Urezen Kama­ra Uradalomnak Praefectusa. Sok esztendőkig, és dítséretesen folytat­ta hivatalát. Valamint a’ Fels. Kamarának haszna mindenkor fó czélja volt intézeteinek, és hivatalbéli foglalatosságait ezzel kü­lömböztette , úgy hivatalán kívül a’ barátságos társalkodás és emberség kellemetessé tette. Nemcsak háza nyitva volt mindig a’ Jövevénynek, hanem aszta­­la is készen várta a’ Vendéget. Illy derék Tiszt, illy emberséges Em­ber meg érdemli valóban , hogy maradékaiban is tis­zteltessék , megju­­talmaztassék. Élt 65 esztendőt. RÖVID TUDÓSÍTÁSOK. Nagy környekülést éreznek a’ Nemzetek, ha az Igazság szolgál­­tatása együgyübbé tétetik. Ezt a’ Törvénykedésnek rendje és a’ Perek meghatározása viszi végbe. Illy rendszabást látott Franczia Ország ióöz­ dikben, melly egész a’ Közönséges Támadásig tartott. Most újesz­­tendő naptól fogva az új Törvényrend hozattatott be egész Fr. Ország­­ban. Vallyon a’ mi mos­tani és régi Törvénykezésünkkel, vagy Jósef Tsászártól behozattatott Törvényrendet miben egyez meg ? Az Igaz­ság egy az egesz világon, tsak a’ Törvények a’ tartományokhoz képest

Next