Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1817. 1. félév (1-52. szám)

1817-04-02 / 27. szám

HAZAI S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. ___________________(27_2______________________ Pesten, Szerdán , Szent - György- Hava­s­ ik napján 1817. Mahomed fegyver, vallás, és törvény által egyesítette* az A­­rabs népeket. Ők minekutánna a’fanatismussokat az idő megtik­kasztotta , áltudományokat kezdek­ megízlelni, ’s a’ világ há­rom részében az­ uralkodásra felkapván a’ hódítás tüzet mérsé­kelni. Cond­orcet, MAGYAR, ÉS ERDÉLY­­ORSZÁG­• estre ma meg érkezett Béts­­ből Alexander Ur, ama híres hasból beszálló ifjú, a’ ki Párisi születés, ’s gyenge korától fogva ezen különös mesterséget gyako­rolja. Minekutánna hazájában , ’s Német és Bárkus Országban rit­ka gyakorlatosságát sok fö Urasá­­gok , és a’ nagy Tarosok közönsé­geik előtt különös álmélkodások­­ra megbizonyította volna , kész mind Pesten mind Budán,fo Ura­­ságok házaiknál bámulásra méltó talentumát mutogatni , mellyről Metternich Ministertől , Schwar­­tzenberg­igtől , Severoli Kardi­­náltól, és a’ Bétsi Orvosi kartól jeles ajánló levelei vannak. Lar­kik a’ Magyar Királynál, és. Bihar Vármegyéből lővén Szombaton érkezett Pestre, s itt nyugodalom napot tartott а’ Коm­burg Herczeg Ukránus Regement­je , melly s Bérshe udvarlásra va­gyon rendeltetve. (1817. Első Fétesztendő)' . Szalczburgban a’ és Hessen- Homburg Huszár Rgmnek Osztálya különös fényességgel ünnepelte Sz. Jósefnapját, mint Méltóságos Ba­­rcó S­i­m­o­n­y­i Jóse­f Ezredes Ka­pitányának neve napját. Előtte vak f­estve a’ szép Kaszárnyának mind a’ két kapui ki valának díszesen világosítva , 's egyikem ezen hazafius buzgósá­gnak kifejem­zése fényeskedett Valamint Árpádot, Hunyadit,­­és Zrínyit. Kedvelték Magyarok hajdani Vezérit. Mi sem tse­ké­l­y ebben az Jósef Simonyit, Ki vitézül, szokta vezetni E­zredit. NAGY BRITTANNIA, és HIBERNIA Ezen hónap 3-dikán Dublin-­ ban Sir Thomas Esmonde elöl ülé­se­ alatt a’ Catholica közönséges Commissionak egy népes gyűlése tartatott, mellyben O Connes Ur , tüzes ellenmondás után Tiszt. Ri­chard Hayes Urnak a’ Hiberniai Catholicusok Rómában lévő De­­putatusának Aeneas M'Donnel Úr­hoz szólló hoszszú írását, felolvas­ta. Ezen írás, melly a’ Vetónak.

Next