Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1821. 2. félév (1-51. szám)

1821-08-25 / 16. szám

— 125 — Nagysága a' Fő Ispányi Helytartó Ur szállására felment, megjelen­tek tiszteletére a’ szomszéd Bor­sod , Abaúj, Sáros, Bereg,Ung­­vár , Zabolts és Vármegyéknek számos Deputátiói , és egyenként a’ Fő Kormányozó Urat ékes be­szédekkel köszöntötték , mellyek­­re, valamint az út közben tett kö­szöntésekre is , a’ Méltóságos Ur helyessen alkalmaztatott Magyar beszédekkel felelt. — Más nap a’ gyűlésnek ideje elközelgetvén , először a’ Sz. Lélek segíttségül hívására a fő templomba mentt az egész gyülekezet , ’s onnan visz­­sza térvén , a' beiktató ülés­­ Fel­ségének kegyelmes kinevező De­­cretumának felolvasásával kezdő­dött, a’ melly után mindjárt a' Fő Kormányozó Ur­­ M Nagysága kezdett szóllani, és egész méltó­sággal, fontos értelmű kifejezések­kel, és ékes Magyarsággal foly­tatta beszédét, mellynek hatha­tóssága annyira érdeklette az egész Nemes gyülekezetét, hogy több­szöri ,,Éljen“ kiáltások, és tap­solások félben szakasztanák, és végezetekor köz óhajtással annak kinyomtattatását kikérnék. Erre a’ Nemes Vármegye nevében a’ fellyebb tisztelt Királyi Tanátsos Első V. Ispány Ur jelessen felelt, továbbá pedig a’ Tisztviselők ne­­vében Tekint. Szirmay Ádám he Nótárius Ur, ékes beszédet mon­dott, így nagy örvendezések, és éljen kiáltások között befejezte­tett ezen ülés , mellyel mindjárt követelü a­ Nemes Felkelő Sereg tiszteletére állíttatott Emlék-Jel­nek felszentelése ’s felnyittatása, a’ mellynél mintegy 580 Nemes Lovagok kiállíttatván T. T. Kan­dó Gábor Oberster Urnak vezér­lése alatt. Midőn az egész Nemes­ség a' díszes alkotmányhoz érke­ze fennek leírását már a’ 6-ik szám alatt lé­vő Le­vel­ünkben közl­öt­tűk­, Тек Szirmay Ádám Fő Nótárius Ur igen alkalmatos és tsínos be­szédet mondott, mellyre fellyebb tiszteltt Oberster Ur feleltt meg, így többszöri öröm kiáltások kö­zött ezen ünneplés is elvégződ­vén következett a’ víg vendégség, melly három felé tartott, úgy mint a’ és Vármegye Palotájában, a­ hol a’ Méltóságos Fő Kormá­nyozó Ur mintegy 150 személyt gazdag ebéddel fogadott; ezen kí­vül levél­­­szín alatt mintegy 500 személy, és külön a’ felkelő Lo­vagok a’ és Vármegye által ven­­dégeltettek meg. Estve a’Várme­gye Háza ’s több nagyobb épüle­tek ki voltak világosítva, 's az öröm napot tánczos mulattság rekesz­tette be. A U S T R I A, Ő Tsászári Kir. Felsége fon­tolóra vévén azt, hogy a’Szép Mes­terségeknek gyarapításokra , és a’ Mesteri igyekezetek megjutalmaz­­ására legalkalmatosabb volna, ha a’ Képző Mesterségek művei­nek adására és verésére bizonyos egybegyűjtő hely rendeltetnék " azt méltóztatott végezni , hogy a’ “ X *

Next