Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1823. 2. félév (1-52. szám)

1823-08-13 / 13. szám

— 99 Ur, Fő Szolga-Biró ranggal ; Nagy Szombatikban Christo­f­f­y László Ur , Al-Szolga-J Biró ranggal; Bazin­­ban T­h­e­b­e­r­y Ferencz, Al-Szolga- Biró ranggal. — Egyébb hivatalbe­­liek, úgy mint: az Orvosok, Seb- Orvosok, Inzsen­érek, Vármegye Udvar Bírája, a’ Fő Ispány Ur Ő Excellentiája által megerősíttettek. PORTUGALLIA. Gróf Fal­méla külső Minis­­ternek , a’ Portugalliai Követekhez­­ botsátott kerülő levelében a’ töb­bek között ezen nevezetes kifejezé­sek találtatnak : „Ő Felsége a’Király visszaál­­líttatván az ő hatalmával való sza­­bad élésbe, és azon hatalommal felruháztatván , mellyet neki az ő alattvalóinak szeretete , és az ő er­­költseiben helyheztetett köz bizo­dalma ad, elvégezte magában, hogy a’ Portugalliai hívséget, a' legne­mesebb , és leg tartandóbb juta­lommal fogja meg ajándékozni. Ő a’ Nemzetnek Fő Törvény Levelet akar adni, melly a' Törvények u­­ralkodását, és a’ népnek boldogsá­gát, a’ Thrónusnak méltóságával, és erősségével eggyesíttse , ’s a’ Pol­gároknak jussait olly bátorságba helyheztesse , hogy egyszer'smind gondos elő­­ látással mind önkényü­s hatalmat, mind a’ revolutionális­­ Anarchiát­­kikerülje. A’ Királynak­ akaratja az, hogy ezen polgári Főj Törvény levél, miként tsak lehet­­ séges lészen , elkészíttessék , és ki-­ hírdettessék, ’s a’ mennyire lehet-­ -séges, az Országnak régi Törvén­yein épüljön, úgy mindazáltal, hogy az időnek mostani lelkét, és más Constitutionális Európai Státusok­nak Intézeteiket mindenkor szeme előtt viselje.“ SPANYOL ORSZÁG. A’ Moniteur Korunnai le­velekből jelenti, hogy ezen várost a’ Franczia seregek Jul.­i5 és 10- kán hathatósan megtámadták, és­­ ugyan az első nap Wilson Au­g­­lus Generális, a’ ki a’ Nemzetek szabadsága eránt való bunyóságból, először Portugalliába ment, de ott kedvetlenül fogadtatott; utóbb pe­dig 3 Adjutánsokkal Qui­roga Ge­nerálisnak ajánlotta szolgálatját a’ Spanyol Constcitatió oltalmazására, részt vett az ütközetben , és czomb­­ja puska lövés által megsebesítte­­tett; Ligth Chester, az ő Adju­tánsa pedig halálos sebet kapott.— Az a’ hír volt, hogy Ferrol vár, és kikötő hely Jul. 15-ikén Capitula­­tio mellett kapuit megnyitotta. — Mór illő Generális Szánt-Jágón keresztül Vigóba törekedett. A’ Journal des Debats Julius le­ ki levelet közöl Korunná­­ból e’képpen : ,, A’ Franczia ármáda tegnap jelent meg ezen város előtt, és min­den Spanyol külsőbb állásokat,m­el­­lyeken mintegy 2000 katonák vol­tak őrizeten , olly hathatósan meg­támadta, hogy azokat kéntelennít­­tené a’ vár bástyáiról lövöldöző á­­gyúknak oltalma alá venni magat

Next