Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1824. 2. félév (1-52. szám)

1824-07-10 / 3. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓ­S­ITÁS DR _____________(3.) ' 1 — 1 ' ' ■———'~33S*- —-----------­ Pesten, Szombaton, Szent Jakab Hava 10-dik napján 182/». Pozsonyban a’ Tek. Ns. Vár­megye köz­gyűlésében Jun. 30-án előterjesztetett, hogy Ó Tsász. Kir. Felsége Tek. Olgyai O­l­g­y a­y ’Sig­mond Urat, ezen Nemes Vgyének Vice - Ispánnyát, a’ Nagy-Szombati Dunán­­ innen lévő Kerületi Tör­vényes Tábla Assessorává nevez­ni méltóztatott. Ennek következésé­ben Gróf P­á­­­f­f­y Leopold Ő Ex­cel­­entiája , Nemes Pozsony Várme­gyének Fő Ispánnya, ideiglen Te­­kintetes Kis-Jókai Takáts Gás­pár Urat,eddig vólt Fő Nótáriust, méltóztatott Vice - Ispánnyá nevez­ni; az ő helyébe pedig Fő Nótárius­sá Galanthai Fekete Ferencz U­­rat, a’ ki eddig Első Vice-Nótárius volt; ennek helyébe Nyéki Németh János Urat. — Hasonlóképpen, mi­vel a’ külső Járásban Thebery Ur meghalt, helyette Vice Szolga- Biróvá , Fő Szolga-Birói titulussal Marsovszky Kamil Urat, vala­mint a’ Hegyen túl lévő Járásban M­otesiczky István Urat betsü­­letbeli Fő Szolga-Bíróvá. — Archi­x P­ó k h á l ó. Mesterséges ugyan, de erőtlen munka. Az illyen Lágy szövevényen túl lát szemed, ér az erőd. Nemde nem illy szövevény tsalatott elmének az útja. Látszik, hogy valami, bár tsupa semmi leszen. MAGYAR és ERDÉLY ORSZÁG. m­­inekutánna­k Tsászári Királyi Felsége Nagy Méltóságú Gróf Dé­­nesfalvi Cziráky Antal Urat, a’ Nagy Méltós. Kir. Magyar Udvari Kamarának Vice-Praesessét, Szent István Apostoli Magyar Király Ren­dének Commendatorává, és Mél­­tóságos Szőgyényi ’Sigmond U­­rat, a’ Méltóságos Királyi Törvé­nyes Táblának Elölállőjét ugyan azon Rendnek Vitézévé kegyelme­sen ki nevezni méltóztatott volna.­­ Tsászári Királyi Fő Herczegsége az Ország Nándor-Ispánnya, kü­lönös Királyi megbízás mellett Bu­dán a’ Királyi várban a’ folyó eszt. Junius 27-dikén azon jeles Rend többi tagjainak jelenlétében, az új tagokat szokott mód szerént feles­küdhetvén, ünnepi szertartással ne­kik Ó Tsász. Kir. Felségének nevé­ben a’ Rendnek jegyeit által adni méltóztatott. (Második Félesztendő 1824*)

Next