Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1825. január-június (1-52. szám)

1825-04-02 / 27. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. (27.) Pesten, Szombaton Sz. György Hava 2-dik napján 1825. A’ Félénk. Mit tud, ’s mit nem tud , mind egy kép’ tartja veszélynek . Ejji homály neki rossz, rossz neki nappali fény. Mindenben rosszat képzel, noha benne vagyon,tsak, Félni mitől mindég kellene : gyáva esze. .. MAGYAR és ERD­ÉLY ORSZÁG. Tsászári Királyi Felsége a’Ne­mes Nagy-Váradi Káptalanhoz Fő Tisztelendő D­o­b­a­y Márton Urat, Vaskohi Plébánust, és Belényesi Kerület Al - Esperestjét; Fő Tisztel. Kritsfalusy Ferencz Urat , En­drődi Plébánust ’s ugyan azon Ke­rület Al-Esperestjét; Fő Tisztelen­­dő L­e­e­ff­­­e­r János Urat, Várad- Olaszi Plébánust, és Berettyói Ke­rület Al-Esperestjét; Fő Tisztelen­dő R­ó­z­s­a Ferencz Urat, Székely­­h­idi Plébánust, és Érmelléki Ke­rület Al-Esperestjét— tiszteletbeli kanonokokká nevezni kegyelmesen méltóztatott. Ezen Felséges végzés­hez képest Martius 9-k én reggel 10 órakor ment végbe a’ tisztelt egy­házi Férfiaknak beiktatása. Méltó­­ságos Fő Tisztelendő L­a­­­t­s­á­k Fe­rencz Ur , kineveztetett Rosnyói Püspök, ékes és fontos beszéddel adá elő ezen derék Férfiaknak ér­demeiket, és a’ Felséges Királyi megtiszteltetést, ’s őket renddel, ( Első Felesztendő 1825') szokott szertartás szerént, a’ Kano­­noki sorba beállította. Ez meglé­vén , Fő Tisztelendő Kritsfalusy Ferencz Ur, a’ többiek nevében is hálaadó beszédet mondott, melly­­ben a’ Felséges Királyi kegyelmet, és a’ beiktató Püspök Urnak jóvol­tát érzékenyen megköszönte. Ezen különös ünneplésen , minthogy rit­ka történet itt egyszerre illyen négy Férfiúnak megtiszteltetése ; igen számos gyülekezet, kiváltképpen pedig a’ Papságból igen sokan vol­tak jelen a’ Székesegyházban , és örvendezve szemlélték az érdemek­nek i­ly módon való megbecsülte­­tését.­­ Az egy­házi szertartás után Méltóságos és Fő Tiszt. Vui­um József, Megyés Püspök Ur, Con­­sistoriumot tartott, és abban Fő Tisztet. Rózsa Ferencz Urat, és Nagy Tiszt. Molnár Péter Urat, Nagy Váradi Plébánost, az egyházi szék Assessoraivá nevezni, utóbb pedig mind az új Kanonok Urakat, mind sok más Vendégeket fénye­sen megvendégelni méltóztatott. X

Next