Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1830. 2. félév (1-52. szám)

1830-10-23 / 33. szám

esztendővel eltemette. — A’ boldo­gult világos és fontos ékes­ szóllásá­­val magát a’ Prédikátorságban meg­­külömböztette. Deák és Magyar igen könny­ű és elmés Verseivel született Poétának megbizonyította; emléke­zetét több apróbb munkáin kivűl, Racine’ a’ Vallásról írt Munkájának és Virgilius’ Éneisének szerentsés for­­dításával fenmaradóvá tette, melly utolsóból 2 darab nyomtatásban ez előtt jóval esmeretessé lett, az utolsó pedig ez­ egyes költségén most van munka alatt. Poétái érdeme m­ég az, hogy az ország­ eggyik fő Poétáját Néh. Csokonai Vitéz Mihályt, aj kit formált, neki köszönheti.— A’ bóldo­­gultnak sok Virtusai közt kit ti­­ dok­iért a’ jó­ tét őség ú. m. a* ki­­­t.Fian 18 résszerént atyafi, rossztrén idegen segídett fijakat és kán­okat nevelt, halálával pedig kettőt: Mező Kriszti­­nát és Göböl Máriát örökösinek ren­delte. Gazdag Könyvtárával, melly Néhai Esperest N. T. Gőböl Gáspár Ur hagyományából, és maga szerze­ményből állott , a’Debreczeni, Pá­pai, Ketskeméti és Nagy-Körösi os­kolákat megajándékozta. Melly és több érdemeiért igen számos vidéki és ide való Gyülekezet előtt utolsó méltó tisztességet tettek néki halotti beszéddel : N. T. Esperest Polgár Mi­hály Ketskeméti, T. Csapai Péter Nagy-Körösi Prédikátor, nem külöm­­­ben Orátzióval Professor T. Balog Mihály Urak, ezen kivűl Predikátzió­­val 2. Sam. 1 : 26. felett egy 53 esz­tendős Barátja.— Áldott legyen em­lékezete ! Tek. Péli Nagy András Úr is Balkán Sept. 18-dikán meghalt, kiről jövő levelünkben bővebben. BURKUS ORSZÁG. A’ Burkus Státus-Újság Oct. 9- dikén jelenti, hogy Ő Felsége a’ Ki­rály tekintvén az újabb időkben több helyeken történt lázadásokat, és ren­detlenségeket, azt határozta, hogy azon városokban, hol nintsenek ka­tona-őrizetek, ha újra a* támadástól lehetne tartani, bátorságra ügyelő E­gyesűletek állíttassanak a’ jó in­dulatú polgárokból, mellyek a' köz tsendesség’ fentartására, és vagyonra ügyeljenek. Ezen Intézetből ki van­nak zárva a’ tanúlók, és napszámo­sok ; amazok, hogy a' tanúlástól, ezek, hogy az élelem keresesitol el­r­e­­ u­t­as­t­as­s­a­n­ak. — Lg­­an t­­en ú­jsá­g szerént Sziléziából az a'szomorú hír érkezett, hogy Oct. 4-dikén Gróf York W­a­r­t­e­ns­b­u­r­g Kis- Oels ne­vű jószágán meghalt. A’ Felség’ pa­­rantsolatjára ezen jeles tábori Vezér tiszteletére az ármáda 3 napi gyászt fog viselni. Kolóniából Oct. 4-dikén indult tu­dósítás szerént ottan Sept. vége felé egy osztály , és Köblentznél egy má­sik osztály a’ 4-dik Purkus hadi­test­ből a­ Rajnán át talkelt. Ezen seregek Oct. 2. és 3-ikán Áchenbe, és Achen’ környékére megérkeztek. Ellenben az eddig Áchenben volt seregek Trier­­be indultak. (Nem tsak a’ Rajnai tar­tományban, hanem keletre is történt megbomlása a’ nyugodalomnak; ne­vezetesen Boroszlóban zavaro­­dás történt, de mégis le tudták tsen­­desíteni.) A’ Burkus Király tekintvén" az M C*

Next