Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1832. január-június (1-49. szám)

1832-06-20 / 49. szám

Muthnai Vladár Jónás. Esküdtek: Velits Lajos ; Lehoczky Simon. — Biztosok Új­helyi I­­­zsó. Thomka Pál. B­ét­e. A’ Felségeknek Triesti mulatásokról ezeket közük : Jun. 6-kán délután S. Andrea és Servola-ba mentek ki , a’ hol szeretettel ’s hódolással fogadttattak a’ lakosoktól. 7-dikén , Ő Felsége a’ Császár , Feldmar­schall Lieut, Gróf Nugent, mint Comman­­dirozó Kíséretével ment az új Lazareth és a’ parti erősíttések szemlélésére; Ő Felsége a’ Császárné pedig a’ Sz. Benedek rendjét követő Apátzák monostorába ment,melly Rendre vagyon bízva az asszony nemen lévőknek nevelése, délután megszemlélték ö Felségek a’ főtemplomot és az erőssé­get. 8-dikán méltóztatta Ő Felsége az ud­varolni jött mind hadi mind polgári Elöl­járóságot ’s külföldi követeket, elfogadá­sára ; a’ kik előbb Ő Felségénél a’ Császár­nál téve udvarlássokat, a’nakulánna Ő Fel­ségéhez a’Császárnéhoz botsáttattak hason­ló tisztelkedésre. Ugyantsak Jun. 8-dikán utazott el O ts. Magossága János Fe Ily Istria felé. Lengyel Ország. Varsói Levelek jelentik Jun. 3-diká­­ról , hogy a’ múlt hónap 31-dikén nagy pompával tétetett ott le eggy építtendő erősség­ű citadella—alapja, melly Ő Fel­ségének , boldog Mit­lső Sándor Császárnak emlékezetére, a’nak nevéről fog neveződ­­ni. — Ő Felsége az Orosz Császár és Len­gyel Király,a’ Varsóban lévő Burkus Grál Consult, és titkos követségi Tanátsost Schmidt urat, Sz. Szaniszló rendjének első rangú keresztjével ajándékozta meg. — A’ Lengyel Nemzetnek Sz. Pétervárában volt küldöttjei közűl már némellyek vissza ér­keztek e’ napokban. Nagy Britannia. A’ Galignani Messenger Junius 7-diki Levelében írja , hogy a’ f­első Háznak i. h. 4-dikén tartott ülésében a’ reformbill, 106 tál 22 ellen, és így 84 többséggel ál­­talment, ’s minekutánna az harmadszor fel­­olvastatott, Őfelsége még e’ f. h. 7-dikén megfogja azt erősítteni, ’s így országos törvénnyé teszi. Nem minden indúlat nélkül ment végbe a’ Junius 4-diki ülés a’ reformbill dolgában , Gróf Winkhilsen ugyan a’ Ház függetlenségének semmivé tétettetéséről hosszú panaszt nyújtott, utánna Gróf Harrorvby állott fel fanyar beszéddel ér­dekelve Lord Greyt és tiszti Társait mintha t. i. a’ Házat fenyegetődzésekkel kénszerítették volna ezen lépést megten­ni , melly Angliának régi szerkődzését semmivé teszi, ’s revolutióra nyit ösvényt. Lord Grey e’re állhatatosságot mutató kifejezéssel felelt ugyan , de igen mérsék­leti hangon. Szavatolásra kerülvén a’ dolog a’ harmadszori felolvasás­ iránt, a’ hallgató közönségnek ki kellett mennie; de az épület elől eggy tapodtat sem távo­zott: midőn tudtára esett a’ Szavatolásnak szerentsés kimenetele, olly öröm lármát ütött, hogy az a’ Házba is behallatszott. A’ Lordok közül is igen sokan fogták körbe Lord Greyt, és a’ szerentsésen ki­vívott dologhoz, továbbra is szerentsét kívántak neki. Nagy vigyázattal voltak minden készületek megtéve e’ nevezetes napra; így p. o. Lord Milton előre vissza vette azon szavát, hogy ő , gabona tör­vényt érdeklő vitatást kezdjen Jun. 6-dikán; nehogy ez új akadályt vessen a’ bili sze­rentsés kimenetele elejébe. Az Alsó Háznak ugyancsak Jun. 4-dik­i ülésében Sir R. Peel azt kérdezte, hogy vallyon szándékában legyen ő még­is az Országlásnak polgári bátorságra ügyelő

Next