Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1832. január-június (1-49. szám)

1832-06-20 / 49. szám

386 day Lázár , Joleszty Ferentz , Komjáthy I Péter. Esküdtek: Uszkay György, Péchy János, Szarka Jósef, Mező Bertalan , Ná­­násy Menyhért, Bényey László, Vásárhe­­lyi János, Horváth Antal, Mező Meny­hért, és Horváth Pál.— Adószedők: Jósa László, Péchy György, Bornemisza La­jos , Gecsey György. — Adóhajtó Bizto­sok: Dancs Lajos, Mikó Lajos, Berzsenyi Menyhért, Vicsák Gergely, Nyéki Josef, Munkácsy Sándor, Gerbery András. — Bátorsági Biztosok: Komjáthy Ábrahám, Guthy István. —Tárházi Biztosok: Kozma János, Lipták László, Debreczeni András. Várnagy : Hadady Sámuel Esküdt ranggal. A’ Gömöri Tisztikar választásnak folytatása : Al-Ügyvédek : Csák Pál, Jeney János. Fő Adószedők: éspedig Hadi : La­katos László . Házi: Hamvay Károly. Al- Adószedők: Rokfalusy János, Sütő Os­­vald , Kiss Gergely és Vannay Ferentz. Fő Sz. Bírák: Ötvös Jósef, Szentmiklósy Ágoston, Rakovszky Jósef, Holló Pál, Abaffy János. A1 Sz. Bírák: Holló János, Csernyus Emmanuel, Sz. Miklósy Victor, Farkas M. Szügyi Ferentz , Kovács­­Sig­­mond, Bornemisza István , Nagy Sándor, Tornallyay Antal, Hubay Bertalan. — Esküdtek: Kerepesy Ödön, Szerecseny János, Jankó István ,­Czékus Lajos , Vályi Lajos, Kubinyi Sz. Rutényi Jósef, Fáy János, Somoskőy ,Szeleczky István , Héthy Sámuel. —­ Számvevő: Szontagh V. Bá­torsági Biztos , Somoskőy Ferentz­­ és Put­­noki Lajos urak. Ns*Moson Ügyének Járásbeli Tisztjeit igazítva e’képpen adta később érkezett hi-­­teles Tudósíttónk : A’ Mosonyi Járásban Es­küdtek: Nagy István és Modrovich Károly ; a’ Nezsideri Járásban FőSz. Bíró: Hegedűs Károly; Al Szolga Bíró: Szántó György; Esküdtek Molnár István, Szalay János urak. Tiszteletbeli Esküdtek lettek: Hardy István, Barcza Sámuel és Vörös Ferentz urak és Thurótz Vgye­f. Junius 7-dikén tartotta tiszt újíttó székét örökös és va­lóságos Fő-Ispányja Mgos Révai Báró Ré­­vay János, Szklabina ’s Blatnitzának Örö­köse , Is. k. Aranykultsos, a’ felső magyar országi Bányák Fő-kamara Grófja, és a’ hét panya városoknak örökös királyi Biz­tosa, elöl ülése alatt, melly alkalmatos­sággal a’ következendő urakra esett a’ vá­lasztás, u. m. Első Al Ispány Kis Rákói és Bisztritskai Lehotzky Imre; második Rutkai ’s Kostyáni Rutkai Károly; Fő­ jegyző: Nagy Rakói ’s Kelemenfalvai Ra­kovszky' Adói'.A1 Jegyzők: Zaturcsai Za­­thurecky László. Tiszteletbeliek: Zallm­­recki Lajos eggyszer’smind Levéltárnok. Szmrecsányi Szmrecsányi András, idősbb Ruttkay Menyhárt. Fő Adószedő: Jezerni­­tzei Jezernitzky István. Fő Ügyész Tisza Újhelyi Újhelyi Lajos. A1 Ügyész : Zathu­­retzky Jósef; Tiszteletbeliek: Draskótzi Vanovics Jósef; Lehoczky Pál; Rakssányi László; Újhelyi Ferentz; Koncsek Lőrincz. Utak Fő Igazgatója: Rakssányi István; Számvevő: Kis Cseptsényi Cseptsányi Al­bert ; Tiszteletbeli Szolga Bíró: Kis Szo­­czóczi Szenessy Jósef. Első Járásbeli Szolga Bíró: Ruttkai Ruttkai Boldizsár; Al-Adószedő: Nagy Cseptsényi és Muthnai Sándor Károly; Esküdtek: Kossuth Lajos; Lamos János. " Második Jár. Sz. Biró Rakovszky Ágos­ton ; Al-Adószedő : Cseptsányi Pál; Esküd­tek : Tomcsényi Tomcsányi Vilmos ; Lász­­lófalvai Velics Ferentz; Harmadik Jár. Sz. Bíró: Rakssányi Ferentz; Adószedő Zorkótzy János; Es­küdtek: Thurótz Sz. Péteri Dávid Mátyás ; Rakssányi Antal ; Negyedik Jár. Sz. Bíró: Lehoczky György; Adószedő Nagy Cseptsényi és

Next