Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1832. 2. félév (1-52. szám)

1832-08-08 / 11. szám

X 0. X Az Előfizetés tart e' folyó esztendei September utósó napjáig. —. Tellyes tisztelettel kérem e'*:fél fogva a TT. Előfizetést bészedendő Urakat, hogy a’ jövendő Előfizetéseket a kijelelt napig hozzám Miskoltzra megküldeni méltóztas­­sanak. — October Iső napjától kezdve ezen munkának ára 5 ezüst forintokra és 30 árokra fog emeltetni. A’ Példányok az Előfizetést szedendő Urakhoz általam pontosan megfog­nak küldettni. Miskoltzon Julius 30-dikán 1832.aj Kiad­ó. Az Előfizet­és beszedésére tisztelettel kéretnek. Megüresítk­ Erdő-Mester Hivatal. (3) A* Peklini kam. Erdő Mester Hivatal, Loga Jánosnak Kakas Falvára lett általtételével megüresült. Ezen hivatalhoz lakó szálláson kívül esztendőnként 100 for. kész­pénz fizetés pengőben, azon kívül 6 for. kantzelláriai szerekre vagyon megállapítva; továbbá 21 p. m. rozs; 40 pozs. m. zab; 12 öl kemény tűzi fa; 5 szekér széna ; 3 szekér szalma; 100 font só. Tartozik pedig előre 100 forintot bátorságul kész pénzben, vagy státus papirosban letenni. Költ Budán Juli 21-dikén 1832. Abaújban , U­. Tomkaházi Tomka Miklós Táb­­labiró, Török Jósef,­­ Heresztessy Jósef, és Hovacsóczy Mihály Ügyvéde Ur­ak. Aradban: T. Bíró Pál 2-dik Aljegyző úr. Bácsban: T. Latinovits Imre Aradószedő úr. Baranyában: T. Berzeviczy Ferencz Püspöki Fiskális úr, Pécsen. Békésben: T­. Szombathelyi Antal Alü­gyész, és Gróf Wenkheim Székudvari Tisztartója Keller Jós­ef Urak. Biharban: T­. Jósa Péter Püspöki Praefectus, Barcsay Károly Al-Szolgabiró , és Jedlitska Károly Üg­fvédő Urak N. Váradon. T­. Lengyel János, Tóth Sámuel és Bájler István Táblai Ügy­védő Urak Debre­­czenben. Borsodban: Az Előfizetést felveszik Kraudy Jósef Köny­város úr és a’ Kiadó. Fejérben: T. Egertarnosi Kandó Jósef úr , Al­jegyző. Gömörben : T­. Abafalusi Abaffy János Fő Szol­­gabiró, és Kováts Sigmond Al-Szolgabiró Urak. Hevesben: T­. Brezovay Jósef Főjegyző, Ma­­darassy János Aljegyző ’s a’ bonni Törvény’ Professora, és Makáry György Ügy­védő Urak. Kolos­várt: T­. Nagy György Gubernialis Kan­cellista , és Tilsch Könyváros Urak. N. Honikban: T. Bellusi Baross Károly Első Aljegyző Úr. Mármarosban: T. Paulikovits János Kamaralis Fiskális Úr Huszton. Nógrádban: T. Bellusi Baross Maximilian Al- Szolgabíró Úr. Pestbeti: T­. Fáji Fáy András Táblabiró, Por­koláb Dániel kir. Táblai Ügy­védő , és Sche­­del Ferencz Orvos Doctor Urak Pesten. —­ T­. Farkas Károly Úr Sz. kir. Buda Várossá. Fő Fiskálissá, és Lengyel Péter Ügyvédő Urak Budán. Posonyban : T. Ponori Tewrewk Jósef magyar és erdélyországi Ügy­védő Úr. Sárosban: T­. Buttykay János Táblai Ügyvédő, és Roskoványi Gábor M. Aljegyző Urak. Szathmárban: T­. Újhelyi Károly Al Szolga­­bíró , Kalós Károly Alügyvédő , és a’ Mélt. Gróf Károlyi Ház’ Fiskálissá Szőllősy György Urak. Szepesben: T. Sziláviai Robeszt Mátyás Fő- Szolgabiró Úr. Tornában: T­. Pogonyi Antal Fő-Szolgabiró, és Horváth Károly Alügyvédő Urak. Toront­álban: T. Debreczeni Bárány Agostpia Hites Ügyvéde és Levéltárnok Úr. Unghban: T­. Bánhegyesi Kulin Antal, Al- Szolgabiró , és Maurer János Fő Orvos Urak. Zemplénben: T­. Dráveczky Alajos AI Szolga­­biró , Kossuth Lajos Ügyvéde , és Szilágyi Gábor Camaralis Híd Perceptor Urak.

Next