Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1833. 1. félév (1-52. szám)

1833-03-09 / 20. szám

Hirdetés. (1) A’ Nagy Méltóságú k. magyar udvari Kamara rendelése következéséből közhírré tétetik, hogy a’ királyi fiscust illető, udvari helység határában sz. kir. Szathmár városhoz közel fekvő jószág része, e folyó esztendő Marlius 30-dikán Szathmári kir. só Tisztségnél tartandó árverés útján, a’ többet ígérőnek három ugyan e’ folyó esztendő Április 24-dik napjától számított esztendőkre haszonbérbe fog adatni. A’ bérleni szándékozók a’ szerződés feltételeket, és a’ jószágnak alkotó részeit az említett jó Tisztségnél megtudhatják, és 14 pengő forintokra határozott bánatpénzzel fel­készülve az árverésre meghivattatnak. Költ Budán Martius I­ sején 1833. Gyapjú, és ürű eladás. (1) M. Gróf Wenkheim Jósef Antal úr jószágai kormánya részéről, közhírré tétetik, hogy ezen esztendő Április hónap 15 dikén, T. N. Békés Vármegyében kebelezett, Kigyósi pusztán, mintegy 270 mázsa első rendbéli megnemesített idei nyirásbeli finom gyapjú, és 1100 darab négy esztendős ü­ru­k , árverés utján el fognak adattatni. A’ melly napra, a’ venni kívánók, a szükséges felpénzzel, még pedig a’ gyapjúra 5000 ft, az ürükre pe­dig, 800 forintos pengő pénzben felkészülve meghivattatnak. Eladó Bolt (1) Királyi koronás szabad Tisza melléki kerület kebelében helyheztetett Ó Bestseme­ző városában Méltóságos Báró Jovits úr házában jó karban találtató vasáros bolt a’ Tu­lajdonos által eladandónak ezennel hirdettetik. Eladó Pianoforte. (1) Pesten az országúton 678 dik szám alatt lévő házban , az úgy nevezett Sz. Három­ságnál, földszint jobb kéz felől találtatik egy eladni való fortepiano. Minden hiteles könyvárosnál találtatnak ezen uj munkák : NYELVÉSZET. A’tudós Társaság helyesírására tett észrevételekkel. Irta Stancsics Mihál. Nyelv tesz nemzetté , nemzet teszi a’ hazát, ki az elsőt nem tudja, nem tagja a’ másodiknak , követ­kezőleg nem fia az utósónak. 30 kr. p. p. A MAGYARNYELV. Jutalom értekezet. Irta Stancsics Mihál. Ha nagyok akarunk lenni a’ józan észt, ha törpék kívánunk maradni a’ szokást kövessük. 20 kr. p. p. Hirdetés. (2) A’ cs. k. úgynevezett Pák fon g­érez készítmények fő lerakó helyének tulajdono­sa Bécsben 1133-dik szám alatt árul legjutalmasabb meghatározott árért, ez minden Pesti )( 0 )(

Next