Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1837. 1. félév (1-52. szám)

1837-02-22 / 16. szám

— ( 1£3 )­­ ’s 2901 mark ezüstöt; Erdély 3348 mark aranyat, ’s 6661 mark ezüstöt; Bukovina 603 mark ezüstöt; öszvesen 3367 mark aranyat és 12,473 mark ezüs­töt, vagy bécsi mérték szerént 1683 font ’s 15 lat aranyat, és 6236 font ’s 15 lat ezüstöt adott. E’ mennyiségből 295674 darab 1 1 forintos aranyat verhetni, 1,330,513 pengő for. 30 knyi becsűt, és huszas darabokban 380,772 pengő frtnyi értéket; mindöszve 1,711,291 for. 30 kr. conv­­. Temes vmegye, a’fogházában lévő rabok hasz­nos foglalatoskodtatására „dologház“ felállítást ha­tározott. Múltján, 30 dikán a’ felállítandó dologház javára Temesvárott tánczmulatság tartatván , 400 p. for. tiszta jövedelem van annak gyümölcse. — A Pécsett múlt év utolsó negyedében alakult pol­gári casino öszvesen 30 hazai 's külföldi hír, — divatlapot ’s folyó­iratot járat. Kolozsvárit febr. Ildik. Hogy a’ szép­­nem is képes a’ férfival az erényes tettekben ne­mes pályát futni, hogy tud az emberiségnek ba­­rátnéja lenni, és tudja közvetőleg jövendőre nézve is még a’ nem élőket is az erkölcsi életre előszállí­­tani, és tud magának a’ hálás szívekben halhatatla­­nító emlék oszlopokat építeni, ezt ennek előtte har­mad napokkal tettlegesen bebizonyító Kénosi Sán­dor János úr özvegye, Cserényi Juliánna úr asz­­szony, ki egy olly alapítványról rendelkezők ha­­gyományi irományában, melly áldandó befolyású mind az emberiség ápolásában, mind a’ Küküllő vármegyében létező sárdi unitaria ekklézsia boldo­gító sorsában, mi szerént 500 forintokat, több évekre fizetetlen kamatjával ajánla ezen ekklézsiá­­nak olly feltételek mellett , hogy ezen ekklézsia temploma, mellyet nagyobbára áldott emléke­zetű férjének áldott emlékezetű néhai nagy­anyja magos Sándor Mózsesné Pálfi Mária úr asz­­szony alapított vala némi nemű romjaiból megé­­pítetnék, a’ függőben levő kamatból, és az ezutá­­ni kamatozás nevelvén már a’tőkét, abból egy olly tanuló intézet állítatnék­ fel a’ sárdi unitar. ekklé­­zsiában azon ekklézsia papja felvigyázása alatt, az hol minden nemzet, és vallásbeli különbözés nél­kül mívelődhetnének azon vidéknek minden ne­­vendékei. Érd. Hír. Sz. Udvarhelyről febr.­őről. A’ mai napon dél­utáni két órakor nyittaték­ meg innepélyesen váro­sunkban a’ mívelődést, és csinos társalkodást hat­hatósan eszközlő intézet vagy casino, mellyen való köz örömet harmoniás ének, mozsarak durrogásai, ’s az öszvesereglett részvényesek e’ szép czél iránti élénk érzések sokszorosan emelők. A’ mikor is kir. pénztárnok, tek. Pakot István úr, mint e’ czél lé­tesítésére előbb kezet fogott részvényesek ideigleni elnöke a’ társaság egyszerű kezdetét, de annál se­besebb ’s gyökeresebb gyarapodását ez ideig rövi­den elbeszéli vén, megtiszteltetése köszönete után hivatalát a’ társaságnak át adja. Kit is a’ társaság csak nem egyenlő felkiáltással e’ jelen közgyűlésre elnökének megválasztó. Miután a’ casino czéljai, ebből folyó tiszta hasznok egy fontos beszédben elő­adattak, legelsőbben is a’ casino dolgai folytatására nézve hivataloskodók választattak u. m. igazgatók: Pálfi Elek, Ugrón István és Szombatfalvi József; titoknok: ügyvéd Keller János ; választottsági ta­gok : Pálfi János, Eresei János, Ugrón Lázár, Syl­vester Dénes, Imreh György, Ugrón Zsigmond , Ferenczi Pál, Pakot István, Bodor Pál, Szabó Márton, Pálfi Dénes és Hajdú Simon , pénztárnok Kis István. Ez alatt az estre eljővén a’ társasága’ casino számára adatott népes tánczmulatságba siete, halasztván a’ még igazítani-valókat más napra, ’s így okán a’ casino alaprendszabásai, ’s több hasz­nos határozatok a’ legszebb, ’s követésre méltó egyetértéssel végeztetvén a’gyűlés eloszlott. Erd. H. Pesten folyó febr. 20dikán elhunyt Méltósá­­gos Marich János úr, választott scutari püs­pök, székesfejérvári nagyprépost, az esztergomi mezőrül nevezett Boldogságos Szűz’ apátja ’s a’ főm. Hétszemélyes főtörvényszék’ táblabírája, több he­tekig tartott tüdősorvadásban , becses életének 72- dik esztendejében. Hült tetemei f. hó 23dikán pom­pás halotti szertartással a’ fejérvári szőkeség­­ház’ sírboltjába takaríttattak­ el. Jótékony emberszeretet ’s buzgóság bélyegzők az elhunytat. Nyugodjanak békével porai! Zágrábban febr.­lödikén az ottani görög cath. papnevelőház igazgatója Mailich Miklós úr életének 47dik esztendejében meghalálozott. Tek. Jeszeniczei Jankovich János úr, több ns vmegyék’ táblabírája, két hónapig tartott súlyos betegsége után Varsányban, Nográd vmegyében folyó febr. 7kén meghalározott életének 67dik észt. A’ m. tud. társasági játékszíni küldöttsége’ munkálatairól harmadik értesítés. ( Az elsőt l. a* Hazai ’s K. Tudósítások 1836 első félévi 30 d. a’ másodikat 28 dik félévi 18dik számában.) A’ küldöttségnek Eiebhkrepf Gábor 1.1. jegyzősége mellett, m. e. novemberiekétől mostanig tartott hét ülésében tizenegy színmű adatott­­be, mellyek közt 1 eredeti, 10 fordítmány. Ezek közöl elfogadtatott hét fordítmány , kettőnek vizsgálata még foly, visszaadatott 1 eredeti, ’s 1 fordított szomorú já­ték. Az elfogadott színművek, a’ beadás kora szerint, következendők: 1) „Richard király a’ szent földön“ történeti színjáték 4 felv. szerz.é Lembert, fordítá Szigligeti Eduard. 2) „Fiesco“ szomorujáték 5 felv. szerzé Schiller, fordítá Nagy Ignácz. 6) ..„Cri­­suldis“ drámai költemény 5 felv. szerzé Halm Fridrik, fordítá Fáncsy Lajos. 4) „Richard vándor élete“ vígjáték 4 felv. írta O’ Keefe John után Kettel G. for­dította Szigligeti Eduárd. 5) ,,Notre Dame ha­­rangozója“ regényes dráma 6 képezetben : Hugo Victor

Next