Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1837. 1. félév (1-52. szám)

1837-02-22 / 16. szám

IflgSVI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. 16. szám. Pesten szerdán Bfljteléhó Szkén 1937. -------------................... .............ff"—.........■»■».................... Magyarország és Erdély (Lang János 300 for. személyes díjt ’s nagy arany polg. érdem pénzt nyer ; nyugalmazna; kisdedóvó-intézet; m. t. társaság; temesi dologház; pécsi polgári casino; Cserényi Juliána alapítványa; játékszíni küldöttség; magyar és erdélyországi bányák’ jövedelme ; kamarai híradás ; Marich püspök meghalt; ’sat.) Ausztria (hóomlási szerencsétlenség.) Nagybritannia (parlamenti ülések; Examiner czikkelye ’sat.) Francziaország (utánnyomtatási biztosság; utak, csatornák; Clauzel és Dupin ; ’sat.) Schweiz. Né­metország (a’ bajor országgyűlés megnyittatik.) Belgium (csalfa házasságok.) Törökország. (Vixen hajó; syriai nagy földingás; ’sat.) China (opium-kereskedés;­ Olaszország. Porti­gallia (Mercier merészlete; ’sat.) Spanyolország cortes-ülés; tubero S. Sebastianban; ’sat.) Amerika. MAGYARORSZÁG és ERDÉLY. O cs. l­. Felsége január 23dikán kelt legfelsőbb határozatában kir. bányatanácsnok, az alsó magyar­országi főkamara grófsági hivatalnál közbíró, cs a­ selmeczi bányász-akadémiánál bányamívelés­­tudományi professor flanstadti Lang János urat 300 sor. évenkénti személyes díjjal és szalagos nagy­arany polgári érdempénzzel jutalmazni kegyelmesen méltóztatott. Ő és k. Felsége Bécsben az erdélyi m. k. 30- adhivatali első áruvizsgálót Tausch Antal urat több mint 40 évi szolgálatit tekintve egész fizetés­sel nyugalmazni méltóztatott. A­ nagym. m. k. udv. Kamara Rosenbergi só­­mázsamester Kossuth Miklóst önkérésére Varasdra ugyanilly hivatalra áttenni; helyére pedig varasdi sómázsás Unzeitig Jánost nevezni méltóztatott. To­vábbá Bocskóra sómázsássá Sugataghi 2dik sómá­zsás Tierchen­rot­her Ferdinándot; Szigethre sómá­zsássá ugyanott építési gondviselő Preinesberger Já­nost ; Sugataghra sómázsássá a’ Tiszaújlaki szám­tartóság díjnokát Kratz Józsefet nevezte. A’ kisdedóvó-intézeteket Magyar­­országban terjesztő Egyesület, melly múlt évi martinsz­ékén történt keletkeztekor alig számolt 60 és néhány részes tagot, immár több, mint három annyira gyarapodván, szabályai szerint fo­lyó február első és második vasárnapján Pesten a’ nemzeti casino' nagy teremében igazgató Festetics Leo­ner' elnöksége alatt közgyűlést tartott. Jelen volt számos részes tag és hallgató közönség. 1.) Miután a‘ választottság egész évi munkálatiról, 's a' pénztár' állapotáról tudósításában számot ada, az igazgatón ki­v­ül, ki múlt alkalommal két évre vá­lasztatott, hivataláról lemondván, új ’s titkos sza­vazási választásra hívta­ fel a’ jelen volt részes tago­kat, melly szerint aligazgató van: Szentkirály­i Mó­ricz, titoknok:Kacskovics Lajos, pénztárnok: An­tal Mihály, ügyész: Simon Florent, választottsági tagok: Ágoston József, Eckstein Adolf, Fáy András, Fuchs Keresztély, Kossuth Lajos, Lónyay Gábor, Markos Mihály, Marton József, Pregard Első Félesztendő: János, Rosthy Albert, Székely Káról, Tasner An­tal. 2.) A' pénztárnoki számadások szinte titkos szavazás utján választott küldöttség által megvizs­gáltatván , a' bennük lett készpénzzel együtt hiba és hi­ány nélkülieknek találtattak. — Ezek szerint egész évi bejövetele az egyesületnek tett: 1632 p. ftot, mellynek egy része u. m. 506 p. ft tőkéül van fordítva; nyomtatványokra ’s egyéb igazgatási tárgyakra kiadatott 63 f. 49 kr. ideigleni kamato­zásul biztos helyen fekszik 1000 p. ft; a'pénztárban van 62 ft 19 kr. közbejövendő költségek’ fedezé­seid. — Elhatároztatott továbbá 3.) Hogy az egye­sület’ kisdedóvó-intézete Tolnán minél elébb nyit­­tassék­ meg, minek foganatéul a’ választottság köz­hírré tenni rendelé, hogy miután annak épületei i. e. május­ elejére elkészülnek , az intézet’ igazgató­ságáért április’­­ adik napjáig minden magyarul jól beszélő honfi folyamodhatik az egyesület­ igazgató­jához ; a' folyamodó azonban czéljának elérhetéséül először bizonyos kérdéseket tartozik megfejteni a­ kisdedóvás körében, azután valamelly budapesti intézetben gyakorlati ügyessége fog vizsgálat alá vétetni. Fizetését a'választandó igazgatónak szabad lakáson és tűzfa-deputatumon felül a’ vele kötendő édességben állapítandja­ meg a' választottság. 4) Minthogy az egyesület a' kisdedóvás’ ismeretének terjesztéseid egy röpkeiratot (Flugschrift) Szándéko­zik időnként kiadni, erre pedig némi anyagszerek szükségesek; illyesek gyűjtésére a’ választottság a’ részes tagokon kívül minden melegebb részvéte honfit szives bizodalommal felszóllít. 6.) Szándéka az egyesületnek idegen nyelveken megjelent e' tár­gyú munkákat is magyarítva kiadni, melly végre tisztelt íróink’ munkás segélyét igény­li. 6.) Minden törvényhatóságnál meg fog valaki kéretni egyesü­leti képviselőül. Egyébiránt valamint az eddig tör­téntekről , úgy jelen állapotjáról az egyesületnek kielégítőbb adatok fognak közrebocsátandó évköny­vének­lső füzetében közöltetni. — Pesten február 20k án 1837. Kacskovics Lajos titoknok altul. Felső Magyarország 1836ban 5 mark aranyat, ’s 2303 mark ezüstöt; a' Bánság 14 mark aranyat

Next