Hazánk, 1898. december (5. évfolyam, 288-315. szám)

1898-12-01 / 288. szám

288. SZÁM. 898 ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST, CSÜTÖRTÖK, DECZEMBER I. HAZÁNK B««rke»steang: ó-utoia II. ax. ELŐFIZETÉSI ÁR.Egy irrt 14 írt. rutin 7 Irt. Nipiftirt 3 irt so ír. Egy lón i irt so ír. Egye« ezim Ara 4 kr. — Kéziratok nem adatnak h­isza. Kiadóhivatal: ö-ntona 1» aa. a sérthetlenség. Irta : Günther Antal. Budapest, november 30. Nem tudom, mi megdöbbentőbb abban a véleményes jelentésben, melyet Ra­­kovszky István mentelmi ügyében az e kérdések intézésére hivatott képviselőházi bizottság többsége terjesztett elő. A köz­jogi és általában a jogi tudásnak az a hiánya-e, mely abban érvényesül, vagy az a politikai nihilizmus-e, mely annak okoskodását jellemzi. Csak egy bizonyos előttem. Az, hogy a legnagyobb fokú po­litikai c­élzatosság sem magyarázza meg a jogi tudásnak ily hihetetlenül kezdet­leges mérvét és fokát. Viszont azonban kétségtelen, hogy a jogi készültségnek az az elemi ismereteken is alul maradó mértéke, mely e véleményes jelentésben megnyilatkozik, érthetővé teszi azt a poli­tikai nihilizmust is, mely azon végig­­­­vonul. E véleményes jelentés legközelebb a Ház tárgyalása alá kerül. Alkalomszerűnek tartom, hogy­ foglalkozzam vele. Az, a­mit Rakovszky István ellen no­vember 22-ikén, mikor a képviselőim ülésére ment, a rendőrség elkövetett, a mentelmi jognak azt az elvét érinti, mely az országgyűlési salvus conductus intéz­ményének legelső és legközvetlenebb fej­leményét állapítja meg. Nézzük meg, mi­ként áll ez a kérdés a mi közjogunk szerint ? Miért védelmezte már a mi ősi köz­jogunk az országgyűlés tagját minden erőszak ellen nemcsak a nemzetgyűlésben, hanem akkor is, mikor oda megy vagy onnan távozik? Mert az a jog, melyet gyakorol, nem az ő, hanem a nemzet, illetőleg átruházott hatalomkörben az or­szággyűlési joga. Már legelső tételes jog­szabályaink egyike, az 1507 : XII. t.-czikk jogi kapcsolatot igyekszik létesíteni az or­szággyűlés egyes tag bántalmazása és a Diaeta tanácskozási szabadsága között. Világos és határozott kifejezésre jut ez a jogi kapcsolat az 1723 : VII. törvényczikk­­ben, mely kimondja, hogy az országgyű­lési tagoknak egyéni securitása által az országgyűlés nyugalmát kell biztosítani. Az 1791 : XIII-ik törvényczikk pedig már mint közjogi intézményt szervezi a Salvus con­­ductust, melynek tényezőiként az abban a korban valóban ritka szabatossággal egy­részről a nemzetgyűlésen annak tagjai megjelenési kötelezettségét és ezen köte­lezettség akadálytalan gyakorolhatását, más­részről ezzel szerves összeköttetésben az országgyűlési tárgyalások teljes szabadságát jelöli meg. Ez az a forrás, melyből az Anglián kí­­vüli kontinentális parlamenti gyakorlat ké­sőbb az úgynevezett feltételes mentességet fejlesztette ki. Ez a feltételes mentesség abban áll, hogy az országgyűlési tag nem képviselői minőségében elkövetett oly cse­lekményei miatt, melyek a büntető törvé­nyekbe vagy jogszabályokba ütköznek, csak az országgyűlés illető házának enge­­delmével vonható üldözés alá. De ez csak fejlemény és nem is feltétlenül szükséges accessorium. Annyira nem az, hogy az angol parlament tulajdonképpen ma sem ismeri azt az immunitást, mely a kép­viselőt nem e minőségében elkövetett cse­lekményei miatt a büntető bíróságokkal szemben fedi. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy amaz államokban, a­hol a feltételes men­tességet megalkották, és nálunk nem volt szükséges a biztosítékot ebben az irány­ban is kiépíteni. Sőt éppen ellenkezőleg. Azok az abszolút hatalmi tendenc­iák, melyek bűncselekmények koholása által törekedtek a parlamenti függetlenséget megdönteni, elodázhatatlanul követelték ebben az irányban is a garanc­iális intéz­kedéseket. Csak arra akartam rámutatni, hogy különösen nálunk az újabb időben ez a további fejlemény és ez a tisztessé­ges kormányzat és valóban független bíró­ság mellett nem is feltétlenül szükséges accessorium szinte elhomályosította a tulajdonképpeni alapelvet. Ez az alapelv pedig azt követeli, hogy mindenekelőtt és első­sorban arról kell gondoskodni, hogy az országgyűlés tagjai hivatásuk gyakor­lása helyén akadálytalanul és minden megtámadtatás, főleg pedig a hatalom közegeitől eredő megtámadtatás veszélye nélkül megjelenhessenek. Akkor is és fele akkor, mikor nem az országgyűlés tagj ellen a büntető bíróság előtt emelt vád, és ennek következtében esetleges letartóz­tatásáról, hanem pusztán arról van sz hogy akadálytalanul juthasson oda, a­z az országgyűlés tanácskozik. Ez nem a feltételes mentesség, bar annak az alapja: az a szorosabb e­lemben vett biztonság, mely nélkül országgyűlés tanácskozási szabadsága­­ létezik. Ennek a biztonságnak a garanc az angol alkotmányjogban az a­­ szabály képezi, hogy: „it is a breach of the privilege of this hot any person to obstruct and iast members of this house the comn or going from the house.“ A megfelel a nálunk tiz évvel késő 1791 : XIII. törvényczikkben kir lényegileg ugyanazonos elv: ordines citra omne ponendili mentum comparitum­ diaetal’­tia legali cum libertate pertra Itt van lefektetve úgy a­­ parlamenti jogban, a­mi alku­ban is az a máig érve, hogy az országgyűlési tárgy­ságának legelső feltétele­in az országgyűlés ülésein akadálytalanul megjelenhessenek. Ez a garanczia legköz­vetlenebb hatásában úgy nyilvánul, hogy semmiféle hivatalos közegnek nem szabad az országgyűlési tárgyalásra menő tagot még feltartóztatni sem, nem hogy őt bármi c­ímen vagy ürügy alatt inzultálni, vagy bármily intézkedéssel és bármily rövid ideig személyes szabadságában kor­látolni volna joga. Távolabbi hatásában pedig akként érvényesül, hogy ha ellene bűnvád emeltetett, a tetten érés esetét ki­véve semikor sem szabad őt az ország­gyűlés engedélye nélkül személyes sza­badságától megfosztani. Az elmondottakból egyúttal kiderül az is, hogy a­ki pedig ezt a garanc­iát megsérti, az nem az egyes országgyűlési tagnak, hanem annak az országgyűlésnek jogát támadja meg, melyen az egyes tagok akadálytalan meg­­jelenhetése és a tárgyalásoknak ezzel szervi kapcsolatban levő szabadsága a nemzet alkotmányának egyik sarkelvét képezi. Kizárólag és tisztán az országgyűlésen való megjelenés biztonságának kérdésére, az odamenetre és jövetre szorítkozva, mi következik ebből a sarkelvből? Mindenek­előtt és imperative az, hogy a végrehajtó hatalom bármely rendelkező közegének nem szabad az országgyűlés házaihoz vezető utczákat elzárni és ott a közleke­dést megakadályozni a­nélkül, hogy ugyanakkor ne gondoskodnék arról is, hogy az országgyűlés tagjai azonnal felismertessenek s hivatásuk helyén akadálytalanul megjelenhessenek. Ha az utczák elzárása, a közlekedés megakasz­­tása e parancsoló szabály mellőzésével megtörtént, már egymagában ezért a kor­­mányt éri a felelősség és a parlament­­tal érvényesítendő felelősség súlya. És ötszeres a felelősség súlya úgy a ren­­elkező miniszerrel, mint alantas közegei­él szemben akkor, ha e mulasztás foly­­n bármely országgyűlési tag feltartóz­­tva, vagy éppen személyes szabadságá­ul megtámadva lett. Nemcsak a közjogi tudásnak, hanem a jogi érzéknek ugyan minő hiánya kell sok a theoriának felállításához, mely a­rzelmi bizottság jelentésének okosko­­in végig vonul, hogy az országgyűlési­ek előbb igazolnia kell magát, hogy ez megtörténte és kegyes elfogadása a rendőrség engedelm­éből eljuthat­­oda, a­hol megjelennie nemcsak joga, jelessége is! Micsoda felfordult kez­­onstrukczió az, mikor egy parla­­bizottság jelentésében, a­mely ki­­a parlamentnek egyik legeminen­­cga fölött van hivatva őrködni, azt­­, hogy nem a hatalom közegeinek essége minden irányban gondol­­az iránt, hogy az országgyűlési tag felismertessék, hanem a képvi.

Next