Paál Ferenc: A szabadság utján Széchenyi, Kossuth és Deák Magyarországa (Kolozsvár, 1939)

A múlt példáin felbuz­­dúlva, a múlt nagyjainak útmutatásait követve kell megvívnia a magyarság­nak a jelenkor egyik leg­nehezebb harcát. A ma­gyarságnak — ha nemzeti szabadságát meg akarja őrizni és hű akar maradni ahoz a történelmi hagyo­mányhoz, amely évszáza­dokon át létének a duna­­völgyi térben külön hiva­tásjelleget adott, akkor küzdenie kell s nemcsak politikai, de szellemi téren is. Vissza kell térnie azok­hoz az eszmékhez, ame­lyek nemzeti szabadságé­nak kivívása idején vezé­relték, amelyek Széchenyi Kossuth és Deák Magyar­­országának szellemi pillé­rei voltak. Hisszük, hogy ezeknek a szellemi hagyo­mányoknak oly mély gyö­kerei vannak a magyar néptudatban, hogy még olyan heves vihar sem tudja kipusztítani őket. Ez a könyv kisebbségi sorsban íródott Prágában, egy magyar szerkesztőség íróasztalánál, a napi lét­harc küzdelmei közepette figyelmeztetőnek és emlé­­keztetőnek olyan magyar nemzedék részére, amelyet elsősorban arra tanítottak, hogy mindent elfelejtsen, ami a magyar múltnak di­csősége, de eszébe tartsa bűnbánóan mindazt, ami­

Next