Hétfői Hírek, 1979. július-december (23. évfolyam, 27-52. szám)

1979-07-02 / 27. szám

Ha megperzselte is a nap, ha kisebbek is a kalászok szemei, s alacsonyabb száron ring is az „élet”, az aratás Péter Pál napja tájt országszerte beköszöntött. Kemény, embert próbáló munka ez akkor is, ha gépek végeérhe­tetlen sora segíti. Csongrádiban, mint képünk mutatja, már a búza tábláiban vág rendet a kombájn, s óriás­gépek nyomán gyűlik az új kenyérnek való (MTI Fotó: Tóth Béla) Az 57. Nemzetközi Szövetkezeti Napon WW­r­ünnepség M­apu­várott A földkerekség 68 orszá­gának mintegy 350 millió tagját képviselő nemzeti szö­vetkezeti szervek az idén július 1-én ünneplik az 57. Nemzetközi Szövetkezeti Na­pot. A magyar szövetkezeti mozgalom, a mezőgazdasá­gi, a fogyasztási és az ipari szövetkezetek 4,2­­ milliós tagsága is méltóképpen em­lékezik meg róla. Az ünne­pi megemlékezések alkalmat adnak, hogy ismét rámutas­sanak a szövetkezetek nép­gazdasági jelentőségére, amely évről évre nő. A ter­melőszövetkezetek adják — a háztájival együtt — a me­zőgazdasági termelés mint­egy kétharmadát; az ipari szövetkezetek részesedése az ipari termelésből több mint 7, az építőipari ter­melésből 10 százalék, az áfész-ek bonyolítják le a szocialista kiskereskedelem forgalmának több mint egy­harmadát, a takarékszövet­kezetek kezelik a lakosság összbetétállományának kö­zel 13 százalékát. Az 57. Nemzetközi Szö­vetkezeti Nap hazai központi ünnepségére vasárnap az OSZT és a Győr-Sopron me­gyei szervek rendezésében Kapuvárott került sor. A politikai gyűlésen Borbély Sándor, az MSZMP KB tit­kára méltatta a szövetkezők nemzetközi ünnepségének je­lentőségét. A programot ter­mékbemutató, kiállítás, kul­turális és sportrendezvény, valamint ifjúsági fórum egé­szítette ki. A szövetkezeti fiatalokkal ez utóbbin talál­kozott Szabó István, a TOT, dr. Szlameniczky István, a SZÖVOSZ, és Rév Lajos, az OKISZ elnöke. Nicaragua tüntetés New Yorkban a beavatkozás ellen MANAGUA: Miután a san­­linisták egységei részben visz­­szavonultak Managuából, hogy megkíméljék a Nemzeti Gárda irtóhadjáratától a polgári la­kosságot, Somoza hadserege Malaya városát kezdte bom­bázni. Ugyanakkor elhalasztották a nicaraguai nemzeti kong­resszus ülését, amelytől so­kan azt várták, hogy Somoza itt jelenti majd be a távozást. Pezullo, új amerikai nagy­követ, aki néhány napja ér­kezett Managuába, nem nyúj­totta át megbízólevelét So­mozának, hanem az a felada­ta, hogy távozásra bírja a Washington számára kényel­metlenné váló diktátort. Miközben Somoza változat­lanul ragaszkodik a hatalom­hoz, az ellenzéki konzervatív párt szóvivője kijelentette: a párt képviselői mindaddig bojkottálni fogják a kong­resszust, ameddig az nem azért ül össze, hogy Somoza távozását vitassa meg. Az Egyesült Államok nagy­követe nem csupán Somoza távozásán, hanem egyben a rezsim konzerválásán is munkálkodik: Somoza párt­jával, a Liberális Párttal is az utódlás kérdéséről tár­gyal. Elsősorban Luis Pallais Debayleval, a képviselőház alelnökével, Somoza közvet­len rokonával. New Yorkban többezer fő­nyi tömeg tüntetett a Nicara­guát fenyegető amerikai be­avatkozás ellen. A transzpa­renseken ilyen jelmondatok álltak: „Ne avatkozzék be az Egyesült Államok Nicaraguá­ban!”, „Ne engedjétek, hogy Nicaragua második Vietnam legyen!” És jönnek majd Mi számít a gépemberek... szabálysértésnek? Miért rosszabb­­ Mézgáék ! goltak a fagylalt?­­ Ausztráliában is luskíruak Átadás előtt Óriás gáztároló a föld alatt Feltöltötték ír medencét® összegű megtakarítás­t Üzemeknek, lakosságnak Hamarosan átadják Hajdúszoboszlón az ország legna­gyobb föld alatti gáztárolóját, amely a III. negyedévtől már „fogadja” a Szovjetunióból távvezetéken érkező földgázt. — Mind több gondot oko­zott az utóbbi időben, hon­nan teremtsük elő télen, csúcsidőszakban a lakásig és az ipar ellátásához szük­séges többlet gázmennyisé­get — mondta Csákó Dénes, az Országos Kőolaj- és Gáz­ipari Tröszt osztályvezetője.­­ Túlfogyasztás esetén ugyanis csökkenteni kellene több ipari üzem fogyasztá­sát, ami jelentős vesztesége­ket okozna a termelésben. A legjobb megoldásnak a haj­­dúszoboszlói szénhidrogén­medence feltöltése, a termé­szet által kialakított föld alatti rétegek újbóli felhasz­nálása kínálkozott. Mintegy 840 millió forin­tos költséggel több meglevő kutat kibővítettek és újakat fúrattak. Összesen 35 kút lé­tesült, s egy nagy teljesít­ményű kompresszorállomás épült, amely 100 atmoszféra nyomással préseli vissza a csővezetékeken ideérkező földgázt. Szállítására a be­ruházással egy időben táv­vezetéket építettek Hajdú­szoboszló és Leninváros kö­zött. Ez lehetővé teszi, hogy az orenburgi — Szövetség — és a hazánkban létesített Testvériség-vezetéken nyáron érkezett és fel nem használt földgázt közvetlenül Hajdúszo­boszlóra továbbítsák és a föld alatti tárolókban „eltegyék” télire. A létesítmény egyelőre 400 millió köbméter földgáz tá­rolását teszi lehetővé. Eb­ből látják majd el már té­len többletgázzal a főváros lakosságát, a budapesti nagyüzemeket, Miskolcot és a borsodi iparvidéket. A gáztároló kútjai szükség ese­tén óránként 270 ezer köb­méternyit adhatnak az ér­tékes fűtőanyagból. A beru­házás egyik érdekessége: a kompresszorok motorjait villamos energia helyett másra nem használható hul­ladékgázzal működtetik. Ez évente jelentős összegű meg­takarítást eredményez. A hatodik ötéves terv­időszak elején a hajdú­­szoboszlói gáztároló ka­pacitását tovább bővítik: újabb 15 kutat létesíte­nek, így a mélyben tárolt gáz mennyiségét több mint más­félszeresére növelhetik, a téli időszakokban pedig óránként mintegy félmillió köbméternyit továbbíthat­nak majd az ország földgáz­vezeték-hálózatába. S ez le­hetővé teszi újabb 15 tele­pülés földgázellátását, va­lamint Budapesten és Bor­sodban további fogyasztók bekapcsolását. (tőke) Hétfőn: 23-27 fok Venezuela Rajtaütés ezer rendőrrel CARACAS: Venezuelai katonák és rendőrök nagy­szabású rajtaütés során ki­szabadították fogságából Wil­liam Neihous amerikai nagy­iparost, akit 1976 februárjá­ban raboltak el szélsőbalolda­li gerillák. A razziában több mint ezer rendőr és katona vett részt, a támadás cél­pontja a gerillák Bolivar­ ál­­lambeli rejtekhelye volt. Az összecsapásban két gerilla életét vesztette. Azt amerikai iparos sértetlenül megmene­kült. P O L I T- ISA! i HETILAP XXIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM­ÁRA: 1,80 FORINT 1979. JÚLIUS 2., HÉTFŐ ÚJPESTTŐL BÉKÁSMEGYERIG Jelentés a fővárosi lakásépítkezésekről Új épülettípusok • Lengyel munkások is Kispest: még egy! • Királymajor finis előtt ! !' Hogyan haladnak a fővá­rosi lakásépítkezések, hány lakótelepen dolgoznak? — tettük fel a kérdést a 43. sz. Építőipari Vállalatnál. — Idei tervünk 11784 la­kás, mintegy 5 milliárd fo­rint értékben, s ez 10 száza­lékkal több, mint a tavalyi — tájékoztatott Balázs György vezérigazgató. — Néhány épület kivételével augusztusra szerkezetileg va­lamennyi ház elkészül. Ezt követően a különféle szere­lési és szakipari munkák át­lagosan 3 hónapig tartanak. A legnagyobb lakótele­pek közül az idén Újpes­ten 1412 lakás létesül. Szerkezetileg már valameny­­nyi kész. Itt állnak legjobban az építők, s már most ígérik, nem lesz évvégi hajrá, de­cember elejéig minden la­kást átadnak. Békásmegyeren viszont már nem ilyen rózsás a helyzet. Szerkezetileg csu­pán 1800 lakás van készen, 800 panelszerelése még hátra van. A késedelmet kőműves­hiány, s egy új házgyári la­kóépület-típus bevezetése okozta. Az 1. sz. Házgyár új­fajta épületei ötszintesek, a legkisebb 76, a legnagyobb 114 lakásos lesz. A bennük lévő otthonok, a korábbinál szebbek, modernebbek lesz­nek. A munkálatok meggyor­sítása érdekében lengyel szakmunkásokat is szerződ­tettek. Hogy a tervezett 2672 lakás beköltözhetően elké­szüljön, jelentős erőátcsopor­tosításokra lesz szükség. A Valéria lakótelep a Jó­zsef Attila lakótelep szom­szédságában létesül, a nem­rég lebontott, korszerűtlen, földszintes kis házak helyén. A tervben 899 lakás szerepel, 80 százalékuk már szerkeze­t FOLYTATÁS A 3. OLDALON — Vasárnap — az utóbbi napokban észlelt nagy melegnél va­lamivel hűvösebb idő ellenére is — sok helyütt „teltház” volt a vizek mellett (Jávor felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék