Hétfői Hírek, 1982. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1982-05-17 / 20. szám

A szerdán nyíló BNV-n több mint kétezer kiállító mutatja be gyártmányait, termékeit. A vásár területére kamionok ha­da hozza az utolsó pillanatokig a bemutatnivalókat plombált ládákban. (Apostol Péter felvétele) BNV! BNV! Szerdán: nyitány Zenés gázbemutató, dadogást gyógyító beszélőgép és egyéb érdekességek Kilenc napon át tart nyitva a tavaszi BNV, melyen ezút­tal 900 hazai és 1100 külföldi cég mutatja be újdonságait. A vásár szenzációjának ígérkezik a Borsodi Vegyi Kombinátnak az Országos Mentőszolgálat részére ki­fejlesztett nitralgin nevű gázkeveréke, melyet zenés egészségügyi show-műsor keretében használat közben is bemutatnak. A dinitrogén­­oxid és oxigén keverékből álló gáz jó eredménnyel használható baleseti sérülé­seknél, operációknál, vala­mint kisebb beavatkozások­nál érzéstelenítésre, szülés esetén fájdalom csillapításá­ra. Az IKARUS az IK 194-es városi és IK 692-es repülő­téri autóbuszaival jelentke­zik. Az Alkotó Ifjúság Egye­sülés a fiatal feltalálók né­hány újdonságát, a növényeket levegőhöz juttató talajkéregtörőt, a műanyag kormányle­mezes­ekét és a beteg­emelő-berendezést mu­tatja be. Érdekes a Magyar Mechani­kai Művek belföldi, nemzet­közi távhívásra és segélyké­rő hívásra is egyaránt alkal­mas TM 80-as többérmés, pénzbedobásos távbeszélő készüléke. Több slágert ígér a szov­jet kiállítás. Ilyen az a kvantoszkóp is, mellyel 10—12 négyzetméteres tele­víziós képet lehet vászonra vetíteni. A szovjet orvoselektro­nika szenzációja a dado­gás gyógyítására szolgá­ló mesterséges beszélő­­készülék. A csehszlovák cégek termé­ke a Darling 53—3 típusú önműködő házi vízmű, amely vezetékes ivóvíz hiá­nya esetén víkendházak, családi házaik részére termel ivóvizet. Sok technikai újdonság, érdekesség látható a tőkés cégek kiállításán is. A japán Sony ezúttal videó-készülé­keinek széles választékát ál­lítja ki. Több év után ismét kollektív kiállítással jelent­kezik az Egyesült Államok: nyolc cég mutat be különfé­le műszereket, kompresszo­rokat és berendezéseket. (tőke) Fontos tájékoztatás • Biztos állás Elkészült az összesítés Jelentős javulás a létszámfronton Tavaly — mint arról annak idején beszámoltunk — egyes szakterületeken átmeneti gondokat okozott a diplomások el­helyezkedése. Ez elsősorban végzett mérnököt és bölcsészt 450 vegyészt, speciális szakon érintett. Mi a helyzet az idén? Az Állami Bér- és Munka­ügyi Hivatal előzetes felmé­rése szerint lényegében meg­szűntek a gondok. Tavaly 10 ezer 600 végzősre 16 ezer 900 állás jutott, az idén végző 9800 pályázót már 22 ezer 500 állás várja. Az állami nagyberuházások csökkenté­se, a háttérintézeteknél, ter­vező vállalatoknál és intéz­ményeknél elrendelt lét­számcsökkentés­, a különféle takarékossági intézkedések és a vállalatok várakozó ál­láspontja új helyzetet terem­tett (A pesszimisták már­­már diplomás-munkanélküli­séget vártak.) Néhány hóna­pos pangás után azonban már a múlt év második felé­től tapasztalható volt a ke­reslet fokozott növekedése. A — FOLYTATÁS A 3. OLDALON — Reagan beszéde után M­oszkva érdemi javaslatokat vár Nem érte el célját az amerikai manőver Egyesült­­ — Telex jelentésünk — - ban, magában az , Államokban is, haladéktalan­­ MOSZKVA. A genfi tárgya­lások felújítása a közepes hatósugarú európai nukleáris fegyverekről kétségkívül jó al­kalom­­lehetne arra, hogy az Egyesült Államok bizonyítsa megegyezési szándékát, amely­ről mostanában oly gyakran beszél. Moszkvában azonban vaj­mi kevés előjelét látják an­nak, hogy az amerikai elnök szavait érdemi lépések kö­vetnék Washington részéről, sőt Reagan legutóbbi beszéde kifejezetten olyan álláspon­tot tükrözött, aminek célja változatlanul az egyoldalú katonai előnyök megszerzése Szovjet részről várhatóan újabb kezdeményezéseket tesznek a megállapodás érde­kében, az alapvető elv, az egyenlőség és egyenlő biz­tonság elvének figyelembe­­vételével. A szovjet szakértők már részletesen rámutattak arra, miért elfogadhatatlanok az amerikai elnök elképzelései. Ezek a ,,javaslatok” ugyanis egyoldalúan a Szovjetunió fő hadászati erejét csökkente­nék. Moszkvában megelégedés­sel látják, hogy ez a manő­ver korántsem érte el a cél­ját — még akkor sem, ha Washington főbb partnerei siettek üdvözölni azt. A fele­lős politikusok jó része azon­ manőver igazi céljait: részt a közvélemény félreve­zetésére, a NATO-partnerek megnyugtatására, másrészt az amerikai katonai fölény „kerülő úton” történő meg­szerzésére irányuló kísérlet­nek minősítették azt. Még nagyobb fontosságú, hogy Reagannek nem sikerült el­hallgattatnia a tömeges állás­­foglalást, amely az amerikai fegyverkezési politika, a há­ború veszélyének növelése el­len irányul. Egy olyan­­­ kommunista-, vagy szovjet­barátsággal aligha vádolható — nagy tekintélyű nemzetközi testület, mint a világvallások Moszkvában most véget ért békekonferenciája is rámuta­tott arra, hogy nem lehet egyoldalú előnyökre töreked­ni korunk alapkérdésének megoldásáról beszélve. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek figyelembe veszik az egész emberiség érdekeit. A világszerte nagy erővel folytatódó békemegmozdu­lások, amelyeket méltat pél­dául vasárnap a Pravda is, azt mutatják, hogy a közvé­lemény tisztában van ezzel, s valódi megegyezést követel. Az elmúlt napok szovjet ál­lásfoglalásai azt hangoztat­ják, hogy a Szovjetunió kész erre. A választ a másik fél­nek kell megadnia, nem pro­pagandaszólamokkal, hanem érdemleges javaslatokkal. Kis Csaba Heti előrejelzés Kellemes idő Az évszaknak megfelelő vagy annál kissé magasabb hőmérséklet várható a hét folyamán. Időnként erőseb­ben megnövekedhet a go­­molyfelhőzet, futó záporok is többfelé kialakulhatnak, je­lentős mennyiségű csapadék azonban nem valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke az első napokban 25 fok körül alakul, később azonban né­hány fokkal alacsonyabb lesz. A légköri frontok elke­rülik a Kárpát-medencét. Az időszak elején a többnyire szubtrópusi eredetű levegő szárazabb, később viszont nedvesebb hulláma határoz­za meg időjárásunkat. To­vább javulnak a sugárzási viszonyok. Étrendünk össze­állításánál célszerű a fehér­jedús táplálékokat, növényi eredetű tápanyagokat előny­ben részesíteni. Hétfőn: 24—29 fok. Vidéki színházak Pesten VSSS/SfSff/fSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSS'SSSSSS/S/SSSS/SSSSSSfA Több kulcs, zár, lakat ssrssssssssssssssssssssssss^jvyrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Biztosító-furcsaságok rSS/mSSssSSS/sssSSSSSSS/SssSSSSSsSSMsSSSSf/SSsSSSJJSf//SSJSSSSSSfSsssSSffM Védett lesz a cincér, a buckó Házhoz megy a felszolgáló jrss/r/r/rssssrssssssssssssrsr/rssssssssss/r/rrsssss/rs/­ssssss/^ssssf/rssss/'ss* Kátyúban a Vasas­nál leleplezte a washingtoni­t ! XXVI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM 1982. MÁJUS 11., HÉTFŐ • ÁRA: 2,20 FORINT • Háborús kabinetjével tárgyal Thatcher Újabb bombatámadások Port Stanley ellen LONDON: Sea Harrier típusú brit vadászbombázók újabb támadásokat intéztek Port Stanley repülőtere ellen — jelentették be vasárnap Lon­donban. A brit hadügyminisz­térium közleménye szerint a gépek katonai berendezéseket bombáztak és sértetlenül visszatértek az anyahajókra. Pénteken éjjel egy brit kommandó támadást inté­zett a nyugati Falklandtól északra fekvő Pebble-szige­­ten levő argentin repülő­kifutópálya és katonai léte­sítmények ellen. Az egység helikopteren érkezett a szigetre, felrob­bantott tizenegy argentin re­pülőgépet és egy üzem­anyagraktárat, majd — két könnyebb sérülttel — visz­­szatért kiindulási pontjára. Margaret Thatcher brit kormányfő vasárnap megvi­tatja háborús kabinetjével, hogy milyen eszközökkel él­jenek Argentínával szem­ben. Az argentin katonai pa­rancsnokság bejelentette az Isla de Los Estados nevű 39 ezer tonnás, utánpótlást szállító teherhajó „valószí­nű eltűnését”. Kedden múzeumi világnap. Ez alkalomból több múzeum ingyen látogatható, a Nemzeti Múzeum nyitott napot rendez. A vendégek ellátogathatnak a restaurátorok műhelyeibe is. Képünkön: Hutai Gábor egy sok száz éves urna felújításán dolgozik. (Írásunk a 4. oldalon.) V­álasz a dalokban „Van-e szerelmesebb val­lomás?” Ezzel a címmel jú­nius 3-tól forgatják a televí­zió IV. stúdiójában azt a produkciót, amely Fényes Szabolcs legnépszerűbb szer­zeményeiből készül, a zene­szerző 70. születésnapja al­kalmából. A forgatókönyvet Nemlaha György írta a ren­dező Csenterics Ágnes. Az egyórás filmben Kellér Dezső készít interjút a komponis­tával, aki a kérdésekre a dalban-zenében válaszol. A műsor szereplői között van Esztergályos Cecilia, Voith Ági, Kalmár Magda, Felföl­di Anikó, Hernádi Judit, Hofi Géza, Bodrogi Gyula, Vámosi János, Zárai Márta és sokan mások. Előkerült az elrabolt kislány KÖLN. Szerencsésen feje­ződött be egy nyugat-német­országi emberrablás: a so­­lingeni autópálya mentén szombaton éjfélkor találtak rá a nyolcéves Nina von Gallwitz iskoláslányra, akit tavaly december 18-án ra­boltak el Kölnből- A kis­lány jól van, de teljesen le­gyengült. Nem ismeretes, hogy a rendőrségnek sike­rült-e az emberrablók nyo­mára bukkannia.

Next