História 1993

1993 / 4. szám - HAJNAL ISTVÁN: Írás és kultúra a középkorban

írástudók, értelmiségiek A diplomatika modern eszközei, különö­sen pedig az írásösszehasonlítások mind nagyobb számban hozzák napvilágra az oklevélírókat középkori rejtettségükből. Nem hivatalnokok voltak azok, akik ek­kor az okleveleket írták, nem pedig köz­jegyzők, mint Olaszországban, akik az egyes városokban letelepedve a közönség rendelkezésére bocsájtották munkájukat. Ez a kor volt a lovagi költészetet kedvelő, francia formákra berendezkedett udvari életnek fénykora. Előkelő, finomult lég­kört igyekezett meghonosítani udvarában minden fejedelem és főúr, amely a ruhák divatjában, a mindennapi élet szokásai­ban, ünnepségeiben, mulatságaiban, köl­tészetében teljesen francia hatás alatt ál­lott. Ennek a művelt körnek, ahova töre­kedett akkor minden nemes úr és lovag, voltak jellemző alakjai az udvari papok, és ezek az udvari papok voltak az oklevelek írói. Vallásos célokra minden udvar külön szerzeteseket tartott; az udvari papok sze­repe sokkal világiasabb volt. Részt vettek a fejedelem tanácsában és a magyar urak egy ízben felháborodva tiltakoztak túlsá­gos befolyásuk ellen, amelyre királyuknál szert tettek. Ők voltak a kor diplomatái. Követségbe mentek Rómába, a császár­hoz, a szomszéd uralkodóhoz és néha más messzi országokba is. Közülük kerültek ki a kor történetírói. Műveltségükkel szóra­koztatták fényes környezetüket, és a fran­cia király több udvari papjától maradtak fenn pajkos munkák, amelyeket ők ké­sőbb öreg püspök korukban szánva-bánva emlegettek. Ha nagy pártfogóik kegyét megnyerték, fényes egyházi pályafutásra lehetett reményük. Szokatlan, európai műveltségű egyhá­zi férfiak voltak tehát az oklevélírói udva­ri papok, és Európa-szerte hasonló szere­pük és műveltségük, éppenúgy, mint írá­suk, a francia iskolák felé irányítja figyel­münket. Ez a kor, a 12. és 13. század az egyete­mek gyors kialakulásának a kora. Európa hamarosan visszhangzott az egyetemekre vonuló vándordiákok dalától. Közös iskolázás Párizsban A francia egyetemek, és legelsősorban Pá­rizs voltak az igazi népszerű egyetemek nálunk. A vándordiákok dalai francia idé­zetekkel vannak tele. A pápa szavai sze­rint Párizsból, mint a paradicsomból árad szét minden boldogsága a tudománynak, és a világ minden szögletébe elszélednek tanítványai. Franciaországban ekkor már minden előkelőbb egyházi férfiú egyete­met végzett, s a pápai rendeletek már Ma­gyarországon is előírták azt, hogy az egy­házmegyék székhelyén egyetemi fokot el­ért papokat alkalmazzanak. A párizsi egyetemnek eddig, mint a többinek is, jobbára csak tudományos je­lentőséget tulajdonítottunk. Óriási diák­telep volt az; hallgatói klerikusok voltak, akiknek száma valószínűleg meghaladta a tízezret. E klerikusok kilenctized része a szabad művészetek fakultását hallgatta, amelynek három-négyszáz tanítómestere volt egyszerre, akik a város különböző há­zaiban bérelt helyiségekben gyűjtötték maguk köré tanítványaikat. Nem elméleti iskolázás folyt ezekben az iskolákban; az ifjak tanítását kemény fegyelemmel, mely­ből a botbüntetés sem hiányzott, az írás­olvasáson kezdték és a végső cél a gyakor­lati jogi képzettség elsajátítása volt, ame­lyet a grammatika befejezése után retori­ka néven tanítottak. Évenkint száz meg száz kész, fiatal mestert bocsájtott ki kebeléből ez a fakul­tás. A mesteri vizsga valósággal próbája volt annak, hogy az ifjú előkelő környe­zetben megállja-e helyét, s főurak, főpa­pok ilyen vizsgák alkalmával szemeltek ki maguknak udvari papokat. E papok az­után ifjan, 21-22 éves korukban megsze­rezve a mesteri címet, elmentek hazájuk előkelőbb udvaraiba, ahonnan aztán ké­sőbb uruk pártfogásával egyes vidéki egy­házak jobb javadalmaiban helyezkedtek el. Innen van az, hogy Magyarországon az új írások java része előbb a királyi udvar­ban szerepel, és onnan terjed széjjel pár év múlva a vidéki káptalanokhoz. A ma­­gister cím, amelyet rendszeresen csak a párizsi egyetemen adományoztak, ily mó­don ez egyetem kialakulásával s a cím rendszeresítésével egyenlő lépésben ter­jedt el Franciaországban is, Magyarorszá­gon is a papság körében. Európa egysége Új egyetemek alakultak Németországban és Ausztriában, amelyek teljesen a párizsi egyetemet követték szervezetükben. Az egész okleveles gyakorlat egy ma­gasabb nemzetközi műveltség jegyében áll. Az Árpád-kor oklevélírásai finom, művészi külsejükkel ennek a műveltség­nek emlékei. A papok, akik ezeket az ok­leveleket írták, az egyetemek által megin­dított szellemi mozgalomnak képviselői, s előkelő szerepükkel, amelyet a magyar közéletben játszottak, nagymértékben já­rultak ahhoz, hogy Magyarország Európá­val oly korán egy egységes szellemi közös­ségbe olvadt össze. HAJNAL ISTVÁN A szöveg eredeti, teljes változatának címe: Árpád­­kori oklevélírások és a francia egyetemek. Kéziratos tisztázat. MTAKK. MS 5389/1. Kódexek a középkori Európában Breviárium. Krakkó, 1400 körül Lectionarium. Salzburg, 1400 körül

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék