História 1993

1993 / 4. szám - SZŰCS JENŐ: IV.Béla király, az államszervező

IV. Béla király, az államszervező A magyar király, IV. Béla 1235-ben került trónra. Az emigrációból 1225-ben tért ha­za, és itthon tartózkodásának, majd ural­kodásának első évei még nem engedték sejteni, hogy ő a „második honalapító”, aki nagy ívű átlátással, ügyes politikával újjászervezi a magyar államot a tatárdú­­lás, a muhi vereség (1241. április 11.) után. Újjáépíti és egyben modernizálja is azt. A király a vereség után az ellenállást gyenge eredménnyel szervezi meg, majd maga is menekülni kényszerül 1242 már­ciusában Dalmáciába. A Szűcs Jenő munkájából kiválasztott részlet itt veszi fel az elbeszélés fonalát. A szövegrészlet Szűcs Jenő: Az utolsó Árpá­dok címmel a História Könyvtárban meg­jelenő összefoglalójából származik, amely a korán elhunyt történész kézirathagya­tékában maradt fenn, és amely 1241-1301 között áttekintő képet ad a magyar törté­nelemről. A könyv május végén a könyv­hétre jelenik meg. (Részletesebb tudniva­lók e számunk 32-33. oldalán.)­­ A szerk. A király, az ostromgyűrűből szabadulva, még két hónapig időzött Dalmáciában, majd 1242. május derekán megindult csa­ládjával, kíséretével Szlavónián át „csak­nem teljesen elpusztult országába”. Kísé­retében ott volt az egyháziak közül Bán­­csa István váci püspök és Benedek fehér­vári prépost és alkancellár, a jövő két érseke és egymást váltó kancellárja, s még több püspök. Ott volt Türje Dénes bánnal együtt a királyi udvartartás három főtiszt­viselője, a legidősebb Csák Máté, Rátót Loránd és Gutkeled István, valamint az idős Kán László, a jövendő két évtized nádorai, országbírói, tárnokmesterei és bánjai. Ott volt a Duna vonal védelme után Dalmáciába siető Geregye Pál or­szágbíró, az ifjú Pok Móric és mások — „Magyarország maradványainak színe-vi­­rága”, ahogy Spalatoi Tamás számba vette IV. Béla dalmáciai kíséretét. Valamen­nyien részt vettek lovagi páncélzatban a Sajó-mezei ütközetben, majd követték a menekülő uralkodót, ki előbb, ki később, a Tengermellékre. Többségük a király bi­zalmas környezetébe tartozott már a ta­tárjárás előtt is. Valamennyiőjüket köte­lezte a korábbi politika revíziója, majd a kulcspozíciókban, a revízió végrehajtása. Erősségek emelése Hiányosan ismerjük a király legelső intéz­kedéseit, de amit ismerünk, már mind az új politika egy-egy irányát jelzi. Még Trau mellett erősítette meg március 10-én az eléje járuló vegliai grófok korábbi adomá­nyát Modrus és Vinodol földjére nézve, ám immár azzal a konkrét feltétellel, hogy ha a király a Tengermelléken tartózkodik, két gályával és három „kellően és tisztes­ségesen felszerelt”, azaz páncélos fegyve­ressel tartoznak szolgálni. A hűbéries szí­nezetű feltétel, meghatározott számú ne­hézfegyveres állításának kötelezettsége, az új politikai törekvés egyik sarkpontja. Szlavónián átvonulva sorban megerő­sítette Petrinya, Szamobor, Varasd kivált­ságait, majd Verőce mellett, november 16-án merőben újszerű intézkedést tett. Elrendelte, hogy a Zágráb-Váralján már a 12. század második fele óta virágzó kivált­ságok kereskedőtelep (vicus Latinorum) költözzék fel a „Gréc” (Gradec) hegyre, s azt falakkal megerősítve új, teljes városi szabadságjogokkal is körülbástyázott, erődített várost létesítsen. Az új városi közösséget is kötelezte, hogy hadjárat ese­tén tíz páncélost küldjön a királyi seregbe. Ezáltal nemcsak megvetette Zágráb sza­bad királyi város alapjait, hanem egy új­szerű elvet is megcsillantott: a város mint jogi-topográfiai-védelmi egység koncep­cióját, amely néhány év múlva majd az „újpesti hegyen” Budavárát, az ország fő­városát fogja létrehozni. A kormányzat átszervezése Mielőtt a Drávát átlépte, átszervezte kor­mányát. A kincstár, a pénzügyek rendbe­hozatalának nehéz feladataira már koráb­ban kinevezte tárnokmesterré Csák Má­tét, aki hasonnevű unokájával, a majdani hírhedt tartományúrral ellentétben híven szolgálta királyát. Tűrje Dénest, gyermek­kori társát és „mentorát” is már korábban nevezte ki „egész Szlavónia” bánjává. A kulcsfontosságú pozíciók elrendezéséből különösen kettő érdemel figyelmet. A leg­főbb méltóságra, nádorra Kán Lászlót tet­te meg, annak a Kán Gyulának a fiát, akit trónra léptekor mint apjának egyik legbi­zalmasabb tanácsosát, következésképpen mint saját személyes ellenségét, bosszút és kemény példát statuálva, börtönbe zára­tott. Egyébnek, mint korábbi nézetei meg­változtatását kézzelfogható módon jelez­ni hivatott gesztusnak aligha lehet tekin­teni, hogy éppen ezt az idős főurat emelte az ország első méltóságába. Mintha csak az arisztokrácia egészével való megbéké­lést kívánta volna jelezni, az ellenzéket megnyugtatni. Ezt támogatja, hogy a rangban második főméltóságra, országbí­rójává az ugyancsak idős Csák Demetert tette meg, aki szintén II. Endre híve volt, s ugyancsak eltűnt a politikai életből 1235 után. A változások közé tartozik, hogy Béla addigi országbíróját, 1224 óta fegyvertár­sát, Geregye Pál fehérvári ispánt a Duná­tól keletre eső országrész és Erdély viszo­nyainak rendezésére küldte el, aki „első­ként az ország előkelői közül” — mint később egy oklevél kiemeli — sietett a leginkább elpusztított „Dunán túli” ré­szekre, mai fogalmaink szerint a Tiszán­túlra. Egy későbbi oklevélből (1249) érte­sülünk, hogy ő volt az, aki az országnak e nagyobbik felén a tolvajokat és rablókat, akik „akkoriban ama részeken tömegesen támadtak”, kiirtotta, ő gyakorolta a bírói hatalmat, nemkülönben a „mindenfelé szétszóródott népet összegyűjtötte” (vagyis az összekuszálódott birtokviszo­nyoktól kezdve a várszervezet működésé­nek helyreállításán, a közigazgatás reor­ganizációján át a telepítésekig irányította az újjáépítés munkáját), megnyitotta az erdélyi sóbányákat — „és mindazt véghez­vinni igyekezett, amire az ország reformá­ciója érdekében csak képes volt, és ami a király hasznát szolgálta . Közbiztonság teremtése Figyelemre méltó e királyi oklevélben egy fogalmi mozzanat. A reformatio regni, az „ország reformációja” éppen nem új kate­gória a középkor jogi műnyelvében, sőt nagyon is régi toposz, csakhogy rend­szerint éppen az ellenkezőjét jelenti, mint amivé a „reform” és „reformáció” a mo­dern fogalomrendszerben vált. Nem át­alakításra és — megőrizve — újításra gon­dolt a középkor embere e szót kimondva, hanem, híven a szó eredeti jelentéséhez, egyértelműen valami réginek a „helyreál­lítására”. Figyeljük csak meg azonban, hogy IV. Béla konzervatív programjának ez a műszava hogyan módosul, milyen képzetegyüttest foglal össze és zár le az „és mindazt...” (et cuncta) fordulattal: olyan tevékenységi köröket, amelyeknek együttesét ma egy ország újjáépítésének mondjuk. Az ország inkább megkímélt nyugati területein is egyelőre ahhoz hasonló el­sődleges problémákkal kellett megküzde­ni, mint Geregye Pálnak keletebbre. Min­denekelőtt itt is a „tolvajokkal és rablók­kal”. A közigazgatás, közbiztonság, bírás­kodás rendje az elmúlt évben semmivé vált. A tatárok után a vákuumba az ország különböző részein rablólovagok törtek be, hogy az éhínséget, nyomort az 1243. évi sáskajárással kiegészítve egész vidéke­ket az ököljog uralma alá vonjanak. A Po­zsony környékét pusztító osztrák herce­get, II. Frigyest, aki különben három ha­társzéli megyét bírt zálogban és Sopron, Kőszeg várában is megvetette a lábát, Hontpázmány Kozma és Achilles ispánok szorították vissza még 1242 májusában. A megtorló hadjáratra már maga IV. Béla vonult fel 1242 végén. Az előkelők megvesztegetése A szerteágazó teendők légiójában lehetet­len volt ugyan valami sorrendet felállítani, mindennek a feltétele azonban az volt, hogy sikerül-e kiválasztani az arisztokrá­cia soraiból egy olyan munkatársi gárdát, amely az országos főméltóságokat viselve, a kormányzat kulcspozícióiban híven és eredményesen hajtja végre a király elhatá­rozásait, egyszersmind azonban garanciát jelent az arisztokrácia számára is. Ami az arisztokrácia egészét illeti, Bé­lának természetesen megvolt az a száma­

Next