História 1993

1993 / 4. szám - FEHÉRTÓI KATALIN: Boszorkányok, varázslók, jósok a 15. században

varázséneklése által [per quorum incanta­­ciones] igen kedves volt az urak előtt. A sok asszonyboszorkány közül egyet, egy Rasdi nevűt elfogott a legkeresztényibb Béla király, és addig tartotta tömlőébe zárva, míg saját lábát felfalva meg nem halt.” Mivel a latin nyelvű Budai Króniká­ban a varázsénekeket éneklőket, jövendő­mondókat ugyanúgy nevezték, mint az 1435-ben nádori köztörvényszéken elítélt asszonyokat, ezért a 15. századi nézők ép­­penúgy lehettek a magyar ősvallást gya­korlóknak, pogány varázslóknak, bűvö­­söknek-bájosoknak, jósoknak az utódai, mint — a magyar nép hiedelemvilágával foglalkozók szerint — a 16. század elején Magyarországon elkezdődött boszorkány­­perek áldozatainak egy része. Ezer boszorkányper Az 1435. évi oklevélben előforduló három bűneset nem volt egyedülálló. A bűntény­nek az oklevélben feltüntetett magyar megnevezése miatt azonban megkülön­böztetett figyelmet érdemel. A néző ugyanis talán a magyar ősvallás termino­lógiájához tartozik. Hasonló vétkekért ítélték el Zala megyében 1408-ban Figus özvegyét és a Teké­nek mondott Lőrinc feleségét, akik csavargó jövendőmondók {nézők) és emberek megmérgezői (vaga­­bundas fytonissas intoxicatrices homi­­num) voltak. 1409-ben Vas megyében há­rom asszonyt ítéltek el (levelesítettek) mégpedig Kysbert, aki csavargó, jövendő­mondó {néző) és bűvölő-bájoló, varázsló (fytonissam et incantatorem vagabun­­dam) volt, és ugyanezen vétek miatt bün­tették meg Kőszegi Sáizár feleségét és a Demerken tartózkodó Tamás özvegyét. 1429-ben a Sopron megyei köztörvényszé­ken Groff Pál jobbágyának, Tamásnak öz­vegyét ítélték el csábítás, varázslás és jö­vendölés (seductricem, incantatricem et fítonissam) miatt. Végül 1512-ben az utolsó nádori köz­törvényszéken, Zala megyében ítéltek fej­es jószágvesztésre három asszonyt, akik embereket mérgeztek meg, de közülük Gyömrői Farkas Ferenc felesége még jós (azaz néző) is (fítonissam et hominum in­­toxicatricem) volt. A 16. századi ítéletek időben már átvezetnek a legkorábbi ma­gyarországi boszorkányperekhez. Ismere­tes ugyanis, hogy 1517-től , amikor Kas­sán két asszonynak boszorkányság miatt vízpróbát kellett kiállnia (ha fennmarad­tak a vízen, bűnösök voltak, ha lesüllyed­tek, ártatlanoknak bizonyultak). Két és fél évszázadon át, 1768-ig, Mária Terézia til­tó rendelkezéséig körülbelül ezer jegyző­könyvezett boszorkánypert folytattak le. Miből jósoltak? Ami a 15. századi nézőket illeti, nem tud­juk, hogyan és miből jósoltak. Az okleve­lek szövege arra mutat, hogy nem annyira a jövendölést, sokkal inkább a varázslást rótták fel bűneikül. A nádori köztörvény­székeken a jövendölés egymagában nem szolgált az ítélet alapjául, csak a varázslás és az emberek megmérgezése. Ezért le­hetséges, hogy az egyszerű, varázslás és bűvölés-bájolás nélküli, rontó szándékot mellőző jövendölés nem rótták fel bűnül. Valójában tehát a néző konkrét „tevé­kenységétől” függött, hogy környezete se­gítőt, gyógyítót vagy rontót, bűvölőt lá­tott-e benne. Molnár Albert 1604-ben megjelent első latin-magyar szótárában például a phitonissa­­néző): „Ördöngős asszony, kiben ördög vagyon és ezáltal jó­sol.” Molnár Albert értelmezését igazolja egy 17. század végi boszorkányper jegyző­könyvében olvasható ítélet is, mely szerint Szabó Ferenc viski lakos „magát nézővé tévén olyan boszorkányságot megösmer­­vén... az ki pedig az ördögöt megismeri és annak munkáit tudja, maga is hasonló ör­dög azokhoz”. Feltehetően időben és vidékenként is változott a néző tevékenysége és ebből kö­vetkezően minősítése is. Például 1738- ban Somogy megyében, Vadász Dóri bo­szorkánypere alkalmával minden egyes ta­nú vallotta, hogy „Vadász Dórinak bo­szorkányságát nem tudja, és hogy valaki­ket megrontott volna vagy fenyegetett volna nem hallotta, hanem azt tudja, hogy nézőnek tette magát, azt is tudja, hogy az faluban nem egyéb volt, Istent és embere­ket irtóztató szörnyű, szitkos átkosnál ... Vadász Dórinak más egyéb boszorkánysá­gát nem tudja, hanem varázsló nézőnek tette magát, azt pedig tudja nyilván, hogy a faluban nem egyéb volt istentelen, szit­kos, átkos, káromló volt”. Vadász Dórit irtóztató káromkodásért 30 korbácsra ítélték azzal, hogy fenti cselekedeteitől a továbbiakban óvakodjék, mert újra a vár­megye fogságába kerül. Az Ószövetségben Mózes törvényei halállal büntették a varázslókat és jóso­kat, például Heltai Gáspár bibliafordítá­sában (1551): „Ne térjetek a nézőhöz”. Medgyesi Pál 1645-ben megjelent Égő szövétnek című munkájában pedig: „Azt Rontás ellen a 20. században Öntés. A rostát a gyermek fölé helyezik, 1940 Ijedelem elleni öntés. Tunyog, 1931 12

Next