História 1998

1998 / 9-10. szám - PATAKI FERENC: Magyarságkép és történeti változásai

Malom • Pataki Ferenc: Magyarságkép és történeti változásai 3 • R. Várkonyi Ágnes: Európa-történetek Magyarországról 6 • Frank Tibor: Ellenség vagy barát? 8 • Jeszenszky Géza: Magyarország változó képe Nagy-Britanniában 11 • Hanák Péter: Az osztrák és a német vezető réteg magyarságképe 15 • Köpeczi Béla: A 19. századi román irodalom magyarságképe 18 • Nyomárkay István: A szerbek és a horvátok magyarságképe 22 • Ormos Mária: A francia politikusok magyarságképe 25 • Kiss Gy. Csaba: A Kárpátok felől... 29 • Litván György: Az 1956-os forradalom és a magyarságkép 33 • Andrásfalvy Bertalan: Közép-európai etnikai torzképek 38 • Szabolcs Ottó: A külföldi történelemtankönyvek magyarságképe 40 FIGYELŐ • Kordos László: A rudabányai ősmajmok 43 • Pók Lajos: Az Egyesült Államok és Európa, 1945-55 45 • Rátki András: Titkosszolgálat az NDK-ban 47 • Sipos Péter: Erényi Tibor emlékére 51 TÖRTÉNELEM AZ ISKOLÁBAN • Glatz Ferenc: Történelemkutatás, történelemtanítás útkeresésben 52 ÉLETUTAK • Kertész István: „Iparkodtam jó magyar emberré lenni" 55 EMBER ÉS KÖRNYEZET • Mészáros Ernő-Molnár Ágnes: Jégbe zárt történelem 58 HORDALÉKOK • Borhi László: Franco és az 1956-os magyar forradalom 60 NYÍLT TÉR • Szilágyi Ágnes Judit: Ifj. Horthy Miklós magyar királyi követ Brazíliában 62 • Révffy László: Teréz körút, 1946. június 17. 64 • A Névtelen történet(e) 66 Címlapon: IBUSZ-plakát, 1932 Ez évi számaink megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, a József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány és a Soros Alapítvány. História Szerkesztő­: Glatz Ferenc A szerkesztőség tagjai: Engel Pál, Kertész István, Sipos Péter, Szakály Ferenc, Szász Zoltán Munkatársak: Demeter Zsuzsanna, Stemlerné Balog Ilona (kép), Kovács Éva (szöveg), Horváth Imre (számítógépes tördelés) Felelős kiadó: História Alapítvány. Elnök: Niederhauser Emil Szerkesztőség: 1014 Bp., Úri u. 53. T.: 356-0457. Levélcím: Pf. 9. Bp., 1250 A História Alapítvány bankszámlaszáma: 11701004-20125394 OTP Bp. I. ker. Alagút u. 3. Devizaszámlaszámok: Budapest Bank Rt. 1051 Bp., Hercegprímás u. 5. USD 401-15194129120; DM 407-15194129120; ATL 419-15194129120 Szedés: MTA TTI Kiadványcsoport. Felelős vezető: Burucs Kornélia Nyomás: MESTERPRINT Kft., Bp. Külső-Mester u. 82-86. Felelős vezető: Szilágyi Tamás Terjeszti: HIRKER Rt., NH Rt. és alternatív terjesztők. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál és a Hírlap-előfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóságnál (HELP) Bp. Orczy tér 1-3. közvetlenül vagy postautalványon. Tel.: 303-3441 Külföldre előfizethető: Hess András Kereskedelmi Kft. Postacím: H-1406 Bp. P. O. Box 53. Tel./fax: (36-1) 351-0080 Megjelenik évente tízszer. Előfizetési díj: 1 évre 750 Ft. HU ISSN 01392409. Index: 25384 Magyarságkép és történeti változásai Magyarok — a világ szemével Az egymással kapcsolatba lépő egyének többé-kevésbé kidolgozott „szociális képet" alkotnak egymásról. Ugyanígy a nemzeti közösségek — e kollektív szubjektumok — tagjai is leképezik szellemi életükben és köz­­gondolkodásukban a szomszédos és a távoli nációkat. A hevesen globalizálódó s az érintkezéseket kiterjesztő világban, amely teleszórja képekkel és értesülésekkel képzele­tünket, még erőteljesebbé válik, és még inkább egymásba szövődik ez a kölcsönös képalkotási folyamat. A „hogyan lát ben­nünket a világ?" érdeklődő izgalma ezernyi alakot ölt, másképpen jelenik meg a tudo­mányban és a művészetben, a politika vilá­gában, a sportban és a világjáró turizmus­ban, a hétköznapi érintkezésben és az értesül *­­lésekben. „Minden nép tükör” Senkinek sem okoz különösebb gondot, hogy alkalmi töredé­kek vagy többé-kevésbé rendezett ismeretek alakjában megfo­galmazza a másokról alkotott értékelő képét — vallanak az idevágó kutatások. Ez gyakorta az önmagunkra vonatkozó kép sajátságos — olykor fonákjára fordított — megfelelője. Igaza van Maurois-nak: „...minden nép tükör, amelyben a fürkésző tulajdon képét szemléli”. Ilyenformán elkerülhetetlen és szük­ségképpeni ténnyel állunk szemben: a magyar társadalom is — akarjuk, vagy sem — állandó külső reflexió tárgya. Véle­kedések s értékítéletek, felületi benyomások és rendszerezett tudástömbök kísérik történelmünk alakulását, aktuális helyze­tünket és kilátásainkat. Mit kezdjünk hát velük? Méltóak-e érdemleges figyelmünkre, kell-e számolnunk velük, s ha igen, akkor miképpen? Az igény ősrégi: ismerjen és híven ismerjen meg bennün­ket a világ. Nemzeti önismeretünkbe pedig épüljön be mindaz, ami tanulságként leszűrhető a felőlünk vélekedők ítéleteiből. Elegendő pusztán utalnunk eme óhaj időszerű hátterére: a sokat emlegetett európai integrációs fejleményekre. Utoljára Eckhardt Sándor tollából jelent meg (1939) átfogó tanulmány . Az 1997. május 6-7-én az MTA-n tartott „Magyarságkép. A magyarságról alkotott kép az ezredfordulón” című konferencia megnyitóelőadásának rövidített szövege. Az előadások teljes szövege 1999-ben külön kötetben jelenik majd meg. (A szerk.) .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék