Hitel, 2007. július-december (20. évfolyam, 7-12. szám)

2007 / 11. szám - Cs. Nagy Ibolya: Hol vagy, Csokonai Vitéz Mihály? (Juhani Nagy János Mihály könyve);

[ Szemle ] „beskatulyázták a népnemzeti irány cellará­csai mögé”, másmilyeneket idézünk, szelle­meseket, a hősétől. Manapság nehezen kö­vethető hitvallását: „csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a toll s nem nehéz­­ a kasza”. S aztán ódzkodását, hogy ne ünnepeljék, mert a jubilálás „voltakép­pen féloldali szélütés”. Legvégül válogatás a filológusnak meglepően hanyag Takács Péter sajtóhibáktól máskülönben is hem­zsegő könyve botlásaiból. Hogy Bánffy 1920-as londoni útját nemegyszer 1820-ra teszik, az még olyan elütés, mint a vonato­zók helyett a vonatkozik, a gondtalan idő­szak helyett a gondatlan stb. Az is hátha csak számhiba, hogy az Osiris egyik 1966-os könyvét jelöli meg forrásként, ho­lott ekkor még nem létezett a kiadó. Ám hogy nem mindennek a nyomdászok figyel­metlensége az oka, az több példával is tanúsítható lenne. Találomra, az egyik: Bánffy hazatérésével, beilleszkedésével kap­csolatban az szerepel, hogy „Kolozsvárra települése pillanatától felfegyverkezve hada­koztak az Utunk és a Korunk köré csopor­tosuló baloldali publicisták, írók, költők, politikusok” ellene. Az Utunk 1946-ban in­dul, húsz évvel később, hogy Bánffy ha­zaindult. A másik mulattatóbb, noha egy tragédiát idéz. A drámaírót keríti itt sorra, példálózván, hogy a nézőtérről „áradni kell a szereplők és a színpad felé a fluidumnak, s annak a bizalomnak, amelyikkel elhiszik, hogy Júlia belehal a szerelembe, s Hamlet utánamegy, mert csak így teljesülhet be a boldogságuk”. A helyzet eme alakulásáról olvasván csak aggodalmaskodhatunk, hogy mi lesz a másik szerelmi kettős, Ophélia és Romeo sorsa... Mindezek után az lenne mulatságos tán, ha dicsérni kezdenénk e köteteket. Pedig mindegyik tartalmaz annyi értéket, adatok­ban, tényekben felhalmozott tudást, hogy ezt tegyük. A színvonalukról esett elég szó úgyis, unásig. MÁRKUS BÉLA Hol vagy, Csokonai Vitéz Mihály? Juhani Nagy János: Mihály könyve A­z előbb Hatvani Ist­­ván professzor áldá­sos közbenjárásával föltá­masztott - vagy más megközelítésben: meghalni nem engedett, tetszhalott állapot­ban tartott -, a sírból a temetés után mint­egy kilopott, majd a számára (ezek szerint csak majdnem) végzetes tüdőgyulladásból szépen kikúrált, kigömbölyödött, megszépí­tett, utóbb a jövőbe, jelesül a XXI. századi Debrecenbe transzportált Csokonai Vitéz Mihály egy Piacz utcai antikváriumban a saját műveit kéri az eladótól. A kriti­kai kiadás elfogyott, mondják neki, ami­ből nem ért ugyan semmit, de kézbe kapja a Dorottya egy a költőnek tetsző külle­mű kiadását (Diákkönyv­tár, Szépirodalmi), az egyetlen munkájáét, me­lyet életében nyomtatásban láthatott, sőt néhai barátja, néhai Domby Márton a köl­tőről készült életrajzi könyvecskéjét is meg­kapja. Jegyezzük meg, mielőtt a kronológia zavarba ejtő tévedésein töprengene bárki, hogy bár Hatvani professzor jóval Csoko­nai előtt, 1786-ban már meghalt, de mint­egy főpróbaként maga magát is föltámasz­totta egy famulus segítségével. Tehát mielőtt Csokonai életre keltéséhez, nagy átváltoztatásához és jövőbe utaztatásához fogott, formálisan és jogilag rég a sírban volt, a regény szerint viszont e közben egy SZAMÁRFÜL KIADÓ, 2 0 0 7 [ 118 ] HITEL

Next