Hölgyfutár, 1860. december (11. évfolyam, 146. szám)

1860-12-06 / 146. szám

1258 A Beem apót, midőa kihozók a bajból, igaz székely hitemre mondom, nyolc kozákot kül­­deek a másvilágra! De egy rusnagyeekja ugyancsak fejül is vágaat S ezzel levéve kalapját, nagy csontos homlokán valóban egy mély görbe forradás ta­­nusitá, hogy székelyem valót beszél. MajdZeyk Domokos hősi halálát is elmondá , állitván, hogy ö szintén Zeyk közelében harcolt, s egyedül jó lovának köszönheti menekülését. — Ott eseek el Petőfi esi tévé utána a jó atyafi , nem kis bámulatomra ; imé ez az egyszerű ember anyira fölfogá nagy köl­tőnk jelentőségét: hogy késő tizenegy év után is visszaemlékezik reá! — Hát isméié Petőfit maga bá ? — Hogy esmereem-e ? Megmutaták vala nekem a táborban ; beszedtem es velee 1 Kikérdezém öt: nem tudna-e valamit kö­rülményesebben Petőfi haláláról? Mire azt mondá, hogy mikor a megzavart huszárság Székely Keresztáron összeverődött: e y amaz ágyu-védelemre rendelt 20 - 23 főnyi huszár­csapatból megmenekült bajtársa mondá neki, miszerint látta, midőn Petőfire két kozák ráro­hant, azonban segítségére ő nem mehetett, miután őt magát is anyira körbe kapták, hogy csak a legnagyobb erömegfeszitéssel és öt seb­bel sikerült megszabadulnia. Egyebet a jó székely nem tudott mon­dani. E néhány vonásból áll mindaz, mit a nagy költö haláláról megtudhattam; hanem e három különböző kútfőből merített adat csudálatosán egybehangzik. Sietek ezeket nyilvánosságra juttatni {te­gyék azt mások is, kik még ide vonatkozó ada­toknak birtokában volnának, — miglen sikerti­­lend a valót kiderítenünk. Thaly Kálmán. Budapesti hirharang. ! f A pesti müegylet, ma délelőtt tiz órakor a közelebb elhunyt jeles tájfestész Markó Károlyért gyászmisét tart, a feren­­ciek templomában , rneiyre az egylet tagjai, s a hires művész tisztelői meghivatnak. Az el­hunytja firenzei szépművészeti akademi tanára s a magyar tudóstársaság tagja volt, s ez utób­bi intézet bizonyosan a gyászmisén is képvi­selve lesz. f S á r o s s y Gyula költőnkről elterjedt a hir, hogy már Miskolcra érkezett. E bir alap­talan. Egy most érkezett levele szerint még mindig Budweisban van, azonban f. hó tizedik-tizcnketiedikére már valószínűleg kö­rünkbe érkezik. Azután olvasóink újra talál­kozni fognak költöi lantja szép, új dalaival. f Hírlik, hogy E dély kancellárja K e­­mény Ferenc gróf leend. Továbbá hg Esz­­terbázyPál és gróf Nádas cl y Lipót örökös főispánok az eskü alól fölmentettek. t Szülék és nevelők figyelmébe igen hasznos három könyvet ajánlunk, melyek Engel és Mandelio kiadásában épen most jelentek meg. Ez az úgynevezett „Ifjú­sági könyvtár“, melynek első kötetét (költemények és elbeszélések) Fekete Mi­hály irta, a második és harmadik pedig Grimm világhiiü házi és gyermek-regéiből áll, me­lyeket Nagy István magyarított. E müvek oly" tapintattal vaunJ|||j^iszíva, hogy az a legnagyobb elismerés és’részvétre számolhat. A gyermekek nem csupán gyönyörködtetést, hanem a szív, elme és lélek képzését is nye­­rcndik általa. A kiadók — a uövendékekne mindenesetre nagy szolgálatot tettek e müvek diszes kiadás által, s a szülék bizonyára nem mulasztják el, hogy e szolgálatot illő pártolás által jutalmazzák. A kiállítás diszes, vas­vastag, képes kötésben, s az első füzet igen csinos színes képeekkel és rajzokkal van ilius­­trálva. Egy egy tartalmas kötet ára csak — egy forint. t A Fekete Mihály által Kolozsvárt ! szerkesztendő „K o r u n k“ programmja, s azóta első száma is megjelent. Ez erdélyi J politikai laphoz méltán sok várakozást kötnek. f Reményi egy holdmezö-vásárhelyi | lakomán 176 ftot gyűjtött a Pető fi szoborra. t Dr. Popper Alajos úr Debrecenből azt indítványozza, hogy a magyarországi izrae­litáknak egy saját közlönyre, még pedig ma­gyar Dyelven szerkesztett közlönyre van mul­­hatlan szükségek. Igaz. t A múlt vasárnapi temetésről sat. a M. Sajtó igy ir: Dec. 2-án volt az oct. 23 ki nyugtalanságok alkalmával a Zrinyi-kávéház­­ban megsebesült 20 éves asztalos-legény Smeg­­ler István temetése, a rósz idő dacára nagy közönség jelenlétében a népből és az ifjúság­ból, mely a szomorú áldozat nemzeti szalagos zöld koszorúval diszitett koporsóját a Rókus­­kórbáztól egész ki a temetőig levett kalappal, a „Szózat“ éneklése s ezenkívül magyar indu­lók, különösen a„Rákóezy“ hangjai mellett vál­lon vitte, mindamellett, hogy az illető becsü­letes tulajdonos a halottas szekeret díj nélkül adta által. A test beszentelését bzékács végez­te, hosszabb életet és jobb halált kivánva a je­lenlevő kortársaknak az övénéi. Kinn a sírnál Vezerle Zsigmond, ifjú jogtudor, mondott szép imádságot a nyers erőszak szerencsétlen áldo­zatáért ; azután a tömeg ugyancsak a „Szózat“ mellett tért vissza a belvárosba, különböző in­gerült felkiáltásokat és éljeneket hallatva. Majd ä zálogházhoz vonult, melyről és a bel­városi dóbánytözsökről „le a sasokkal“ fö.ki­áltások közt több kétfejű sast le vett, miglen erős őrjárat egy ifjút foglyul ejtett és bántal­mazott. Azonban a polgármesterrel Budára át­ment négy tagú küldöttség kérésére tárnokmes­ter ur ö excja ezt, mint halljuk még az este szabadon bocsáttatta. Éjjel lovas és gyalog őr­járatok cirkáltak az utcákon“. Mint Bécsböl írják, ez esemény dec. 3-án a bécsi börzét igen lehangolta. Hitelesen tudathatjuk, hogy ezen tüntetésben az egyetemi ifjúság semmi részt nem vett. tSuckRóza gordonka-művésznő hang­versenye jövő szombaton délután fél öt órakor lesz a múzeumi teremben. A müsorozat nagyon érdekes. A nemzeti színházi zenekar „Bátori Mária“ nyitányát, s a Berlioz által átirt Rákó­­czy-indulót adja elő; Suck Róza k. a. Pi a 11 i egy ábrándját a „Puritánokéból, a Suck Li |HMWH^MH|magyar nép4MW^?§S3^erb dallamokra irt ábrándot játsza ; B i g nTo az „Iiká“-ból, Voggeuhuber (Szives i) Vilma k. a. a „Prófétából“ áriákat énekel­nek. Sajnos, bogy II o 11 ó s y L n é nem éne kelhet, miután azon este „Diuorah“-bau kell föllépnie. t A P. H i r n ö k írja, hogy a városnál a közbátorsági dolgok intézésére ideigl. város­kapitányi hivatal rendeztetik, s e hivatal ve­zetésére az erélyes és határzott jelleniü T haisz Elek ügyvéd jelöltetett ki. Üdvözöljük ! fPesteu i 8 csinál a nép szójátékokat, így a harmincadtelken épülő négy nj bázat „szabó négyszögnek“ (Schneider Vier­eck) nevezték, mivel birtokosai: egy férfi szabó (Eisele), szelvény-szabó, (a pesti kereskedelmi bank), bőr szabó (Lika bőr kereskedő), s csont-szabó, (az országos hírű műtő dr. Kovács Sebestyén). Egy újdondász társ unk a mi­nap égy szoba súrolásnál a dézsa mellett egy cilinder kalapot vett észre, tele kőporral. Erre valóban igen alkalmatos. t Az esztergomi értekezletre szét­­kiilde.íek. a meghívó levelek. Dec. 17-dikéu tessz. f A pesti egyetemnél nov. 30-ig 887 hallgató volt beírva. 600 a jog, 200 az orvosi, 17 a bölc8elmi és 70 a gyógyszerészeti tudo­mányokra. ^ t A „Sürgöny“ és P.Hj. Ztg (a két uj alkotmányos hivatalos lap) minden bélyeg nélkül jelenül leg, mi eudigelé csak a csá­szári hiv. lapcfe^abadalma volt. Talán jövőre a többi h pok is megszabadulnak e súlyos te­hertől. I t Két „szerencse gyermekéről“ Írnak a lapok. Meg ne ijedjenek önök, ezek nem Birchpfeifferéi; egyik pesti, másik budai la­kos vala, kik ifjúságukat szegénységben élték át, később fnnyerö sorsjegyekkel meggazda­godtak, most pedig a múlt vasárnap egy na­pon temettetének el. fDoppler F. „Vanda“-ját, uj átdolgo­zás szerint alkalmasint^ bécsi karint kapui színpadon is elő fogják adni. fRottenbiller Lipót derék főpolgár­mesterünk hozzá fogott a község rendezésé­hez, s a rend értékében egy szép fölhívást bo­csátott ki. f Az a báró Bemer, kit közelebb a nagyváradiak leik: sedve fogadtak,nem a tyróli­­zárda még mindig szenvedő foglya, hanem egy szintén ily nevű esperes. Tévedett N. Vá­rad is, és a lapok is. f Az ismeretes Papp Zsigmondot so­kan fölhívták egy uj román lap szerkeszté­sére, minő az ö 1848 diki „Amiéül poporulni“­­ja („Nép barátja“) volt. f Henszelmann Imre közelebb az akadémiában igen érdekes építészeti fölolva­sást tartott, s többi közt meghatárzá a csúcs­íves vagy is góth építészet fogalmát. t N yiregyházáról, Szegedről s több helyről ablakbetörések- és macskazenékröl tu­­dósitnak. Zágrábban pedig tojásokkal dobálták meg a német színészeket. f Jekelfalussi Lajos miskolci pol­gármestert, 400 ftos serleggel tisztelők meg polgártársai. Hir szerint százas bankjegyek is voltak benne. t B. Eötvös emlékbeszéde Széchenyi fölött, angol fordításban m megjelent, s nagy hatást csinált. fMily kicsiny volt azelőtt Pest, mu­tatja két körülmény. Mikor a nemzeti színház alapját ásták, embercsontokra találtak. Tehát ott már temető volt. A múzeum melletti falu­sias alakú Luty-házat pedig,a múlt században Sándor gróf nyári laknak építtette. t Boros s Mihály irótársunkat, Fe­hérben második alispani jelöltül emlegetik. t S o h a irodalomra nagyobb és iga­­zabb dicséret nem mondatott ki, mint köze­lebb ezen megcáfolhatatlan áll tás egy lapban: „a magyar irodalom a lefolyt 12 évi viszonyo­kat a szó teljes értelmében folyvást ignorálta.“ Iiy szellemi függetlenség tudata minden Írónak büszkesége lehet. f E11 i n g e r n é Prágába s onnét Drez­dába útazik vendégszerepelni. f A múzeumba közelebb egy érdekes régiséget küldtek be, melyet egy szentandrási ember ásás közben talált. Ez egy, 10— 12 fon­tot nyomó bronzmü, s lovat képez, melynek nyaka és feje helyett ember dereka és feje van, s mellén csobolyó alakú edényt tart. Ez érde­kes régiséget Török Lajos szántói ügyvéd, Dar­vas Antal és Péchy István ottani földbirtoko­sok aláirás utján szerzék meg a múzeumnak. Fölszólitás a nemzethez! Petőfi Sándor születéshelye minded­dig nincs bizoujilSpP tudva, ennél fogva érde­kes a nemzet előtt nwtid az, mit ezen nagy em­berünk gyermekkoráról megtudhatunk. Fél­egyházán létemkor eszembe jutott, hogy szülői öt mint csecsemőt odavitték és így ő ott ejtette lu az első édes magyar szót. Hogy ezen adat­nak szemlélhető nyoma legyen azon városban, indítványoztam a tiszteletemre rendezett lako­mán, hogy azon ház, melyben szülői laktak, emléktáblával jelöltessék. Ezen indítványom roppant lelkesedéssel fogadtatott, s ismét meg­győzött arról, hogy hazámban csak kissé kell

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék