Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-03-01 / 3. szám

12 Tóth Lőrinc., uti tárca 6 füzetben. 4-dik füzet: Schweic. 8r. Pesten, 1S44. Nyomatta Länderer és Heckenast. Eggenberger J. és fia bizo­­mányában) 140 lap, velinen, bor. fűzve 1 for. Előfizetés mind a 6 füzetre.................................................... 4 for. Tudománytár. Közrebocsátja a magyar tudós társaság. Új folyam. — He­tedik év. October. 1844. N8r. Budán, a magyar kir- Egyetem betűivel 195—400. és 73—104 lap, velinen, bor. fűzve. Vahot Imre., Két eredeti vígjáték négy felvonásban. I. Restauratio. Ere­deti vígjáték négy felvonásban. II. Farsangi iskola. Eredeti víg­játék négy szakaszban. 12r. Budán, 1845. A magyar kir. Egyetem betűivel. Ä szerző sajátja. (Eggenberger j. és fiánál bizománybán) 186 lap, velinen, bor. fűzve...............................1 for. Vörösmarty’ minden munkái 10 kötetben. Kiadják barátai Bajza J. és Schedel F. 3-dik kötet. 12r. Pesten, Kilián Gy. tulajdona. 272 lap, velinen, bor. fűzve, előfizetési ár az egész 10 kötetetnyi munkára 8 for-Idegen nyelven. is óméi fa 3<5na íftep. (Äapldna éaffcínffe'bo.) ^rátü SBttaf) § Ufporábaná a ^eíopifóro Gmfroi Jtrefbnffeg Äatolicfcg pro SDUabej obecne'bo Bubu. 8. 2B SErnamé, 1*45. sJ?áflabetn 2Bad)tera- 114 lap, velinen, bor. fűzve 16 kr. фor dbef SKujencoroeg g>obojnofti, ftérd fű fond ja SDbrdtennt 3blúbiltdb, a ja ^Porciffeni fro. Giirfroi fatolicfeg. 3 £>bra'jfem. 12. 2B SErnamé, 1844. ÜJíáflabem 2Bad)tera 36 lap, bor. kötve 6 kr 3d főnné dlenfi dtraginffeboSnemu Síofu 1844. 3 uberiTé­­bo na flowenffi ©ajif prelojene, aőitátami jafonom opatrené- 8.2B SErnaroe. 9Ш1аЬет S- 2Bad)tcra. 44 lap. bor. fűzve 24 kr. ITflnd arab о к: Grimm V. iromány példányok. Kőre metszette KrűgerH. 1-ső füzet: Ma­gyar folyóiiátok. K4r. (Pesten, Grrimm V. tulajdona) 12 lap, Is­kolai kiadás 12 kr., dísz-kiadás 30 kr. — 2-dik füzet: Német folyóiratok. 24 lap. Iskolai kiadás 12 kr., dísz kiadás 30 kr. Löwy Manó- (A budai fő gymnásiumnál és a pesti kereskedelmi iskolá­nál szépírás tanító) Vezérlapok a szépírásban , köz- és magány ok­tatás’ tárgyául. K4r. (Pesten, a’ szerző tulajdona) 12 lap, ve­linen , tokban 30 kr. — ftalíigrapfifcbe ^ülföííatter 2=tc3 ^cft^r. 13 lap, velinen, tokb. 30 kr. Sub auspiciis Ferdinandi V. Regis Hungáriáé Piinceps Primas Josephus Kopácsy Archi-Fpiscopus Strigonensis Collegiatum Capitulum Tir­­naviense ad S. Nicolaum Episcopum Civium pietate dotatum introdu­cit et inslallat calendis Januarii 1844. Rajzolta Horrak I. Kőre met­szette Mangold К- Pozsonyban, fél íven 30 kr. Chinai papíron 40 kr­­(b'olytaüatik.) QSxerkentti Magyar M. Nyomt. TraHner-Károlyi.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék