Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-03-01 / 3. szám

is idegen nyelven. óméi fa 3<5na íftep. (Äapldna éaffcínffe'bo.) ^rátü SBttaf) § Ufporábaná a ^eíopifóro Gmfroi Jtrefbnffeg Äatolicfcg pro SDUabej obecne'bo Bubu. 8. 2B SErnamé, 1*45. sJ?áflabetn 2Bad)tera- 114 lap, velinen, bor. fűzve 16 kr. фor dbef SKujencoroeg g>obojnofti, ftérd fű fond ja SDbrdtennt 3blúbiltdb, a ja ^Porciffeni fro. Giirfroi fatolicfeg. 3 £>bra'jfem. 12. 2B SErnamé, 1844. ÜJíáflabem 2Bad)tera 36 lap, bor. kötve 6 kr 3d főnné dlenfi dtraginffeboSnemu Síofu 1844. 3 uberiTé­­bo na flowenffi ©ajif prelojene, aőitátami jafonom opatrené- 8.2B SErnaroe. 9Ш1аЬет S- 2Bad)tcra. 44 lap. bor. fűzve 24 kr. 12 Tóth Lőrinc., uti tárca 6 füzetben. 4-dik füzet: Schweic. dr. Pesten, 1944. Nyomatta Länderer és Heckenast. Eggenberger J. és fia bizo­­mányában) 140 lap, velvnen, bor. fűzve 1 for. Előfizetés mind a 6 füzetre.................................................... 4 for. Tudománytár. Közrebocsátja a magyar tudós társaság. Új folyam. — He­tedik év. October, 1844. Nov. Budán, a magyar kir- Egyetem betűivel 195—400. és 73—104 lap, velv­en, bor. fűzve. Vahot Imre., Két eredeti vígjáték négy felvonásban. I. Restauratio. Ere­deti vígjáték négy felvonásban. II. Farsangi iskola. Eredeti víg­játék négy szakaszban. 121. Budán, 1845. A magyar kir. Egyetem betűivel. A szerző sajátja. (Eggenberger I. és fiánál bizományban) 186 lap, velvnen, bor. fűzve...............................1 for. Vörösmarty’ minden munkái 10 kötetben. Kiadják barátai Bajza J. és Schedel F. 3-dik kötet. 121. Pesten, Kilián Gy. tulajdona. 272 lap, velv­en, bor, fűzve, előfizetési ár az egész 10 kötetetnyi munkára 8 for- ITfm­d­arab­o­a: Grimm V. iromány példányok. Kőre metszette Kruger H. 1-ső füzet: Ma­gyar folyóiratok. K­r. (Pesten, Grrimm V. tulajdona) 12 lap. Is­kolai kiadás 12 kr., dísz­ kiadás 30 kr. —­2-dik füzet: Német folyóiratok. 24 lap. Iskolai kiadás 12 kr., dísz kiadás 30 kr. Löwy Manó­ (A budai fő­gymnásiumnál és a pesti kereskedelmi iskolá­nál szépírás tanító) Vezérlapok a szépírásban , köz- és magány ok­tatás’ tárgyául. K4r. (Pesten, a’ szerző tulajdona) 12 lap, ve­linen , tokban 30 kr. — stalligrapfische ^ülferratter 2^tc3 ^cft^r. 13 lap, velinen, tokb. 30 kr. Sub auspiciis Ferdinandi V. Regis Hungáriáé Princeps Primas Josephus Kopácsy Archi-Episcopus Strigonensis Collegiatum Capitulum Tir­­naviense ad S. Nicolaum Episcopum Civium pietate dotatum introdu­cit et installat calendis Januarii 1844. Rajzolta Horrak I. Kőre met­szette Mangold­­- Pozsonyban, fél íven 30 kr. Chinai papíron 40 kr­­(f­olytatatik.) QSxerkentzi Magyar M. Nyomt. Trauner­ Károlyi.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék