Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-04-01 / 4. szám

letű (statistikai) tekintetben. A már kimetszett kisebb, de kivált a nagyobb földképekhez alkalmaztatva. 161. Budán, 1844­ Nyomt. Gyu­­rián és Bagó. 190 lap , kötve . . . . . 1 fz. 20 kr. Alsóviszti Fogarasy János., magyar és német segéd szótár, pótlékul minden eddig megjelent magyar-német zsebszótár­okhoz. Első rész magyar német, második rész német-magyar. 1121. Pesten, 1845. Kilián György sajátja. Ossz. 372 két hasábos lap, velinen , bor fűzve...........................................................................2 fr. Jósika Miklós külföldi regényei 14. T­ouss­ai­n­t. Irta Theodor Mu­gge 5-dik kötet­ 2-dik füzetje. 121. Pesten, 1845. Kiadja Heckenast G. 113—262 lap, velinen, bor. fűzve..............................30 kr. Kazinczy Ferenc eredeti munkái. Összeszedék Bajza József és Schedel Ferenc. Második osztály: Levelek. Harmadik kötet. 121. Pesten, 1845. Kilián György tulajdona. XII és 407 lap , veli­en, bor. fűzve............................................................1 fz. 20 kr. Kis János Superintendens’ emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Első közlemény. Nevendékségét, Professorságát és Prédikátorságát tárgyazó emlékezések. Nor- Sopron, 1845. Özvegy Kulcsárné betűi­vel. (Pesten , Eggenberger J. és fiánál bizományban). 254 lap, bor. fűzve . . . ......................................1 fz. 20 kr-Könyvtár, nemzeti. Kiadja a’ Kisfaludy - társaság pártfogásával Schedel Ferenc. XIX század: Vörösmarty Mihál minden munkái egy kö­tetben. 4-dik füzet. N.r. Pesten, 1845. Kilián György tulajdona. 353 - 480 lap, velm­en , bor. fűzve..............................40 kr. Majláth János gróf., Vallás-mozgalmak Magyarországban. Iső kötet’ má­sodik füzetje. Sr. Pesten, 1844. Emich Gusztávnál. 161—254 lap, veli­en, bor. fűzve . .............................................­ fr. Módszertan, vagyis útmutatás miként kelljen a nyilvános elemi tanítás­ban célszerűn eljárni. Fordítva ’s kidolgozva Márkli József (Böl­csészet- s jogtanár, köz és váltóügyvéd ’s Pesten királyi első mód­szertanitó által.) IV—V. füzet. dr. Pesten, 1845. Eggenberger J. és fiánál. 261—246 lap, bor. mind az öt füzet . . . I­fj. Nagy Márton (kegyes rendű oktató a pesti gymnasiumban.) Szavaló, ta­nítók és tanulók használatára. 2-dik füzet. 121. Pesten. 1845. Hartleben M. A. tulajdona. 120 lap, velm­en, bor. fűzve 30 kr. Nendtvich Káról (orvos tanár stb.) Az életműtlen műipari vegytannak alapismeretei. Az iparegyesületi felolvasásokhoz alkalmazva. Fába metszett rajzokkal. 4-dik füzet. 8r. Pesten, 1844. Kiadja Hartleben­­. А­ 241—320 lap, velinen, bor. fűzve ... 45 кг. Névkönyv, m. tudós társasági 1845-re Kalendáriommal. 8r. Budán, magyar királyi Egyetem betűivel. 103 lap, velinen, borítékba, fűzve . ............................................................20 kr.

Next