Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-12-01 / 12. szám

ном IRODALMI HIRDETŐ. 3. Ev. 1345. 19. ezünt. KIADJÁK Fggenb­erger J. és Fia magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten, (Ferenciek terén 413. szám alatt) A­ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hét­végén egy negyed vagy féliven , és minden «/. iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a kis/.ismertetés végett rendesen felveted , mellynek könnyebb kivihetésre néz­ve minden kiadók fels/.ok­tatnak : munkáikból e’hirdető’ szerkesztőjéhez E­g­g­e­n­b­e­r­g­e­r J. és h­a könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának. Decemberben megjelent könyvek­ fűrűül pénzben.) Ajándok, magyar Almanach, 1840. 5 aczélba metszett képpel. M­ór. Pes­ten , Heckenast G­ sajátja. XXIV és 270 lap, papirba kötve 3 fr. , /Г selyembe kötve ........................................................................4 fr. Bajza, Világtörténet, a’ legrégibb időktől korunkig. 2-dik kötet. N8r. Pesten, 1845. Hartleben J. A. sajátjai. ИЗ—224 lap, velinen , bor, fűzve ............................................ 45 kr. Barts F. (bölcselkedés és hittan Doctora , ’s a’ bölcselkedési kar tagja.) Elemi számtan. I-ső Rész, az egész és tört mennyiségekről. 3 dik / bővített kiadás 81. Budán, 1845. Nyomt. a’ magy. kir. Egyetem’be­­­­tűivel. (Eggenberger J. és fia bizományban.) 87 lap . , 1. kr.4. Bátky Károly, mulatva oktató könyvecske. Fiú és leány gyermekek szá­mára. 81. Kecskeméten , 1845. Nyom. Szilády K. betűivel. 73 lap ,­­ bor fűzve................................................................................10 kr­* Évkönyvei, a’ kir. magyar természettudományi társulat, szerkesztő Tö­rök József, (orvos- és sebésztudor, a’ magyar tudós társaság lev., a’ pesti orvosi kar, a’ budapesti kir. orvosegylet taga, ’s a’kir. ma­gyar természettudományi társulat titoknoka ) 1-ső kötet 1841­—1845.­­­­8v. Pesten. Nyom. Beimel Józsefnél. 232 lap, és IV fest. táblákkal* / velinen, bor. fűzve..............................................................2 ftr

Next